MOURINHO RA NGOÄ ÀUÅNG “TÛÃ THÊÌN”

“Tûã thêìnìnìn” àaä xuêëtëtët hiïånånån úã àuánánáng baãnãnãng D, viïëtëtët tùætætæt cuãaãaãa “Death” vaâ noá goåiåiåi tïn Real Madrid, àöåiåiåi boánánáng seä rúi vaâoâoâo baãnãnãng àêëuëuëu coá sûå hiïånånån diïånånån cuãaãaãa Man City, Ajax vaâ Dortmund

The Thao & Van Hoa - - Champions League - HOAÂI TRINH

Chûa àêìy 24 giúâ sau khi giaânh chiïën thùæng gioân giaä trûúác Barcelona àïí àoaåt Siïu cuáp TBN, Jose Mourinho vaâ Real Madrid àaä phaãi lao vaâo möåt cuöåc àêëu trñ cùng thùèng múái úã lïî böëc thùm voâng baãng Champions League. 32 CLB àûúåc chia thaânh 4 nhoám vaâ thïí thûác phên chia cuãa UEFA àaä dêëy lïn nguy cú vïì möåt, thêåm chñ hai baãng tûã thêìn maâ Real, Barca hay Milan àïìu coá thïí laâ naån nhên. Man City laâ möåt thaách thûác tûâ nhoám 2 maâ têët caã caác öng lúán àïìu muöën traánh. Juventus vaâ PSG rúát xuöëng nhoám 3 nhûng thûåc lûåc maånh hún hêìu hïët caác àöåi nhoám 2. Trong khi êëy, Dortmund thêåm chñ nhaãy xuöëng têån nhoám 4 laâ gûúng mùåt maâ têët thaãy àïìu kiïìng nïí.

Dô nhiïn, xaác suêët àïí Barca, Real, Milan hay Bayern rúi vaâo baãng tûã thêìn laâ nhû nhau. Nhûng thêåt trúá trïu, trong caái ngaây maâ Steve McManaman vaâ Fabio Cannavaro, hai ngöi sao tûâng khoaác aáo Real, laänh nhiïåm vuå böëc nhûäng quaã boáng chûáa nhûäng laá thùm ghi tïn caác CLB thò thêìn may mùæn laåi ngoaãnh mùåt vúái Club Blanco. McManaman, tûâng 2 lêìn vö àõch Champions League trong kyã nguyïn “Galacticos 1.0”, laâ ngûúâi àûa Real àïën vúái baãng D - “Death” úã loaåt böëc àêìu tiïn. Vaâ Cannavaro laâ ngûúâi phaá tan bêìu khöng khñ höìi höåp úã loaåt böëc thûá tû, khi chó coân hai laá thùm ghi tïn CFR Cluj vaâ Borussia Dortmund, Quaã boáng Vaâng 2006 àaä àùåt CLB cuãa ngaânh àûúâng sùæt Romania vaâo baãng H, trong khi “quaã taå” Dortmund rúi truáng àêìu Madrid.

Àoá laâ möåt baãng àêëu kyâ dõ vúái sûå tham gia cuãa 4 nhaâ vö àõch quöëc gia Têy Ban Nha (Real), Anh (Man City), Haâ Lan (Ajax) vaâ Àûác (Dortmund). Àoá coân laâ baãng àêëu quy tuå 14 chiïëc Cuáp C1/Champions League (Real 9 lêìn, Ajax 4 lêìn, Dortmund 1 lêìn). Sau khi àaä bõ Barca boã caách 5 àiïím chó sau 2 voâng àêëu àêìu tiïn Liga, Real chùæc chùæn rêët muöën xuêët hiïån trong möåt baãng àêëu nheå nhaâng àïí giûä sûác cho mùåt trêån quöëc nöåi. Búãi thïë, viïåc phaãi rúi vaâo möåt baãng àêëu khuãng khiïëp seä khiïën Club Blanco gùåp nhiïìu khoá khùn. Man City àang rêët khaát khao chinh phuåc Champions League sau khi àaä boã tuái danh hiïåu Premier League muâa trûúác. Dortmund àaä vö àõch Bundesliga nùm thûá hai liïn tiïëp vaâ àöåi quên cuãa HLV Juergen Klopp seä khöng coân lú ngú khi bûúác ra sên chúi chêu luåc nhû möåt nùm vïì trûúác. Ajax duâ chûa thïí trúã laåi vúái thúâi hoaâng kim cuãa mònh nhûng cuäng chùèng phaãi laâ möåt àöëi thuã dïî nuöët.

Vêån son cuãa caác àaåi gia Anh

Caã 4 àaåi diïån Premier League àïìu khöng phaãi tham dûå voâng àêëu loaåi vaâ ngoaâi Man City thò 3 öng lúán coân laåi àïìu rúi vaâo nhûäng baãng àêëu dïî chõu. M.U úã baãng H, vúái 3 àöëi thuã Braga, Galatasaray vaâ CFR Cluj keám xa vïì àùèng cêëp. Arsenal úã baãng B cuäng chó phaãi gùåp Schalke, Olympiacos vaâ Montpellier. Chelsea khoá khùn hún möåt chuát khi úã chung baãng E vúái Juventus nhûng nhiïìu khaã nùng hai àöåi seä chia nhau hai têëm veá, búãi caác àaåi diïån coân laåi chó laâ Shakhtar Donetsk vaâ Nordsjaelland múái lêìn àêìu dûå giaãi.

Trong khi Real nêng Siïu cuáp àïm 29/ 8, Jose Mourinho àaä khöng ùn mûâng, coân caác cêìu thuã Barca vaâ HLV Vilanova àïën chuác mûâng. Khöng hiïíu coá phaãi laâ do HLV ngûúâi Böì Àaâo Nha àaä linh caãm khöng hay vïì àöåi boáng cuãa mònh vaâ àöëi thuã Barca hay khöng, nhûng quaã thûåc, Barca may mùæn rúi vaâo baãng àêëu siïu nheå, vúái Benfica, Spartak Mosckva vaâ Celtic.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.