NGAYÂ ZEMAN GÙPÅ STRAMA...

The Thao & Van Hoa - - Serie A - Voâng 2 -

Öng giaâ gùåp àûáa treã, hay böë àöëi àêìu vúái con? Trong hoaân caãnh cuãa cuöåc àöëi àêìu àaáng chuá yá nhêët voâng 2 Serie A, Inter-Roma, cuöåc ganh àua caá nhên giûäa Stramaccioni vaâ Zeman coá thïí àûúåc nhòn möåt phêìn theo hûúáng tuöíi taác vaâ kinh nghiïåm. Stramaccioni àöëi àêìu vúái Zeman, HLV treã nhêët àöëi àêìu vúái ngûúâi nhiïìu tuöíi nhêët cuãa giaãi àêëu.

Stramaccioni khöng nöíi danh trong calcio chó vò vaâi trêån thùæng trong sûå nghiïåp múái bùæt àêìu úã Inter. Tay HLV treã múái 36 tuöíi êëy laâ möåt ngûúâi Roma cuãa khu San Giovanni, noái êm àiïåu Roma nheå nhaâng, tûâng úã chung vúái böë meå úã àûúâng Via della Cave, chñnh laâ möåt trong nhûäng romanista àiïn cuöìng nhêët trong thïë hïå cuãa anh. Khöng nhûäng thïë, ngûúâi tûâng gùæn boá möåt thúâi gian rêët daâi vúái boáng àaá treã thuã àö nûúác YÁ, tûâ àöåi thiïëu nhi AZ Sport cuãa thõ trêën Montesacro, àöåi treã con Romulea vaâ àöåi treã cuãa AS Roma, coân laâ möåt trñ trûác xuêët sùæc. Anh àaä töët nghiïåp nghaânh Luêåt hoåc úã Àaåi hoåc nöíi tiïëng Sapienza, vúái àïì taâi nghiïn cûáu vïì caác àöåi boáng niïm yïët trïn thõ trûúâng chûáng khoaán, trong àoá têm àiïím àïì cêåp chñnh laâ àöåi boáng àaä traã lûúng anh thúâi àiïím àoá, Roma. Coá leä, ngaây coân ài nhaâ treã cuöëi nhûäng nùm 1970, Stramaccioni khöng thïí biïët àûúåc rùçng, caách núi anh söëng mêëy tiïëng ài bùçng maáy bay ra àaão Sicilia, Zeman bùæt àêìu ài nhûäng bûúác àêìu tiïn trong sûå nghiïåp cêìm quên. Ngûúâi sinh ra úã Praha, Czech, êëy àïën nûúác YÁ khöng phaãi nhû möåt sûå tònh cúâ. Öng àûúåc baác mònh, Vycpalek, cûåu cêìu thuã vaâ HLV Juventus, àûa àïën söëng úã Palermo tûâ nùm 1968. Baãy nùm sau, Zeman nhêåp tõch YÁ, vaâ con àûúâng huêën luyïån bùæt àêìu traãi ra bùçng tïn cuãa möåt loaåt àöåi boáng nhoã cuãa xûá àaão. Zeman cuäng nhû Stramaccioni, ài lïn tûâ nhûäng trûúâng boáng àaá, caác trung têm àaâo taåo treã vaâ àiïìu àoá aãnh hûúãng lúán àïën öng trong giai àoaån sau naây: Zeman luön chuá yá àïën caác cêìu thuã treã vaâ taåo àiïìu kiïån cho hoå lïn àaá àöåi möåt ngay khi taâi nùng phaát löå. ÚÃ Palermo, àïën bêy giúâ ngûúâi ta vêîn coân nhúá àïën hònh aãnh cuãa möåt HLV nûúác ngoaâi, toác vaâng vaâ húi khuâng. Khi Stramaccioni cùæp saách ài hoåc tiïíu hoåc, Zeman trúã thaânh HLV àöåi treã cuãa Palermo, bïå phoáng cho sûå nghiïåp keáo daâi hún 30 nùm tûâ àoá àïën giúâ cuãa öng.

Khi Zeman àem thûá boáng àaá laäng maån vaâ giaâu chêët têën cöng bêåc nhêët calcio cuãa öng àïën Roma vaâo muâa boáng 1994/95, Stramaccioni vûâa töët nghiïåp trung hoåc vaâ xoã vaâo chên àöi giaây àinh cuãa àöåi Bologna úã haång C1 muâa êëy. Laâ möåt hêåu vïå coá àöi chên khaá kheáo vaâ caái àêìu thöng minh, “Strama” chûa thöi nöîi nhúá nhaâ vaâ tònh yïu vúái Roma. Baån beâ öng tûâng baão rùçng, Strama coá ûúác mú chúi boáng cho Roma, coá mùåt trong möåt trêån derby thuã àö àïí thùæng Lazio cuãa caái laäo Zeman “àaáng gheát” luác êëy àang taân phaá Serie A bùçng thûá boáng àaá cuãa öng. Sûå nghiïåp cêìu thuã cuãa Stramaccioni nhanh choáng kïët thuác ngay trûúác khi noá bùæt àêìu thùng tiïën, búãi möåt chêën thûúng àêìu göëi rêët nùång àaä buöåc anh ngûâng xoã giaây maâ phaãi cêìm buát ài hoåc àaåi hoåc, röìi àùng kñ khoáa HLV, vaâ giúâ thò anh àang úã àêy, San Siro, àúåi Zeman vaâ Roma xuêët hiïån trong möåt cuöåc àêëu gúåi lïn khöng ñt yá tûúãng so saánh giûäa hai võ HLV nhû ngûúâi viïët baâi naây àang thûåc hiïån trong tûâng cêu chûä. Strama coá thïí tûå haâo hún Zeman úã chöî, anh lïn Serie A súám hún Zeman vaâ thaânh cöng tûác khùæc. Stram qua àöåi treã Roma, àöåi treã Inter vaâ röìi chó trong möåt àïm, trúã thaânh HLV “àöåi lúán”. Khi Zeman lïn Serie A cuâng vúái Foggia nùm 1991, öng àaä 44 tuöíi, sau bao muâa boáng lùn löån úã haång C vaâ B.

Thúâi thïë boáng àaá àaä àöíi thay rêët nhiïìu trong nhûäng nùm qua. Hoaân caãnh àùåc biïåt cuãa Serie A thúâi khuãng hoaãng àaä buöåc ngûúâi ta phaãi trúã nïn thûåc tïë vaâ maåo hiïím khi àùåt niïìm tin vaâo nhûäng ngûúâi nhû Stramaccioni, hoùåc laäng maån hún theo caách chêëp nhêån àûa möåt HLV àaä cao tuöíi, tñn àöì trung thaânh cuãa möåt thûá boáng àaá gúåi caãm nhûäng khöng mang àïën nhûäng danh hiïåu, nhûng laåi laâ àêët söëng cho caác taâi nùng treã. Duâ thïë naâo ài chùng nûäa, hoå seä gùåp nhau àïm chuã nhêåt naây, trong möåt trêån àêëu àûúåc hûáa heån laâ hêëp dêîn bêåc nhêët trong giai àoaån múã maân cuãa giaãi, möåt khoán khai võ khöng thïí boã qua trïn baân tiïåc Serie A 2012/2013.

Stramaccioni & Zeman, hai thïë hïå nhaâ cêìm quên àöëi lêåp cuãa Serie A

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.