KHÖNG “BOM TÊËN”, CHÓ COÁ “CHÊN GÖΔ CHO JUVE!

The Thao & Van Hoa - - Serie A - Voâng 2 - VÔNH NGUYÏN

Cuöëi cuâng Juventus cuäng chiïu möå àûúåc möåt tiïìn àaåo sau nhiïìu thaáng doåc ngang trïn thõ trûúâng cêìu thuã. Chó coá àiïìu, àêëy chùèng phaãi laâ möåt “saát thuã” àùèng cêëp thïë giúái nhû àûúåc hûáa heån, maâ chó laâ Nicklas Bendtner, tiïìn àaåo bõ thêët suãng úã Arsenal vaâ thûúâng xuyïn bõ xem laâ “chên göî”. Juventus phaãi chi 1,5 triïåu euro àïí mûúån tuyïín thuã Àan Maåch naây trong möåt muâa giaãi, vúái àiïìu khoaãn cho pheáp mua àûát vaâo cuöëi muâa vúái giaá 6 triïåu euro. Bendtner àaä coá mùåt úã Italia tûâ höm qua àïí hoaân têët caác chi tiïët húåp àöìng trûúác khi tiïën haânh kiïím tra sûác khoãe trong ngaây höm nay.

Vúái thûúng vuå naây, Juventus àaä chñnh thûác thûâa nhêån thêët baåi trong nhiïåm vuå nêng cêëp àöåi boáng bùçng möåt ngöi sao haâng àêìu (top player), mùåc duâ hoå vêîn luön coi àoá laâ nhiïåm vuå quan troång nhêët úã kyâ chuyïín nhûúång heâ 2012. Ngay tûâ àêìu kyâ chuyïín nhûúång, ngûúâi ta àaä caãnh baáo Juventus rùçng nïëu hoå khöng quyïët àoaán, khaã nùng lùåp laåi möåt muâa heâ “möì cöi” ngöi sao nhû möåt nùm vïì trûúác hoaân toaân coá thïí lùåp laåi, nhûng Juve khöng hïì ruát àûúåc kinh nghiïåm tûâ nhûäng vuå mua huåt Aguero vaâ Giuseppe Rossi caách àêy möåt nùm. Van Persie? Llorente? Dzeko? Jovetic? Cardozo? Mú haäo têët! Juve bêët lûåc búãi khöng àuã taâi lûåc, bêët kïí hoå àaä laâ àöåi “chõu chúi” nhêët úã Serie A. Àïën ngay caã möåt chên suát “quaá àaát” nhû Dimitar Berbatov, vöën khöng àûúåc àaánh giaá cao hún Matri hay Quagliarella, maâ Juve cuäng chùèng thïí caånh tranh àûúåc vúái Fulham, möåt àöåi boáng xoaâng cuãa Premier League.

Vúái nhûäng ngûúâi hêm möå Juventus, viïåc chó coá Bendtner cêåp bïën thaânh Turin laâ nöîi thêët voång cûåc lúán sau nhiïìu tuêìn chúâ àúåi möåt ngöi sao xûáng àaáng vúái têìm voác vaâ tham voång maâ àöåi boáng tên vö àõch Italia hûúáng túái. Bendtner hún gò Matri hay Quagliarella? Sûå coá mùåt cuãa tiïìn àaåo 24 tuöíi naây phaãi chùng chó laâ àïí cho ghïë dûå bõ cuãa Juve thïm chêåt chöåi? Noái möåt caách khaách quan thò Bendtner coân thua keám caác chên suát hiïån taåi cuãa Juve vïì kinh nghiïåm Serie A, àöìng thúâi khaã nùng chõu aáp lûåc cuãa “B52” cuäng laâ rêët haån chïë. Song sûå thêët voång lúán hún cho giúái juventini laâ àïí coá Bendtner, Juve phaãi “muöëi mùåt” tranh giaânh vúái Siena vaâ Fiorentina, nhûäng àöåi boáng nhoã hún nhiïìu. Juve rúi vaâo võ thïë thêëp keám hún hùèn so vúái caách àêy möåt nùm, khi hoå àêëu tranh vúái caác àöëi thuã lúán vaâ chó chõu thua tuái tiïìn khuãng cuãa Man City.

Chuyïën taâu veát coân khaách VIP?

Höm nay laâ ngaây cuöëi cuâng cuãa thõ trûúâng cêìu thuã muâa heâ, möåt ngaây cûåc kyâ bêån röån cho nhûäng àöåi coân chûa hoaân têët cöng taác chuyïín nhûúång. Milan luön laâ àöåi hoaåt àöång maånh nhêët trong ngaây naây, vaâ möåt lêìn nûäa, ngûúâi ta kyâ voång sïëp troåc Galliani seä mang túái möåt àiïìu ngaåc nhiïn naâo àoá cho têët caã. Ngaây naây nùm ngoaái, thûúng vuå trõ giaá 0,5 triïåu baãng mua Nocerino ngay saát giúâ àoáng cûãa àaä trúã thaânh “moán húâi thïë kyã”, coân nùm 2010 laâ vuå mua Robinho àêìy bêët ngúâ. Hiïån taåi, Milan àang tiïën gêìn àïën tiïìn vïå Nigel De Jong cuãa Man City, vêën àïì chó coân laâ thûúng lûúång phñ chuyïín nhûúång. Theo tin tûâ Italia, Man City àoâi 8 triïåu euro, song Milan chó chêëp nhêån traã 4,5 triïåu keâm khoaãn phuå phñ tuây theo thaânh tñch.

Nhûng caái tïn àûúåc ngûúâi hêm möå Milan chúâ àúåi, àiïìu ngaåc nhiïn thuá võ maâ Galliani coá thïí mang àïën, vêîn laâ Kaka, ngöi sao duy nhêët coá thïí giaãi quyïët àûúåc baâi toaán thiïëu tñnh saáng taåo cuãa Milan hiïån taåi. Tuy vêåy, vúái viïåc tên binh Bojan Krkic àaä choån aáo söë 22 taåi Milan, khaã nùng trúã laåi cuãa Kaka laâ rêët ñt.

Inter cuäng seä phaãi laâm xong nhiïåm vuå böí sung möåt chên suát thay võ trñ cuãa Pazzini dûå bõ cho Milito. Nhiïìu khaã nùng àoá seä laâ Marco Borriello, cûåu chên suát Milan àang bõ thêët suãng taåi Roma.

Bendtner, chûá khöng phaãi möåt “saát thuã” haâng àêìu, laâ sûå böí sung cho haâng cöng Juve

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.