Stramaccioni àöëi àêìu Zeman

The Thao & Van Hoa - - Serie A - Voâng 2 -

ÚÃ möåt giaãi àêëu maâ bêëy lêu nay tuöíi treã trïn bùng ghïë HLV rêët ñt khi àûúåc tön troång vaâ àïì cao, àïën giúâ múái àûúåc quan têm hún möåt chuát vò coá dùm ba ngûúâi duäng caãm daám chêëp nhêån thûã thaách úã tuöíi dûúái 40, thò trêån àêëu lúán nhêët àêìu thaáng Chñn naây khöng chó àûúåc dû luêån chuá yá úã tñnh truyïìn thöëng vúái biïët bao trêån àêëu naãy lûãa àaä diïîn ra trong quaá khûá. Stramaccioni àöëi àêìu vúái Zeman, con àöëi àêìu vúái böë (HLV cuãa Inter bùçng tuöíi Karel, con trai àêìu cuãa Zeman) caã theo nghôa boáng lêîn nghôa àen. Vaâ chûa noái àïën viïåc hoå cuâng chia seã möåt quan àiïím chung vïì boáng àaá têën cöng cöëng hiïën àêìy quaã caãm àang aáp duång cho caã hai àöåi boáng, duâ mûác àöå coá thïí khaác nhau, àêëy àïìu laâ nhûäng nhên vêåt chùæc chùæn seä töën nhiïìu giêëy mûåc vaâ nûúác boåt nhêët cuãa dû luêån trong muâa giaãi naây.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.