Sùn luâng taác giaã cuãa àiïåu nhaãy “mêët trñ”

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Thïë Giúái - TUÊËN VÔ

Caác haäng quaãng caáo àang thi nhau kyá húåp àöìng vúái ca sô rap Psy, taác giaã cuãa àiïåu nhaãy “mêët trñ” trong video nhaåc Gangnam Style àang gêy söët toaân cêìu.

Theo möåt söë nguöìn tin, Psy àang thûúng thaão vúái 6 cöng ty àïí xuêët hiïån trong caác quaãng caáo cuãa hoå.

LG Uplus, cöng ty àiïån thoaåi nhoã úã Haân Quöëc àaä may mùæn trúã thaânh cöng ty àêìu tiïn cuãa nûúác naây múâi àûúåc Psy “diïîn xuêët” trong chûúng trònh quaãng caáo truyïìn hònh cuãa hoå mang tïn Uplus Style.

Bùng video nhaåc Gangnam Style cuãa Psy hiïån àaä nhêån àûúåc hún 60 triïåu lûúåt truy cêåp kïí tûâ khi àûúåc tung lïn YouTube höm 15/7. Chûa kïí, bùng video nhaåc naây coân àûáng àêìu baãng xïëp haång êm nhaåc iTunes, àûúåc àûa tin trong nhiïìu chûúng trònh truyïìn hònh úã haãi ngoaåi, trong àoá coá kïnh VH1 úã Myä.

(theo nguöìn tin nûúác ngoaâi)

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.