Cêu chuyïån cuãa nghïå sô piano khöng tay taåi LHP Montreal

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Thïë Giúái -

Àaåo diïîn Trung Quöëc Yang Yazhou àang tham gia tranh giaãi taåi LHP Thïë giúái, diïîn ra úã Montreal, Canada vúái böå phim àêìy caãm àöång Wings.

Wings laâ cêu chuyïån kïí vïì möåt chaâng trai cuåt tay àaä truyïìn caãm hûáng söëng cho möåt phuå nûä àang muöën tûå vêîn. Vai nam chñnh trong phim do Lûu Vô (25 tuöíi) - möåt nghïå sô cuåt tay trong àúâi thûåc - thuã diïîn. Anh trúã nïn nöíi tiïëng sau khi àoaåt giaãi trong cuöåc thi China’s Got Talent höìi nùm 2010.

Lûu Vô àaä mêët caã 2 tay trong möåt tai naån khi anh múái 10 tuöíi. Song anh àaä nghõ lûåc vûún lïn vaâ tûå hoåc àaân bùçng chên. Àaåo diïîn Yang cho biïët, Lûu Vô chñnh laâ möåt trong nhûäng nguöìn caãm hûáng àïí öng laâm böå phim Wings.

Song thay vò xoaáy àïën cêu chuyïån cuãa Lûu Vô, àaåo diïîn àaä taåo nïn möåt nhên vêåt hû cêëu - möåt phuå nûä söëng trong tuyïåt voång vaâ muöën tòm àïën caái chïët cho àïën khi gùåp àûúåc nghïå sô piano cuåt tay.

AÁp-phñch phim

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.