Clive Davis viïët saách múái vïì Whitney Houston

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Thïë Giúái -

Öng bêìu êm nhaåc Clive Davis, ngûúâi àaä goáp phêìn taåo nïn danh tiïëng cho thêìn tûúång pop quaá cöë Whitney Houston, seä tön vinh ngûúâi baån lêu nùm cuãa mònh vúái cuöën saách múái mang tûåa àïì Whitney: Tribute To An Icon, seä àûúåc phaát haânh vaâo thaáng 11.

Cuöën saách viïët vïì möëi quan hïå cuãa hoå vaâ seä coá nhûäng hònh aãnh chûa hïì àûúåc xuêët baãn cuãa Houston. Nhiïëp aãnh gia êm nhaåc Randee St. Nicholas vaâ chõ dêu cuãa Houston - Pat Houston - cuäng seä coá nhûäng baâi

Öng bêìu êm nhaåc Clive Davis vaâ thêìn tûúång pop quaá cöë Whitney Houston.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.