NGÛÚÂI COÁ KHUÖN MÙÅT “PHATÁ SANÁG”

INGRID BERGMAN 30 NÙM SAU NGAÂY MÊËT Hún bêët cûá diïîn viïn naâo khaác trong kyã nguyïn vaâng cuãa àiïån aãnh, Ingrid Bergman coá möåt gûúng mùåt daânh cho nhûäng böå phim àen trùæng. Ngûúâi ta tûâng laåm duång nhiïìu tûâ àïí mö taã sûå “phaát saáng” trï

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Thïë Giúái - VIÏÅT LÊM (lûúåc dõch)

Baâ coá àûúåc àùåc trûng àoá coá thïí nhúâ àöi goâ maá Thuåy Àiïín cuãa mònh hoùåc coá thïí do baâ “khöng theâm” trang àiïím àêåm nhû möåt söë ngöi sao maân baåc khaác, hay cuäng coá thïí laâ nhúâ nuå cûúâi trong saáng.

Nhiïìu ngûúâi cho rùçng, ngoån lûãa bïn trong àaä taåo nïn tñnh caách cuãa baâ, ngûúâi coá tham voång chaáy boãng, yá chñ theáp vaâ loâng can àaãm. Nhûng cho duâ laâ bêët cûá yïëu töë gò thò Ingrid Bergman - ngûúâi qua àúâi caách àêy 30 nùm (29/8/ 1982) vaâ sinh ra cuâng ngaây 67 nùm trûúác àoá - luön toãa saáng nöåi têm trong caác böå phim maâ baâ tham gia diïîn xuêët.

Bõ “têíy chay” vò sinh con ngoaâi giaá thuá

Giai àoaån àêìu cuãa baâ úã Hollywood keáo daâi gêìn hïët nhûäng nùm 40 cuãa thïë kyã trûúác. Àêy laâ thúâi kyâ baâ àûúåc nhúá àïën nhiïìu nhêët nhúâ nhûäng vai diïîn trong caác böå phim nhû Intermezzo (taác phêím àûúåc daân dûång laåi tûâ böå phim Thuåy Àiïín àaä àûa baâ trúã thaânh möåt ngöi sao quöëc tïë vaâ àûa baâ àïën California), Casablanca ( möåt trong nhûäng böå phim àûúåc yïu thñch nhêët), Gaslight ( böå phim baâ àaä àoaåt giaãi Oscar àêìu tiïn) vaâ Notorious (coá leä laâ phim laäng maån xuác àöång nhêët cuãa baâ).

Bergman coân coá löëi diïîn xuêët hïët sûác sinh àöång trong phim Chuöng nguyïån höìn ai (For Whom the Bell Tolls) vaâ nhaâ vùn Ernest Hemingway tuyïn böë Bergman laâ lûåa choån duy nhêët cuãa öng cho vai diïîn trong phim.

Trong thúâi kyâ naây, Bergman vêîn súã hûäu möåt sûå trong saáng àïën thuêìn khiïët. Vò vêåy, nhiïìu ngûúâi àaä rêët söëc vaâ khöng thïí tha thûá cho Bergman khi àaä sinh con vúái àaåo diïîn Italia Roberto Rossellini - luác àoá caã 2 àïìu àaä raâng buöåc hön thuá vúái ngûúâi khaác - sau khi thuã vai möåt nûä tu trong phim The Bells of St. Mariy’s vaâ möåt võ thaánh trong phim Joan of Arc.

Giúâ àêy, chuyïån quan hïå ngoaâi luöìng cuãa caác nhên vêåt danh tiïëng gêìn nhû laâ chuyïån “cúm bûäa”, song ngûúâi ta thêåt khoá coá thïí hònh dung àûúåc möëi quan hïå cuãa Bergman vaâ Rossellini àaä taåo nïn scandal lúán nhû thïë naâo höìi nùm 1950. Luác àoá, Bergman àûúåc xem laâ “con cûng” cuãa nûúác Myä, song baâ àaä bõ lïn aán úã khùæp moåi núi vaâ sûå viïåc naây àaä khiïën 1 thêåp kyã sau àoá baâ àaä phaãi rúâi khoãi xûá cúâ hoa.

Taái xuêët Hollywood thaânh cöng

Trong giai àoaån thûá 2 cuãa sûå nghiïåp, Bergman àaä tham gia haâng chuåc böå phim cuãa àaåo diïîn Rossellini, bêåc thêìy cuãa doâng phim chuã nghôa hiïån thûåc múái. Nhûäng böå phim cuãa Rossellini àoâi hoãi Bergman phaãi coá löëi diïîn ûáng biïën vaâ baâ phaãi laâm viïåc vúái caác diïîn viïn khöng chuyïn.

Sûå húåp taác ùn yá nhêët cuãa cùåp àöi naây laâ phim Stromboli vaâ Voyage to Italy, trong àoá Bergman thïí hiïån möåt sûå trûúãng thaânh múái. Cuöëi cuâng, baâ vaâ Rossellini àaä kïët hön vaâ coá 2 con. Song vaâo cuöëi nhûäng nùm 1950, cuöåc hön nhên cuãa hoå tan vúä, möåt phêìn do cùng thùèng vò nhûäng böå phim cuãa hoå khöng àûúåc cöng chuáng àoán nhêån nhiïåt tònh vaâ Bergman thò khao khaát trúã vïì Hollywood. Baâ àaä àaåt àûúåc muåc àñch cuãa mònh thöng qua dûå aán àiïån aãnh Anastasia, böå phim tûâng àûúåc chiïëu úã chêu Êu. Taác phêím àiïån aãnh naây àaä àem laåi cho baâ giaãi Oscar thûá 2.

Sau 7 nùm xa caách, baâ àaä coá möåt trong nhûäng cuöåc taái xuêët àaáng nhúá nhêët trong lõch sûã àiïån aãnh vaâ têët caã nhûäng sai lêìm cuãa baâ àaä àûúåc xoáa boã hïët.

2 vai diïîn “àïí àúâi” vaâo nhûäng nùm cuöëi sûå nghiïåp

Trong giai àoaån cuöëi cuãa sûå nghiïåp, Bergman chûáng toã baâ laâ möåt diïîn viïn àaä trûúãng thaânh vaâ taâi nùng nhû thïë naâo. Baâ àaä thïí hiïån khña caånh haâi hûúác (hiïëm khi nhòn thêëy trïn maân baåc) trong böå phim Cactus Flower (1969) vaâ àaä “rinh” giaãi Oscar thûá 3 vúái vai diïîn trong phim Murder on the Orient Express.

Nùm 1975, cuâng nùm baâ àoaåt giaãi Oscar cuöëi cuâng, Bergman bõ chêín àoaán mùæc bïånh ung thû phöíi. Baâ êm thêìm chiïën àêëu vúái cùn bïånh naây trong suöët 7 nùm, khöng muöën thöng baáo cho caác àaåo diïîn phên vai.

Trong nhûäng nùm cuöëi àúâi, baâ àaä coá 2 vai diïîn “àïí àúâi”. Trong phim Autumn Sonata cuãa Ingmar Bergman, baâ àaä àûa chñnh traãi nghiïåm söëng cuãa mònh vaâo nhên vêåt - möåt nghïå sô trònh diïîn taâi nùng nhûng phaãi traã giaá cuöåc söëng gia àònh cho sûå nghiïåp cuãa mònh. Vaâ trong vai diïîn cuöëi cuâng, trong serie phim truyïìn hònh A Woman Called Golda, baâ àaä thïí hiïån chên dung Thuã tûúáng Israel Golda Meir àêìy maänh liïåt vaâ quaã caãm. Vúái vai diïîn naây, baâ àaä àûúåc trao giaãi Emmy sau khi qua àúâi.

30 nùm sau khi baâ mêët, di saãn cuãa Bergman vêîn töìn taåi vaâ àûúåc nöëi tiïëp trong sûå nghiïåp cuãa con gaái baâ - Isabella Rossellini - möåt nûä diïîn viïn taâi nùng, xinh àeåp vaâ trïn gûúng mùåt cuäng phaãng phêët yïëu töë “phaát saáng” giöëng meå mònh. Nhûng gûúng mùåt cuãa Bergman vêîn àûúåc nhúá àïën nhêët trong caác böå phim àûúåc thêìn tûúång hoáa, nhû gûúng mùåt àêîm nûúác mùæt haånh phuác trong caãnh cuöëi phim Casablanca, khi Humphrey Bogart cao thûúång, röì daåi buöåc baâ phaãi lïn maáy bay. Àöëi vúái ngûúâi hêm möå àiïån aãnh, gûúng mùåt “phaát saáng” cuãa baâ seä saáng maäi.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.