KHATÁ KHAO NHÒN BÊUÌ TRÚIÂ HAÂ NÖIÅ

Khöng phaãi ngûúâi Haâ Nöåi göëc (quï úã Haãi Dûúng), 26 tuöíi múái àùåt chên lïn Haâ Nöåi nhûng ngay tûâ giêy phuát àêìu tiïn, nghïå sô guitar Vùn Vûúång àaä “caãm” Haâ Nöåi bùçng taác phêím Ngûúâi Haânöåi àûúåc öng chuyïín soaån cho cêy àaân guitar. NGH

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Trong Nûúác - LAM NGOÅC

Tûâ àoá àïën nay öng àaä gùæn boá vúái maãnh àêët naây 44 nùm vúái biïët bao kó niïåm vui, buöìn vïì cuöåc söëng cuäng nhû sûå nghiïåp.

Haâ Nöåi trong mùæt Vùn Vûúång

Bõ bïånh àêåu muâa cûúáp ài sinh lûåc cuãa àöi mùæt tûâ nùm 4 tuöíi, nhûng àïën àêìu nùm 1968, khi Haâ Nöåi vêîn coân àang trong khoái lûãa cuöåc chiïën tranh phaá hoaåi lêìn thûá nhêët cuãa giùåc Myä, Vùn Vûúång vêîn quyïët àõnh lïn Haâ Nöåi. Chaâng trai treã nghô rùçng, Haâ Nöåi duâ coá chiïën tranh thò sau nhûäng trêån bom cuäng vêîn bònh yïn vaâ àaáng yïu, Haâ Nöåi seä cho anh àêët “duång voä” nïn anh cêìn phaãi àïën vúái maãnh àêët naây.

Chó coá àiïìu, Vùn Vûúång kïí laåi: “Trûúác khi lïn àêy, töi nghe àöìn úã Haâ Nöåi ngûúâi ta “thïë naây, thïë kia” lùæm nïn töi cuäng súå. Söëng úã quï, con ngûúâi vöën thuêìn chêët, dïî hiïíu hún chöën phöìn hoa àö thõ. Vêåy nïn, töi àaä phaãi “tu luyïån trong nhaâ” trûúác khi ra cûãa suöët möåt thúâi gian daâi. Nhûng dêìn dêìn, töi thêëy Haâ Nöåi cuäng khöng àïën nöîi nhû ngûúâi ta àöìn thöíi vò coá nhiïìu nhûäng ngûúâi baån, ngûúâi quen chên thaânh vaâ tûã tïë”.

Thúâi treã, mùåc duâ söëng úã phöë Haâng Böì, nhûng Vùn Vûúång laåi sinh hoaåt trong àöåi vùn nghïå cuãa Tiïíu khu (caách goåi tïn Phûúâng ngaây xûa - PV) Lûúng Ngoåc Quyïën, Lûúng Vùn Can, Àaâo Duy Tûâ vò úã àoá öng coá nhiïìu baån beâ. Tûâ 1970 - 1973, vúái caác tiïët muåc àöåc têëu guitar, ba nùm liïìn Vùn Vûúång àoaåt giaãi A1 Höåi diïîn Nghïå thuêåt Toaân quöëc nïn anh khöng thi nûäa vaâ bùæt àêìu tham gia nhiïìu hún caác hoaåt àöång vùn nghïå úã caác Tiïíu khu.

Sau khi Àaâi Tiïëng noái Viïåt Nam múâi anh àïën thu êm taác phêím Trûúâng ca söng Lö cuãa Vùn Cao, Vùn Vûúång àûúåc biïët àïën nhiïìu hún. Anh bùæt àêìu lïn sên khêëu biïíu diïîn cuâng caác àoaân nghïå thuêåt chuyïn nghiïåp. Coá nhiïìu dõp anh àùæt “sö” àïën nöîi caác võ trûúãng àoaân phaãi tranh giaânh nhau àïí múâi anh vïì diïîn.

10 nùm trúã laåi àêy, Vùn Vûúång laåi choån cho mònh caách hoaåt àöång khaác: tûå töí chûác biïíu diïîn. Öng yá thûác rêët roä raâng, viïåc naây vûâa caãi thiïån cuöåc söëng cho chñnh baãn thên vaâ quan troång hún laâ àïí chia seã vúái nhûäng treã em lang thang, cú nhúä. Vúái nhûäng àïm diïîn nhû vêåy, öng àaä ài khùæp caác vuâng miïìn cuãa àêët nûúác, tûâ Bùæc - Trung - Nam thûåc hiïån thiïån nguyïån cuãa mònh. Möåt lêìn, àûúåc nghe ca khuác Cêy àaân guitar möåt dêy, Vùn Vûúång caãm àöång vaâ àaä gûãi tùång Böå àöåi Trûúâng Sa 100 böå dêy àaân.

Möåt “dêëu êën” cuãa Vùn Vûúång vúái Haâ Nöåi, nùm 1980, öng tham gia àoáng phim Haâ Nöåi trong mùæt

cuãa àaåo diïîn Trêìn Vùn Thuãy. Nhûäng ngaây laâm phim Vùn Vûúång vúái töí àaåo diïîn yïu nghïì vaâ taâi nùng laâ nhûäng ngaây àaáng nhúá vúái öng. Chó möåt caãnh quay Vùn Vûúång àûáng trïn sên thûúång, ngûúâi ngaã ra nhû àang muöën öm khöng gian khi àoaân taâu lao vïì phña Haâ Nöåi maâ caã àoaân phim phaãi mêët àïën 5 ngaây phúi nùæng trïn noác nhaâ vaâo muâa heâ boãng chaáy múái quay àaåt yïu cêìu. Khoaãnh khùæc laâm diïîn viïn khiïën öng nhúá maäi.

Vùn Vûúång vaâ Ngûúâi Haâ Nöåi

Cho àïën nay, mùåc duâ àaä chuyïín soaån khoaãng 500 taác phêím cho guitar nhûng vúái Vùn Vûúång, Ngûúâi Haâ Nöåi vêîn laâ taác phêím chuyïín soaån maâ öng têm àùæc nhêët búãi àêy laâ taác phêím maâ öng gûãi gùæm tònh caãm cuãa mònh daânh cho maãnh àêët naây nhiïìu nhêët, cuäng laâ ca khuác coá nhiïìu kó niïåm cuãa Vùn Vûúång, nhêët laâ kó niïåm vúái chñnh taác giaã cuãa Ngûúâi Haâ Nöåi - nhaâ thú, nhaåc sô Nguyïîn Àònh Thi.

Vùn Vûúång kïí: “Nïëu töi nhúá khöng nhêìm thò àoá laâ ngaây 11/1/ 1968, khi qua phöë Àinh Tiïn Hoaâng, bïn caånh laâ Höì Gûúm, vö tònh töi nghe thêëy Ngûúâi Haâ

àang phaát ra tûâ chiïëc loa cöng cöång. Luác àoá, töi chó nghô, thïë naâo vïì nhaâ mònh cuäng seä chuyïín soaån ca khuác naây. Cho àïën cuöëi nùm, khi nhêån àûúåc lúâi múâi biïíu diïîn nhên dõp kó niïåm Giaãi phoáng Thuã àö, nhû àûúåc cöí vuä, töi àaä “xuêët thêìn” chuyïín soaån Ngûúâi Haâ Nöåi lêìn àêìu tiïn. Nhûäng hònh aãnh: mùåt höì Gûúm loáng laánh, mùåt trúâi, khaáng chiïën buâng nöí, haâng ngûúâi xuöëng àûúâng tiïîn cha giaâ, ngûúâi chúi àaân trong àïm xuêët hiïån trong têm trñ töi àïën àêu, töi soaån àïën àoá maâ khöng phaãi chuêín bõ giêëy buát gò”.

Vùn Vûúång duâng kyä thuêåt böìi êm cho àoaån àêìu thïí hiïån tiïëng chuöng trong àïìn Ngoåc Sún vaâo buöíi súám, gam raãi laâ caác lúáp soáng nhoã dûúái mùåt höì röìi àïën hònh aãnh trúâi Haâ Nöåi cao röång, mïnh mang. Àoá laâ lêìn àêìu Vùn Vûúång biïíu diïîn vaâ chuyïín soaån ca khuác naây. Àïën nùm 1977, taác phêím àûúåc thu êm vaâ trúã nïn phöí biïën hún nhûng àïí

Nöåi Ngûúâi Haâ Nöåi hoaân thiïån àûúåc nhû ngaây höm nay, Vùn Vûúång àaä phaãi chuyïín soaån laåi khaá nhiïìu lêìn, têåp khöng biïët bao nhiïu nùm thaáng röìi chúi taác phêím naây cuäng nhiïìu àïën nöîi, moåi ngûúâi tûúãng öng laâ ngûúâi Haâ Nöåi chñnh göëc.

Vùn Vûúång xuác àöång: “Möåt trong nhûäng khaán giaã nghe ca khuác chuyïín soaån naây khiïën töi caãm thêëy xuác àöång nhêët chñnh laâ taác giaã Nguyïîn Àònh Thi. Khi öng àang laâ Chuã tõch Höåi Êm nhaåc Viïåt Nam, möåt lêìn öng êëy múâi töi vaâ Kiïìu Hûng àïën biïíu diïîn möåt chûúng trònh cho Höåi Nhaâ vùn. Töi chúi 9 baâi, trong àoá coá Ngûúâi Haâ Nöåi. Khi chúi xong, nhaâ thú Nguyïîn Àònh Thi àaä ài tûâ baân chuã tõch lïn sên khêëu, öm chùåt töi röìi cêìm tay töi àûa lïn mùæt mònh àïí töi biïët öng êëy àang khoác. Töi cuäng xuác àöång sung sûúáng vaâ caã tûå haâo nûäa, vò qua tiïëng àaân, mònh àaä chinh phuåc àûúåc chñnh taác giaã cuãa ca khuác naây”.

Nhûäng nùm thaáng söëng úã Haâ Nöåi

44 nùm úã Haâ Nöåi, àaä tûâng söëng trïn phöë cöí, tûâ phöë Haâng Böì, Haâng Chuöëi àïën Haâng Giêëy, têët caã àïìu “goái” chùåt trong hai chûä chêåt chöåi vúái gia àònh Vùn Vûúång. Caái chêåt chöåi cuãa ngûúâi phöë Haâng.

Vùn Vûúång kïí: “Nhaâ chêåt, thiïëu nûúác, caã nhaâ söëng nhû trong caái loâ thiïu. Khi con trai ra àúâi, coá nhûäng höm, trúâi noáng, vúå con úã trong nhaâ khöng chõu àûúåc, phaãi ra haânh lang röång 60cm àïí nùçm cho thoaáng. Nhûng chöî nùçm cuäng chó caách löî cöëng thoaát nûúác coá 30cm. Thûúng vúå con, töi phaãi àûáng úã àêìu haânh lang gaác chuöåt, canh cho vúå con nguã. Àoá laâ nhûäng nùm thaáng rúi nûúác mùæt, khöng thïí naâo quïn”.

Nùm 1995, Vùn Vûúång quyïët àõnh chuyïín vïì khu têåp thïí Tö Hiïåu - möåt núi coá khöng gian hún, coá höì Nghôa Tên trûúác mùåt, thoaáng àaäng vaâ dïî thúã.

Cuâng vúái nghiïåp biïíu diïîn vaâ tûâ thiïån, Vùn Vûúång coân giaãng daåy taåi nhaâ. Trûúác àêy, coá thúâi àiïím öng daåy hoåc tûâ 7h saáng àïën 10h töëi, coá khi vûâa daåy hoåc vûâa ùn töëi. Sinh viïn caác trûúâng àaåi hoåc àïën hoåc àaân cuãa öng rêët àöng. Nhûng giúâ, Vùn Vûúång àaä búát daåy hoåc búãi “ngûúâi treã bêy giúâ thñch nhaåc kñch àöång nhû pop rock hún laâ thûá êm nhaåc tònh caãm, trñ tuïå. Nhûng maâ cuäng laå lùæm, vò baãn thên töi bêy giúâ cuäng coá luác caãm thêëy “söët ruöåt” khi nghe möåt baãn nhaåc chêåm nûäa laâ boån treã. Chó coá àiïìu tuöíi treã bêy giúâ coá àiïìu kiïån vaâ rêët thöng minh thò nïn chúi nhaåc baác hoåc vaâ hoåc haânh chuyïn nghiïåp möåt chuát, khöng nïn bùæt chûúác nhau”.

Yïu Haâ Nöåi khi àïm vïì

Söëng trong sûå thiïëu thöën vïì aánh saáng nhûng Vùn Vûúång vêîn caãm nhêån àûúåc sûå àöíi thay cuãa Haâ Nöåi xûa vaâ nay. Öng cho rùçng, Haâ Nöåi nay àaä khaác hùèn xûa. Caái sûå khaác àïën 70% àoá thïí hiïån úã sûå tùng dên söë tûâ 6 vaån dên lïn àïën triïåu ngûúâi, tûâ sûå chêåt chöåi vïì khöng gian söëng cho àïën tiïëng Haâ Nöåi nay àaä bõ ngoång, chûãi thïì. Öng nhúá laåi: “Caái thúâi ài lïn Nhaâ thûúng chûäa mùæt úã döëc haâng Gaâ (nay laâ Bïånh viïån Mùæt Trung ûúng - PV), khi mònh ài xe buyát, nïëu coá chêåm chên möåt chuát thò baác taâi sùén saâng luâi xe laåi àïí àoán mònh. Coân nay, ài xe buyát, mònh múái chó àùåt möåt chên lïn xe, taâi xïë àaä “phoáng”.

Ñt ai biïët rùçng, caái caách maâ Vùn Vûúång caãm nhêån Haâ Nöåi, têån hûúãng Haâ Nöåi vaâ yïu Haâ Nöåi laåi bùçng nhûäng buöíi ài chúi àïm trïn phöë vùæng. Cho àïën nay, úã tuöíi 70 maâ öng vêîn giûä thoái quen naây. Nhûäng con phöë vùæng ghi dêëu trong öng àoá laâ Nguyïîn Gia Thiïìu, Khuác Haåo. Öng baão chñnh sûå vùæng lùång êëy àaä àem àïën cho öng rêët nhiïìu caãm xuác vïì Haâ Nöåi.

Haâ Nöåi cuãa öng nhû thïë. Öng ao ûúác coá möåt ngaây, coá thïí àûúåc nhòn thêëy con trai, thêëy àûúåc nhûäng ngûúâi thên yïu vaâ àûúåc nhòn thêëy trúâi Haâ Nöåi möåt caách roä raâng nhêët.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.