Danh saácách caácác àïì cûã chñnh thûácác 2. Àïì cûã Giaãi Taác phêím - Vò Tònh yïu Haâ Nöåi:

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Trong Nûúác - BTC GIAÃI THÛÚÃNG Lïî Cöng böë vaâ trao giaãi thûúãng Buâi Xuên Phaái - Vò tònh yïu Haâ Nöåi 2012 chñnh thûác diïîn ra luác 9h30 saáng nay, thûá Saáu, ngaây 31/8/2012 taåi Höåi trûúâng têìng 2, toâa nhaâ TTXVN, 11 Trêìn Hûng Àaåo - Haâ Nöåi.

(Giaãi thûúãng Buâi Xuên Phaái nùm 2012)

Sau caác voâng sú khaão, chung khaão, Höåi àöìng Giaám khaão (HÀGK)Giaãi thûúãng Buâi Xuên Phaái àaä hoåp phiïn cuöëi cuâng vaâo ngaây 23/8/2012 taåi Haâ Nöåi vúái sûå tham gia cuãa 5/6 giaám khaão laâ: Nhaâ thú Bùçng Viïåt, Chuã tõch Liïn hiïåp Caác höåi VHNT Haâ Nöåi (Chuã tõch HÀGK); nhaâ baáo Ngö Haâ Thaái, Phoá TGÀ TTXVN; GS Phan Huy Lï, Chuã tõch Höåi Sûã hoåc VN; nhaâ baáo Höì Quang Lúåi, Trûúãng ban Tuyïn giaáo Thaânh uãy Haâ Nöåi; vaâ KTS Àoaân Àûác Thaânh (vùæng mùåt giaám khaão Trêìn Khaánh Chûúng, Chuã tõch Höåi Myä thuêåt Viïåt Nam do ài cöng taác nûúác ngoaâi).

HÀGK àaä nhêët trñ thöng qua caác àïì cûã chñnh thûác

nhû sau:

1. Àïì cûã Giaãi thûúãng Lúán - Vò Tònh yïu Haâ Nöåi:

- Nghïå sô guitar Vùn Vûúång

- Hai cuöën saách: Ài ngang Haâ Nöåi vaâ Ài doåc Haâ Nöåi cuãa taác giaã Nguyïîn Ngoåc Tiïën

- Triïín laäm sùæp àùåt Rubic cöíng laâng cuãa hoåa sô

Quaách Àöng Phûúng

3. Àïì cûã Giaãi Viïåc laâm - Vò Tònh yïu Haâ Nöåi:

- Viïåc sûu têåp vaâ triïín laäm böå aãnh KYÁ ÛÁC HAÂ NÖÅI XÛA cuãa 2 cha con nhaâ giaáo Àoaân Thõnh vaâ ThSKTS Àoaân Bùæc.

- Viïåc phuåc dûång 100 moán ùn cöí thêët truyïìn cuãa Haâ Nöåi cuãa chaâng trai treã Nguyïîn Phûúng Haãi.

- Viïåc sûu têåp caác hònh aãnh tû liïåu quyá vïì Thaânh cöí Haâ Nöåi cuâng caác hoaåt àöång triïín laäm, toåa àaâm tön vinh Haâ Nöåi cöí cuãa TS Olivier Tessier.

4. Àïì cûã giaãi YÁ tûúãng- Vò Tònh yïu Haâ Nöåi:

- YÁ tûúãng Phuåc dûång Lïî höåi àeân Quaãng Chiïëu úã Hoaâng thaânh Thùng Long - Thaânh cöí Haâ Nöåi.

- YÁ tûúãng Chûúng trònh baão töìn rau huáng Laáng cuãa TP Haâ Nöåi

- YÁ tûúãng cuãa Dûå aán Hïå Maåch: phaát triïín cêëp nûúác, cêëp àiïån, giao thöng vaâ caãi thiïån möi trûúâng caãnh quan cho Thuã àö Haâ Nöåi vaâ chuöîi àö thõ phña Têy.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.