HÏËT MUÂ NHÚÂ MÙÆT NHÊN TAÅO

Möåt ngûúâi phuå nûä khiïëm thõ úã Australia vûâa coá thïí thêëy laåi aánh saáng lêìn àêìu tiïn sau 20 nùm, sau khi àûúåc cêëy möåt “con mùæt” maáy. Sûå kiïån àang thu huát sûå quan têm lúán cuãa cöång àöìng khoa hoåc vaâ ngûúâi ta tin rùçng thaânh cöng c

The Thao & Van Hoa - - Nhòn Ra Thïë Giúái - TÛÚÂNG LINH

(Theo Telegraph)

Dianne Ashworth àaä mêët thõ lûåc do chûáng viïm voäng maåc sùæc töë. Tuy nhiïn coá veã nhû vêån may vêîn chûa tûâ boã ngûúâi phuå nûä naây.

“Töi thêëy aánh saáng choái loâa”

Baâ àaä àûúåc múâi tham gia chûúng trònh thûã nghiïåm mùæt nhên taåo cuãa töí chûác Thõ lûåc Kyä thuêåt Sinh hoåc Australia (BVA). Con mùæt nhên taåo, thûåc tïë laâ möåt vi chñp trang bõ 24 àiïån cûåc, àaä àûúåc cêëy gheáp vaâo phña sau voäng maåc cuãa Ashworth. Trong thûã nghiïåm, noá àaä mö phoãng laåi hoaåt àöång thu nhêån vaâ xûã lyá hònh aãnh cuãa mùæt ngûúâi röìi truyïìn tñn hiïåu túái caác tïë baâo tiïëp nhêån aánh saáng nùçm trong mùæt Ashworth.

Kïët quaã laâ baâ àaä thêëy aánh saáng trúã laåi sau thúâi gian quaá daâi chòm trong boáng töi.

“Töi khöng biïët chuyïån seä diïîn ra thïë naâo. Àöåt nhiïn, töi coá thïí thêëy chuát aánh saáng choái loâa” - Ashworth thöí löå - “Caãm giaác thêåt tuyïåt vúâi. Möîi lêìn hoaåt àöång mö phoãng diïîn ra, laåi coá möåt hònh thuâ khaác nhau xuêët hiïån ngay trûúác mùæt töi”.

BVA hiïån laâ têåp húåp göìm nhiïìu nhaâ nghiïn cûáu cao cêëp túái tûâ Viïån nghiïn cûáu Sinh hoåc, Trung têm Nghiïn cûáu Mùæt Australia, Àaåi hoåc Melbourne vaâ Àaåi hoåc New South Wales. Töí chûác naây laâ 1 trong 2 nhoám nghiïn cûáu àang phaát triïín mùæt nhên taåo taåi Melbourne. Möåt nhoám khaác taåi Àaåi hoåc Monash cuäng àang coá kïë hoaåch thûã nghiïåm möåt mêîu mùæt nhên taåo trong voâng 18 thaáng túái. Àêy laâ thiïët bõ seä kñch thñch trûåc tiïëp vaâo naäo böå àïí taåo ra hònh aãnh.

Khaác vúái nhoám Àaåi hoåc Monash, hoaåt àöång khöi phuåc thõ lûåc cuãa nhoám BVA thöng qua vi chñp kïí trïn. Nhoám hiïån àang têåp trung chïë ra möåt böå xûã lyá hònh aãnh, coá thïí nhêån thöng tin vïì möi trûúâng bïn ngoaâi vaâ chuyïín hònh aãnh thaânh tñn hiïåu àiïån àïí gûãi túái vi chñp kïí trïn. Túái lûúåt mònh, vi chñp seä giuáp taái taåo trong naäo ngûúâi hònh aãnh thïë giúái bïn ngoaâi, dûúái daång caác luöìng saáng khaác nhau. Nhoám àang nghiïn cûáu chïë taåo ra 2 böå xûã lyá hònh aãnh naây vaâ coá thïí thu hoaåch kïët quaã trong voâng 12-18 thaáng túái

Seä lêëy laåi cuöåc söëng nhúâ mùæt maáy

Caác nhaâ nghiïn cûáu noái rùçng khoaãng 1.300 àûáa treã sinh ra úã Australia àaä bõ mùæc chûáng viïm voäng maåc sùæc töë. Àêy laâ bïånh coá tñnh di truyïìn, gêy thoaái hoáa dêìn dêîn àïën sûå tiïu huãy caác tïë baâo tiïëp nhêån aánh saáng cuãa voäng maåc, chuã yïëu laâ tïë baâo noán (cone cells) vaâ tïë baâo que (rod cells). Luác àêìu gêy giaãm hay mêët thõ giaác luác ban àïm, sau àoá mêët dêìn thõ giaác vuâng xung quanh, vïì sau gêy muâ hùèn.

Vò leä àoá, bêët kyâ thaânh cöng naâo liïn quan túái mùæt nhên taåo cuäng seä giuáp caãi thiïån rêët lúán cuöåc söëng cuãa cöång àöìng ngûúâi khiïëm thõ vò bïånh viïm voäng maåc sùæc töë úã Australia, cuäng nhû trïn thïë giúái.

Hiïån ngûúâi ta chûa roä Ashworth àaä thêëy gò, búãi caác mö taã cuãa baâ coân khaá mú höì. Giaáo sû Rob Shepherd tûâ Viïån nghiïn cûáu Kyä thuêåt sinh hoåc, thaânh viïn BVA, cho biïët: “Chuáng töi àang laâm viïåc vúái Ashworth àïí xaác àõnh xem chñnh xaác baâ nhòn thêëy gò möîi lêìn voäng maåc àûúåc kñch thñch. Nhoám seä xem xeát tñnh öín àõnh cuãa caác hònh daáng maâ Ashworth nhòn thêëy, àöå saáng, kñch cúä vaâ võ trñ cuãa caác tia saáng loáe lïn àïí xaác àõnh xem naäo àaä xûã lyá thöng tin ra sao”.

Duâ coá nhiïìu nhaâ cung cêëp thiïët bõ y tïë trïn thïë giúái àaä nghiïn cûáu vïì mùæt kyä thuêåt sinh hoåc, tiïën sô Penny Allen, ngûúâi laänh àaåo nhoám cêëy gheáp, vêîn tin rùçng con mùæt maáy cuãa Ashworth laâ duy nhêët trïn thïë giúái. “Chuáng töi àaä cêëy gheáp thiïët bõ úã phña sau voäng maåc, àïí cho thêëy tñnh khaã thi cuãa hûúáng tiïëp cêån múái” - baâ noái - “Chuáng töi khöng muöën taåo ra möåt thiïët bõ quaá phûác taåp trïn phûúng diïån phêîu thuêåt vaâ khiïën caác nhaâ àiïìu trõ khoá aáp duång. Àiïìu chuáng töi laâm hiïån nay chó laâ cöë khöi phuåc möåt daång thõ lûåc, trong àoá ngûúâi khiïëm thõ seä nhòn thêëy hònh aãnh trùæng àen.

Vúái giaáo sû David Penington, möåt chuyïn gia cuãa BVA, viïîn caãnh con ngûúâi söëng chung vúái mùæt maáy laâ khöng hïì xa xöi, thêåm chñ coá thïí xuêët hiïån ngay tûâ nùm 2014.

Tiïën sô Penny Allen àang kiïím tra mùæt cho Dianne Ashworth, ngûúâi khiïëm thõ àêìu tiïn àûúåc cêëy gheáp mùæt maáy thûã nghiïåm taåi Australia

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.