Mùæt maáy seä cho hònh aãnh àen trùæng

The Thao & Van Hoa - - Nhòn Ra Thïë Giúái -

“Caác nhaâ khoa hoåc cuãa chuáng töi tin rùçng con mùæt maáy cuöëi cuâng seä taåo nïn caác hònh aãnh coá maâu àen trùæng, tuy khöng bùçng mùæt thûúâng, nhûng vêîn laâ möåt sûå thay àöíi choáng mùåt vúái ngûúâi khiïëm thõ. Vúái mùæt maáy, hoå coá thïí tûå do laâm viïåc, ài laåi, tûå do söëng bònh thûúâng nhû moåi caá nhên khaác” (TS Penny Allen).

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.