THAÁP EIFFEL “GIAÁ TRÕ” NHÊËT CHÊU ÊU

Theo kïët quaã cuöåc àiïìu tra múái àêy cuãa Phoâng Thûúng maåi Monza & Brianza (Italia), thaáp Eiffel (cao 324m) úã thuã àö Paris cuãa nûúác Phaáp àaä trúã thaânh cöng trònh coá giaá trõ nhêët thïë giúái khi noá àaä àem vïì cho nûúác Phaáp 344 tyã baãng

The Thao & Van Hoa - - Nhòn Ra Thïë Giúái - VIÏÅT LÊM

Cuöåc àiïìu tra naây àûúåc tiïën haânh dûåa theo nhûäng tiïu chñ nhû hònh aãnh cuãa cöng trònh, thûúng hiïåu vaâ caác chêët lûúång thêím myä, chûá khöng tñnh àïën giaá trõ chêët liïåu vaâ taâi saãn cuãa cöng trònh.

Àûúåc Gustave Eiffel cuâng caác àöìng nghiïåp xêy dûång vaâo nùm 1889 vúái vai troâ laâ cûãa vaâo cuãa Höåi chúå Thûúng maåi Thïë giúái vaâ cuäng laâ dõp kyã niïåm 100 nùm Caách maång Phaáp, thaáp Eiffel hiïån laâ àiïím du lõch àoán àûúåc nhiïìu khaách tham quan nhêët. Nùm ngoaái àoán àûúåc 7,1 triïåu ngûúâi.

Dûå aán xêy dûång thaáp Eiffel tûâng gêy nhiïìu tranh caäi. Nhiïìu ngûúâi tûâng nghi ngúâ vïì tñnh khaã thi cuãa noá, trong khi nhiïìu ngûúâi laåi tranh caäi vïì möëi tûúng quan giûäa kiïën truác vaâ khoa hoåc cöng trònh.

Thïë nhûng, tûâ khi múã cûãa àoán khaách tham quan àïën nay, thaáp Eiffel àaä àoán àûúåc 200 triïåu du khaách vaâ vêîn laâ cöng trònh cao thûá 10 trïn haânh tinh.

Àaáng leä möåt phêìn cuãa thaáp

(töíng húåp) Eiffel àaä bõ phaá huãy, song khi ngöi thaáp naây chûáng minh àûúåc giaá trõ cuãa nhûäng muåc àñch thöng tin, noá àaä àûúåc pheáp giûä nguyïn kïí caã khi giêëy pheáp do thaânh phöë cêëp àaä hïët hiïåu lûåc.

Trong nhûäng tuêìn àêìu tiïn cuãa Thïë chiïën I, nhûäng chiïëc maáy phaát soáng truyïìn thanh cuãa thaáp Eiffel àaä àûúåc sûã duång àïí laâm nhiïîu caác phûúng tiïån liïn laåc cuãa Àûác vaâ goáp phêìn vaâo chiïën thùæng cuãa liïn quên Anh-Phaáp trûúác quên Àûác taåi trêån söng Marne lêìn thûá nhêët höìi nùm 1914.

Àaáng kinh ngaåc laâ giaá trõ cuãa thaáp Eiffel cao gêëp 5 lêìn àêëu trûúâng cöí Colosseum úã thaânh phöë Roma (Italia) khi àêëu trûúâng naây coá giaá trõ 72 tyã baãng (114 tyã USD).

Àêëu trûúâng Colosseum àûúåc hoaân thaânh vaâo nùm 80 sau Cöng nguyïn vaâ hiïån möîi nùm thu huát àûúåc khoaãng 4 triïåu khaách tham quan.

Baáo chñ Italia àaä khiïën nhiïìu ngûúâi khöng khoãi kinh ngaåc khi àûa tin rùçng thaáp Eiffel coá giaá trõ gêëp àöi doanh thu haâng nùm cuãa caã thaânh phöë Milan.

Website Il giornale àùåt vêën àïì: “Thaáp Eiffel thûåc sûå coá giaá trõ nhû vêåy khöng? Vaâ chuáng ta coá daám chùæc rùçng giaá trõ cuãa thaáp Eiffel coân hún caã àêëu trûúâng Colusseum vaâ nhaâ thúâ Duomo cöång laåi khöng? Nïëu cêu traã lúâi laâ khöng thò coá thïí kïët luêån rùçng, úã Italia chuáng ta khöng biïët laâm thïë naâo àïí thuác àêíy àûúåc nhûäng di saãn vùn hoáa vaâ nghïå thuêåt maâ mònh àang coá”.

Trong khi àoá, túâ Panorama viïët: “Àêy laâ möåt caách àaánh giaá gêy sûãng söët, vaâ khöng thïí tin nöíi. Àiïìu naây buöåc chuáng ta phaãi àöëi diïån vúái hiïån thûåc khùæc nghiïåt khi àêët nûúác àaä mêët ài kyá ûác cuãa mònh”.

Trong khi àoá, cöng trònh coá giaá trõ nhêët cuãa Anh laâ Thaáp London 1.000 nùm tuöíi: àem laåi khoaãng 56 tyã baãng (89 tyã USD) cho nïìn kinh tïë Anh. Möîi nùm, Thaáp London àoán àûúåc khoaãng 2 triïåu du khaách.

Nhûäng cöng trònh nöíi tiïëng khaác úã chêu Êu nùçm trong danh saách naây coân coá nhaâ thúâ Duomo úã Milan (Italia), trõ giaá 65 tyã baãng (103 tyã USD); Baão taâng Prado úã Madrid (Têy Ban Nha), trõ giaá 46 tyã baãng (73 tyã USD) vaâ cöng trònh tûúång àaâi cûå thaåch Stonehenge úã Anh, trõ giaá 8,3 tyã baãng (13,1 tyã USD).

Stonehenge úã Wiltshire coá niïn àaåi tûâ thúâi tiïìn sûã vaâ hiïån laâ möåt trong nhûäng àõa danh nöíi tiïëng nhêët thïë giúái. Cöng trònh naây bao göìm caác cöng sûå bùçng àêët bao quanh möåt voâng àaá, laâ möåt trong nhûäng àõa àiïím tiïìn sûã nöíi tiïëng thïë giúái. Caác nhaâ khaão cöí cho rùçng caác cöåt àaá naây àûúåc dûång lïn tûâ khoaãng nùm 2500-2000 trûúác Cöng nguyïn duâ caác voâng àêët xung quanh àûúåc xêy dûång súám hún, khoaãng 3100 nùm trûúác Cöng nguyïn. Sûác löi cuöën cuãa Stonehenge khöng chó nùçm úã niïn àaåi cuãa noá maâ coân laâ sûå bñ êín xung quanh viïåc dûång nïn baäi àaá naây.

Nhaâ thúâ Duomo mang phong caách kiïën truác gothic úã Milan àûúåc hoaân thaânh trong gêìn 6 thïë kyã. Àêy laâ nhaâ thúâ lúán thûá 4 thïë giúái vaâ lúán nhêët Italia.

Cuöåc àiïìu tra naây coân cho biïët, Nhaâ Trùæng úã Washington DC (Myä) coá giaá trõ 64 tyã baãng (101 tyã USD). Nhaâ Trùæng mang phong caách tên cöí àiïín, do kiïën truác sû ngûúâi Ireland James Hoban thiïët kïë vaâ àûúåc xêy dûång vaâo nùm 1792-1800, bùçng sa thaåch Aquia. Kïí tûâ thúâi Töíng thöëng John Adams, Nhaâ Trùæng àaä trúã thaânh núi úã cuãa Töíng thöëng Myä.

Giaá trõ cuãa thaáp Eiffel (traái) laâ 344 tyã baãng cao hún so vúái caác cöng trònh khaác úã chêu Êu

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.