Töíníng thöënëng Ecuador lo cho Assange

The Thao & Van Hoa - - Nhòn Ra Thïë Giúái - TRÊÌN TROÅNG

Töíng thöëng Ecuador lo ngaåi Julian Assange seä khöng àûúåc xeát xûã cöng bùçng úã Myä vaâ nhêën maånh caã Anh vaâ Thuåy Àiïín phaãi àaãm baão vúái hoå seä khöng dêîn àöå nhaâ saáng lêåp WikiLeaks sang Hoa Kyâ.

Assange hiïån àang taåm laánh trong àaåi sûá quaán Ecuador úã London sau khi khöng coân coá thïí khiïëu kiïån vïì phaán quyïët cuãa Anh dêîn àöå öng sang Thuåy Àiïín àöëi mùåt vúái caác caáo buöåc xêm haåi tònh duåc, vaâ Quito àaä cho pheáp öng tõ naån, laâm dêëy lïn möåt cuöåc tranh caäi ngoaåi giao.

Nhaâ saáng lêåp WikiLeaks noái öng lo súå Thuåy Àiïín seä trao öng cho Myä, núi öng coá thïí bõ truy töë vò viïåc tiïët löå haâng trùm nghòn taâi liïåu mêåt vaâ cöng haâm ngoaåi giao cuãa nûúác naây.

Töíng thöëng Ecuador, Rafael Correa, noái ngaây 29/8 trong möåt cuöåc phoãng vêën trïn àaâi truyïìn hònh quöëc gia rùçng nïëu Assange bõ dêîn àöå sang Myä, “khöng coá gò baão àaãm moåi viïåc seä diïîn ra cöng bùçng”.

“Chuáng töi muöën baão àaãm möåt phiïn toâa cöng bùçng vaâ quyïìn àûúåc söëng cuãa öng Assange, nhûng khöng coá àaãm baão nghiïm tuác vaâ roä raâng naâo vïì viïåc khöng truy töë vò lyá do chñnh trõ”, öng Correa noái.

Öng Correa cho rùçng coá ba caách àïí giaãi quyïët tònh traång bïë tùæc ngoaåi giao hiïån nay vúái London: hoùåc caã Anh vaâ Thuåy Àiïín phaãi àaãm baão Assange seä khöng bõ dêîn àöå sang möåt nûúác thûá ba; hoùåc caác cöng töë viïn Thuåy Àiïín seä thêím vêën öng bïn trong àaåi sûá quaán Ecuador; hoùåc nhaâ chûác traách Anh cho pheáp öng rúâi àaåi sûá quaán maâ khöng bùæt giûä.

(Vietnam+)

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.