Nhûäng cöng trònh coá giaá trõ nhêët chêu Êu:

The Thao & Van Hoa - - Nhòn Ra Thïë Giúái -

1. Thaáp Eiffel (Paris - Phaáp): 546 tyã USD. 2. Àêëu trûúâng Colloseum (Roma - Italia): 114 tyã USD. 3. Nhaâ thúâ Sagrade Familia (Barcelona -Têy Ban Nha): 112 tyã USD. 4. Nhaâ thúâ Duomo (Milan - Italia): 103 tyã USD. 5. Thaáp London (Anh): 89 tyã USD. 6. Baão taâng Prado (Madrid - Têy Ban Nha): 73 tyã USD. 7. Stonehenge (Anh): 13,1 tyã USD.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.