Trûúâng Sa - Biïín àaão Viïåt Nam mïën yïu

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Trong Nûúác -

Vaâo luác 20h töëi 2/9, VTV6 phöëi húåp VOV töí chûác chûúng trònh nghïå thuêåt àùåc biïåt: Trûúâng Sa - Biïín àaão Viïåt Nam mïën yïu. Trong chûúng trònh, lêìn àêìu tiïn, khaán giaã seä coá cú höåi thûúãng thûác nhiïìu thûúác phim quyá giaá cuâng nhûäng bûác aãnh àûúåc thûåc hiïån tûâ trïn cao vïì laá Quöëc kyâ bùçng göëm trïn àaão Trûúâng Sa lúán. Caác khaách múâi: öng Nguyïîn Thïë Kyã - Phoá Trûúãng ban Tuyïn giaáo Trung ûúng, nhaâ thú Trêìn Àùng Khoa, nhaåc sô Phaåm Tuyïn vaâ ca sô Minh Quên seä chia seã vúái khaán giaã vïì nhûäng chuyïën ài Trûúâng Sa cuãa hoå. Phêìn biïíu diïîn nghïå thuêåt àûúåc thïí hiïån búãi: NSÛT Viïåt Hoaân, ca sô Tuâng Dûúng, Thaânh Lï, Xuên Haão...

.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.