Viïåt Nam

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Trong Nûúác - LAM NGOÅC

Ca ngúåi Töí quöëc - Chûúng trònh ca nhaåc àùåc biïåt chaâo mûâng Ngaây êm nhaåc Viïåt Nam (3/9) do Höåi Êm nhaåc Haâ Nöåi töí chûác seä diïîn ra vaâo 14h30 ngaây 1/9 taåi Raåp Cöng nhên - 42 Traâng Tiïìn, Haâ Nöåi.

Vúái hònh thûác húåp xûúáng, àún ca, àöåc têëu, àöìng ca, caác taác phêím nhû Ca ngúåi Töí quöëc, Baâi ca Haâ Nöåi, Ngûúâi Haâ Nöåi, Haâ Nöåi niïìm tin vaâ hy voång, Haâ Nöåi cuãa töi, Em yïu Töí quöëc, Húåp xûúáng nöng dên, Möåt thoaáng Têy Höì, Baâi ca Höì Chñ Minh, Ta tûå haâo ài lïn, öi Viïåt Nam, Maäi maäi tuöíi thú töi Haâ Nöåi.... seä do caác nghïå sô: NSÛT Bñch Viïåt, Troång Nghôa, Àûác Chñnh, Quöëc Hûng, Hoaâng Tuâng biïíu diïîn. Chûúng trònh do nhaåc trûúãng Nguyïîn Thiïëu Hoa, TS Nguyïîn Lên Cûúâng chó àaåo nghïå thuêåt.

Chuâa Trùm Gian cöí kñnh bõ phaá dúä xêy múái

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.