Hai phim cêëmëm khaánán giaã dûúáiái 16 tuöíiíi

Gia àònh, baãn sùæc trong möåt xaä höåi àa vùn hoáa laâ troång àiïím phaãn aánh cuãa Liïn hoan phim Àûác lêìn 3 seä diïîn ra tûâ 6/9 - 4/ 10 taåi HN, Haãi Phoâng, Huïë, Àaâ Nùéng, TP.HCM vaâ trong àoá, lêìn àêìu tiïn LHP àùåt chên túái Nha Trang.

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Trong Nûúác - LAM NGOÅC

LHP Àûác lêìn thûá 3 seä thïí hiïån caác khña caånh khaác nhau trong àúâi söëng xaä höåi Àûác, tûâ nhûäng maãng saáng àïën maãng töëi. Caác böå phim àûúåc choån trònh chiïëu khöng chó laâ nhûäng böå phim thaânh cöng vúái caác giaãi thûúãng, àûúåc thûåc hiïån búãi nhûäng àaåo diïîn vaâ diïîn viïn nöíi tiïëng cuãa Àûác maâ coân àûúåc nhiïìu nhaâ phï bònh àiïån aãnh àaánh giaá tñch cûåc.

10 böå phim vúái nhiïìu thïí loaåi khaác nhau nhû haâi, bi - haâi, laäng maån, hû cêëu, kinh dõ, hònh sûå, haânh àöång, thiïëu nhi àaä phaãn aánh caác cêu chuyïån gia àònh... Àùåc biïåt, trong àoá coá 2 phim: Soul Kitchen ( Phim hay nhêët giaãi phim Bùæc Êu, Giaãi àùåc biïåt cuãa Ban giaám khaão IFF Venezia 2009, Giaãi àiïån aãnh nghïå thuêåt Film Fest Hamburg 2009) vaâ Hún caã caái chïët ( Phim hû cêëu xuêët sùæc German Film Prize 2011) daán nhaän cêëm treã em dûúái 16 tuöíi do coá möåt söë caãnh baåo lûåc vaâ tònh duåc.

Baâ Almuth Meyer-Zollitsch, Giaám àöëc Viïån Goethe cho biïët, àïì taâi cuãa LHP phim nùm nay hûúáng túái laâ baãn sùæc vaâ gia àònh. BTC khöng chuã trûúng choån nhûäng àïì taâi traái vúái thuêìn phong myä tuåc cuãa Viïåt Nam. “Tuy nhiïn, nhûäng àïì taâi gia àònh phöí biïën vaâ gêìn guäi khöng chó úã Àûác hay Viïåt Nam maâ noá mang tñnh toaân cêìu. Gia àònh vaâ xaä höåi luön coá möåt möëi liïn hïå mêåt thiïët, tûâ nhûäng vêën àïì cuãa gia àònh seä naãy sinh nhiïìu vêën àïì cuãa xaä höåi. Àiïìu mong muöën cuãa chuáng töi trong kò liïn hoan naây laâ àïí khaán giaã Viïåt Nam coá thïí hiïíu àûúåc cuöåc söëng gia àònh cuäng nhû vùn hoáa gia àònh cuãa ngûúâi Àûác nhû thïë naâo” - baâ Almuth Meyer-Zollitsch giaãi thñch thïm.

Veá xem phim miïîn phñ àûúåc phaát tûâ ngaây 31/8.

Caãnh trong phim

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.