SEÄ CÛÁU ÀÛÚÅC MÖÅT PHÊÌN CHUÂAÂAÂA TRÙM GIAN?

Àònh chó chûác vuå Trûúãng ban quaãn lyá di tñch chuâa Trùm Gian, thaânh lêåp gêëp möåt tiïíu ban thanh tra àïí laâm roä traách nhiïåm cuãa nhûäng bïn liïn quan khaác - àoá laâ quyïët àõnh múái nhêët tûâ UBND thaânh phöë Haâ Nöåi vïì sai phaåm nghiïm troå

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Trong Nûúác -

Möåt cuöåc hoåp baáo àöåt xuêët àûúåc Súã VH,TT&DL Haâ Nöåi töí chûác vaâo chiïìu qua (30/8) - chûâng 5 ngaây sau khi viïåc truâng tu chuâa Trùm Gian trúã thaânh “têm baäo” tûâ dû luêån. Ngoaâi caác cú quan quaãn lyá vaâ chñnh quyïìn àõa phûúng, coân coá àaåi diïån cuãa Viïån Baão töìn Di tñch - àún võ dûå kiïën seä tham gia tû vêën chuyïn mön cho viïåc “cêëp cûáu” cho ngöi chuâa naây - traã lúâi caác cêu hoãi cuãa baáo giúái.

“Khöng daám chùæc giûä àûúåc bao nhiïu % chuâa cöí”

Ngay khi baáo giúái bùæt àêìu lïn tiïëng vïì trûúâng húåp naây, caác chuyïn gia cuãa Viïån Baão töìn Di tñch (BTDT) àaä coá mùåt taåi chuâa Trùm Gian. Ngoaâi viïåc àoáng goáp yá kiïën vúái àoaân thanh tra cuãa Súã VH,TT&DL HN, cöng viïåc chñnh cuãa àún võ naây laâ khêín trûúng “nhùåt nhaånh” vaâ baão vïå caác rui, meâ, cêëu kiïån göî... lêu nùm àang bõ vûát lùn loác sau khi haå giaãi.

“May mùæn, nhûäng kïët cêëu göî cú baãn cuãa chuâa Trùm Gian vêîn coân giûä àûúåc hònh daång tûúng àöëi, àùåc biïåt laâ nhûäng phêìn möång, traåm tröí... rêët àùåc thuâ. Sau khi khaão saát nhûäng kïët cêëu naây, chuáng töi seä lïn phûúng aán tû vêën phuåc chïë hoùåc laâm laåi nhûäng phêìn àaä hoãng sao cho giöëng vúái nguyïn baãn nhêët” - öng Lï Thaânh Vinh, Giaám àöëc Viïån BTDT, cho biïët.

Theo lúâi öng Vinh, möåt trong nhûäng thaânh phêìn bõ hû hoãng tûúng àöëi taåi caác khu vûåc vûâa bõ xêm phaåm laâ söë ngoái cöí. Do vêåy, àún võ phuåc chïë sùæp túái chùæc chùæn seä phaãi gia cöng laåi möåt söë lûúång ngoái theo nguyïn mêîu taåi chuâa.

Cuäng cêìn noái thïm, caác haång muåc bõ truâng tu “sai” taåi chuâa Trùm Gian laâ gaác khaánh vaâ nhaâ Töí coá khaá nhiïìu cêëu kiïån bùçng àaá cöí nhû chên taãng, bêåc àaá, thïìm àaá... Theo phaãn aánh cuãa dû luêån, caác cêëu kiïån àaá naây àaä bõ vúä naát gêìn hïët trong quaá trònh thi cöng vaâ chùæc chùæn khöng thïí phuåc höìi.

“Hiïån giúâ, viïåc khaão saát vêîn àûúåc tiïën haânh. Búãi vêåy, chuáng töi chó biïët noái rùçng seä cöë hïët sûác - chûá khöng thïí traã lúâi nhûäng cêu hoãi nhû quaá trònh tu böí diïîn ra bao lêu, hoùåc chuâa Trùm Gian sau naây seä giûä àûúåc bao nhiïu phêìn trùm so vúái trûúác àêy” - öng Vinh noái thïm.

Àûúåc biïët, trûúác cuöåc hoåp baáo naây, Chuã tõch UBND TP Haâ Nöåi àaä yïu cêìu Súã Taâi chñnh sùén saâng chuêín bõ kinh phñ böí sung cho viïåc truâng tu laåi chuâa Trùm Gian theo tinh thêìn: “Phaãi laâm ngay, duâ coá töën tiïìn vaâ phûác taåp hún”.

Seä khöng àïí chòm xuöëng

Song song vúái viïåc chuêín bõ caác phûúng aán àïí truâng tu laåi chuâa Trùm Gian, UBND TP Haâ Nöåi cuäng àaä gêëp ruát thaânh lêåp möåt àoaân thanh tra àïí xem xeát traách nhiïåm cuãa caác bïn. “Ngoaâi löîi cuãa nhaâ chuâa vaâ ban quaãn lyá, chñnh quyïìn àõa phûúng xaä Tiïn Phûúng vaâ huyïån Chûúng Myä cuäng coá traách nhiïåm liïn quan chñnh laâ cú quan quaãn lyá, chuáng töi cuäng phaãi chõu möåt phêìn traách nhiïåm” - öng Phaåm Quang Long, Giaám àöëc Súã VH,TT&DL Haâ Nöåi, cho biïët.

“Töi noái vúái sû truå trò: Thêìy cöë gùæng bònh tônh trong giai àoaån naây. Tuy nhiïn, thêìy cuäng nïn chuêín bõ têm lyá trûúác, chùæc chùæn löîi cuãa thêìy trong sûå viïåc naây khöng hïì nhoã àêu” - öng Vuä Vùn Àöng, Phoá chuã tõch huyïån Chûúng Myä (Haâ Nöåi) cho biïët thïm.

Trûúác àoá, ngoaâi viïåc kïët luêån vïì nhûäng sai soát cuãa sû truå trò Thñch Àaâm Khoa khi tûå yá töí chûác thi cöng, phña UBND TP Haâ Nöåi cuäng àaä àònh chó chûác vuå Trûúãng ban Quaãn lyá Di tñch chuâa Trùm Gian cuãa öng Töëng Baá Lûúng, hiïån àang laâ Phoá chuã tõch xaä Tiïn Phûúng. Coân khi àûúåc hoãi vïì viïåc söët sùæng “tuyïn truyïìn” bùçng loa phoáng thanh cho viïåc truâng tu chuâa, öng Vuä Vùn Doaän (Chuã tõch xaä Tiïn Phûúng) àûa ra lñ do: Vò muâa mûa túái gêìn, chñnh quyïìn... quaá lo lùæng vïì viïåc chuâa Trùm Gian xuöëng cêëp vaâ sùæp àöí nïn tñch cûåc taåo àiïìu kiïån cho viïåc truâng tu naây (!).

Ngoaâi viïåc chuêín bõ phûúng aán khùæc phuåc “sûå cöë chuâa Trùm Gian” vûâa qua, Súã VH,TT&DL Haâ Nöåi cuäng àaä àïì nghõ caác cú quan liïn quan cuâng àïì xuêët giaãi phaáp múái trong viïåc phên cêëp quaãn lyá caác di tñch lõch sûã vùn hoáa trong thaânh phöë. Theo öng Phaåm Quang Long, vaâo thúâi àiïím naây, taåi Haâ Nöåi chó duy coá nhêët huyïån Mï Linh àang thñ àiïím mö hònh xêy dûång möåt phoâng quaãn lyá di tñch cêëp huyïån. Coân laåi, toaân böå caác huyïån khaác vêîn chûa coá phoâng chuyïn mön naây.

Chñnh quyïìn àõa phûúng vaâ Giaám àöëc Súã VH,TT&DL Haâ Nöåi traã lúâi baáo giúái chiïìu 30/8

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.