Xem phim Viïåt dõp Quöëc khaánh trïn VTV

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Trong Nûúác - HOAÂNG LÏ

Haâ Nöåi muâa Àöng 46 vaâ Nhòn ra biïín caã seä àûúåc phaát soáng lêìn lûúåt vaâo luác 21h30 töëi 2/9 trïn VTV1 vaâ 9h35 ngaây 2/9 trïn VTV4. Nhòn ra biïín caã àûúåc àaåo diïîn Vuä Chêu daân dûång tûâ kõch baãn àoaåt giaãi Nhò cuöåc thi saáng taác kõch baãn àiïån aãnh hûúãng ûáng Cuöåc vêån àöång “Hoåc têåp vaâ laâm theo têëm gûúng àaåo àûác Höì Chñ Minh” cuãa nhaâ biïn kõch Höìng Ngaát. Phim khùæc hoåa hònh aãnh thêìy giaáo treã Nguyïîn Têët Thaânh mang trong mònh hoaâi baäo lúán lao, àau àaáu möåt nöîi niïìm laâm thïë naâo àïí tòm ra con àûúâng àöåc lêåp tûå do cho nûúác nhaâ.

Caãnh trong phim

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.