Yïuvúåtöiài

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Trong Nûúác - - TTCPQG: - Thaáng 8: - Dên chuã: - Kim Àöìng: - Platium Cineplex: - Lotte Cinema:

Jung In (Im Soo Jeong) laâ möåt cö gaái thöng minh xinh àeåp. Àöëi vúái nhiïìu chaâng trai, cö laâ hònh mêîu ngûúâi yïu lyá tûúãng. Thïë nhûng, anh chöìng Doo Hyun (Lee Seon Gyoon) laåi khöng nghô nhû vêåy. Trong mùæt Doo Hyun, ngûúâi phuå nûä quyïën ruä, hoaân haão àoá giöëng nhû quyã sûá, nhêët laâ khi cö lïn tiïëng phaân naân.

Cho àïën möåt ngaây, do quaá mïåt moãi, chaán naãn, Doo Hyun tòm moåi caách àïí thoaát khoãi sûå daây voâ thöëng khöí bùçng moåi giaá.

Nhûng liïåu möåt ngûúâi àaân öng nhuát nhaát nhû Doo coá rúâi boã vúå? Moåi hi voång cuãa anh giúâ àêy àùåt vaâo anh chaâng “saát gaái” nöíi tiïëng Sung Ki (Ryoo Seung Yong). Doo Hyun lïn kïë hoaåch àïí Sung Ki “cûa” àöí Jung In àïí cö tûå rúâi boã mònh maâ khöng caãm thêëy töåi löîi.

Yïu vúå töi ài (tûåa tiïëng Anh: All about my wife) àûúåc thûåc hiïån búãi àaåo diïîn Min Gyoo Dong.

Yïu vúå töi ài àûúåc khúãi chiïëu trïn toaân quöëc bùæt àêìu tûâ ngaây

Tûá àaåi danh böí, Naâng men chaâng boáng, Hoåa bò 2, Timothy vaâ maãnh àúâi kyâ laå, Truy tòm kyá ûác, Norman vaâ giaác quan thûá saáu, Abraham Lincoln - thúå sùn ma caâ röìng, Chûa bao giúâ laâ duy nhêët, Kyå sô boáng àïm tröîi dêåy, Vuä àiïåu tònh yïu. Kyã bùng haâ 4.

Tûá àaåi danh böí, Naâng men chaâng boáng, Yïu vúå töi ài, Hoåa bò 2, Truy tòm kyá ûác, Vuä àiïåu tònh yïu, Thúå sùn ma caâ röìng, Chûa bao giúâ laâ duy nhêët, Kyã bùng haâ 4.

Hoåa bò 2, Tûá àaåi danh böí, Naâng men chaâng boáng, Yïu vúå töi ài, Truy tòm kyá ûác.

Kyå sô boáng àïm tröîi dêåy, Vuä àiïåu tònh yïu, Thúå sùn ma caâ röìng.

Truy tòm kyá ûác, Siïu àiïåp viïn beá bûå, Tûá àaåi

danh böí.

Tûá àaåi danh böí, Naâng men chaâng boáng, Yïu vúå töi ài, Hoåa bò 2, Timothy vaâ maãnh àúâi kyâ laå, Truy tòm kyá ûác, Kyã bùng haâ 4.

Tûá àaåi danh böí, Naâng men chaâng boáng, Yïu vúå töi ài, Hoåa bò 2, Truy tòm kyá ûác, Norman vaâ giaác quan thûá saáu, Thúå sùn ma caâ röìng, Chûa bao giúâ laâ duy nhêët, Vuä àiïåu tònh yïu.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.