Vuäàiïåuchachacha mang thöng àiïåp vïì gia àònh

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Trong Nûúác -

Thuöåc möåt motiv quen thuöåc cuãa nhiïìu böå phim Haân, Vuä àiïåu Cha Cha Cha laâ cêu chuyïån haâi hûúác vïì tònh caãm gia àònh vúái caác möëi quan hïå phûác taåp vaâ vui nhöån. Àùçng sau nhûäng cêu chuyïån cûúâi, phim chuyïín àïën khaán giaã thöng àiïåp vïì nhûäng giaá trõ cuãa gia àònh, sûå quan troång cuãa gia àònh àöëi vúái möîi ngûúâi. Vuä àiïåu Cha Cha Cha kõch tñnh ngay tûâ àêìu khi múã maân tûâ möåt tònh tiïët bi: Ha Yoon Jung (Shim Hye Jin) vaâ Oh Dong Ja (Park Hae Mi) cuâng söëng trong möåt ngöi nhaâ vaâ àïìu trúã thaânh goáa phuå trong cuâng möåt ngaây.

Vuä àiïåu Cha Cha Cha coân coá sûå tham gia diïîn xuêët cuãa: Oh Man Seok, Jo Ahn, Park Han Byul vaâ Lee Chung Ah. Nûä diïîn viïn nöíi tiïëng Lee Chung Ah seä xuêët hiïån vúái hònh aãnh hoaân toaân khaác laå trong böå phim truyïìn hònh cuãa àaâi KBS naây. Trong phim, cö àoáng vai ngûúâi con dêu thûá hai cuãa nhên vêåt.

Trong thúâi gian phaát soáng vaâo caác töëi tûâ thûá Hai túái thûá Saáu haâng tuêìn trïn soáng cuãa àaâi KBS1, Vuä àiïåu Cha Cha Cha àaä phaãi caånh tranh vúái nhiïìu böå phim khaác “hot” khaác, nhûng cuöëi cuâng cuäng àaä àaåt àûúåc tó suêët ngûúâi xem cao nhêët (33%) trong söë caác böå phim phaát soáng cuâng giúâ. Àoá cuäng laâ möåt trong nhûäng lyá do khiïën Àaâi PT-TH Haâ Nöåi quyïët àõnh mua baãn quyïìn böå phim naây àïí phaát soáng taåi VN.

Vuä àiïåu Cha Cha Cha khúãi chiïëu trïn kïnh H1 - Àaâi PT-TH Haâ Nöåi tûâ 2/9 túái vaâo 12h têët caã caác ngaây trong tuêìn.

höm nay.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.