TÛÁ ÀAÅI DANH BÖÍ BÕ “HOLLYWOOD HOÁA”

Àöëi vúái bêët cûá ai yïu thñch tiïíu thuyïët kiïëm hiïåp, khöng ai khöng biïët túái Ön Thuåy An, möåt trong “Voä hiïåp nguä àaåi gia” (cuâng vúái Kim Dung, Cöí Long, Lûúng Vuä Sinh, Ngoåa Long Sinh). Möåt khi àaä bûúác vaâo thïë giúái giang höì cuãa Ön T

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Trong Nûúác -

1. Tûá àaåi danh böí laâ cêu chuyïån vïì böën “böí khoaái” (chûác quan chuyïn ài bùæt cûúáp, phaá aán) laâm viïåc cho Gia Caát thêìn hêìu. Trûúác nay, duâ aán lúán àïën àêu, chó cêìn möåt hay cuâng lùæm laâ hai ngûúâi trong söë hoå xuêët hiïån, aán seä àûúåc phaá. Gia Caát thêìn hêìu khöng nhêån hoå laâm àïå tûã nhûng coi böën ngûúâi hún ruöåt thõt.

Caã böën danh böí àûúng nhiïn àïìu coá tïn, nhûng búãi biïåt hiïåu cuãa boån hoå quaá nöíi tiïëng nïn ngûúâi trong giang höì biïët àûúåc tïn thêåt cuãa hoå cuäng khöng coá mêëy keã. Laänh Huyïët thò laånh luâng, nhêîn naåi, kiïëm phaáp liïìu maång quyã dõ. Truy Mïånh laâ möåt tûãu quyã, cûúác phaáp vö àõch, gioãi thuêåt truy tung. Thiïët Thuã coá caánh tay cûáng rùæn nhû theáp, nöåi lûåc vö song, thiïn haå chùèng mêëy ai àúä nöíi möåt chûúãng cuãa y. Coân Vö Tònh tuy nhoã tuöíi nhêët nhûng nhêåp mön trûúác nïn àûúåc coi laâ àaåi sû huynh. Y tûâ nhoã àaä bõ taân phïë àöi chên nhûng nhúâ nghõ lûåc phi thûúâng àaä luyïån àûúåc khinh cöng tuyïåt àónh, taâi phoáng aám khñ khöng àûáng thûá nhò chó àûáng thûá nhêët thiïn haå. 2. Tûá àaåi danh böí vöën àaä àûúåc chuyïín thïë thaânh phim truyïìn hònh caách àêy vaâi nùm. Tuy nhiïn, vùn phong cuãa Ön Thuåy An cuäng nhû caác tònh tiïët àiïìu tra phaá aán trong böå tiïíu thuyïët laåi rêët phuâ húåp àïí chuyïín thïí thaânh phim àiïån aãnh. Mùåc duâ vêåy, viïåc giûä àûúåc tinh thêìn kiïëm hiïåp Ön Thuåy An nhûng vêîn taåo nïn neát múái, nhûäng àiïím àùåc trûng cuãa böå mön nghïå thuêåt thûá baãy khöng hïì dïî daâng.

Àaåo diïîn kiïm biïn kõch Trêìn Gia Thûúång quaã cuäng coá saáng taåo riïng nhûng sûå saáng taåo cuãa öng laåi ài quaá àaâ. Àêìu tiïn phaãi khen ngúåi Trêìn Gia Thûúång khi öng thay àöíi Vö Tònh (Lûu Diïåc Phi) tûâ nam chuyïín thaânh nûä vaâ xêy dûång nïn möëi tònh giûäa cö vaâ Laänh Huyïët (Àùång Siïu). Phaãi thûâa nhêån rùçng àêy laâ möåt àiïím nhêën hay trong phiïn baãn àiïån aãnh. Sûå xuêët hiïån cuãa möåt nûä nhên roä raâng laâm cho böå phim mïìm maåi hún.

Thïë giúái voä hiïåp trong tiïíu thuyïët cuãa Ön Thuåy An rêët àùåc trûng. Chên thêåt, taân khöëc vaâ khöng keám phêìn kyâ bñ nhûng chûa bao giúâ trúã thaânh taác phêím khoa hoåc giaã tûúãng. Nhên vêåt cuãa öng coá àiïím hún ngûúâi nhûng chûa bao giúâ trúã thaânh nhûäng siïu anh huâng, dõ nhên. Voä cöng àûúåc öng mö taã coá chûúãng phong, kiïëm chiïu, àao phaáp, chó, traão, cûúác... nhûng chûa bao giúâ xuêët hiïån siïu nùng lûåc nhû truyïån tranh cuãa Marvel hay DC Comics.

Trêìn Gia Thûúång khöng sai khi phaát triïín möëi quan hïå vaâ têm lyá nhên vêåt nhûng laåi ài quaá àaâ trong viïåc xêy dûång nùng lûåc cuãa möîi caá nhên. Coá leä öng xem quaá nhiïìu phim siïu anh huâng cuãa Hollywoord nïn biïën Laänh Huyïët, vò truáng àöåc, thaânh nûãa nhên vêåt The Hulk nûãa nhên vêåt Wolverine. Coân Vö Tònh chó laâ baãn sao nhaåt nhoâa cuãa giaáo sû Charles Xavier lêîn Magneto trong X-Men. Cö coá khaã nùng àoåc àûúåc suy nghô cuãa ngûúâi khaác, àiïìu khiïín moåi vêåt duång xung quanh mònh. Tûá àaåi danh böí giúâ àêy chùèng khaác gò Böå tûá siïu àùèng ( Fantastic Four) phiïn baãn Trung Quöëc.

Tñnh ly kyâ, bñ êín trong quaá trònh àiïìu tra vuå aán cuäng chûa àûúåc àêíy lïn cao traâo. Vïì mùåt naây, Trêìn Gia Thûúång coân keám Tûâ Khùæc trong Àõch Nhên Kiïåt möåt bêåc. Buâ laåi phêìn quay phim, chó àaåo voä thuêåt, böëi caãnh, trang phuåc laåi gêy êën tûúång maånh cho ngûúâi xem.

Phim àang àûúåc chiïëu taåi caác hïå thöëng raåp trïn toaân quöëc.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.