- PHIM ÀÖÅC LÊÅP XUÊËT SÙÆC SHUFFLE

The Thao & Van Hoa - - Vùn Hoáa Trong Nûúác -

Song song vúái nhûäng taác phêím àiïån aãnh thûúng maåi thuöåc doâng chñnh thöëng do caác haäng phim lúán phaát haânh ngoaâi raåp, doâng phim àöåc lêåp vêîn luön coá chöî àûáng riïng taåi Myä. Giúâ àêy, phim àöåc lêåp àaä biïën thïí àa daång hún. Coá phim àöåc lêåp kinh phñ cao, coá phim àöåc lêåp chêët lûúång cûåc töët, giaânh nhiïìu giaãi thûúãng quan troång trïn thïë giúái. Vaâ nïëu coá cuöåc bònh choån phim àöåc lêåp xuêët sùæc nhêët trong nùm 2011, chùæc chùæn Shuffle cuãa àaåo diïîn Kurt Kuenne khöng nùçm ngoaâi Top 10.

Vïì cöët truyïåt chung, Shuffle khöng quaá phûác taåp nhûng kõch baãn phaát triïín vö söë caác tònh tiïët bïn trong, thúâi gian liïn tuåc àaão ài àaão laåi khiïën ngûúâi xem phaãi hïët sûác têåp trung. Lovell Milo (T.J Thyne) coá möåt maãnh àúâi kyâ laå. Möîi ngaây anh laåi traãi nghiïåm cuöåc söëng úã möåt lûáa tuöíi khaác nhau. Höm trûúác Lovell múái 16 tuöíi, höm nay thûác dêåy anh àaä thêëy mònh 32, höm sau coá khi chuyïín lïn 92, hay thêåm chñ chó coân 6 tuöíi. Trong suöët quaá trònh àoá, kyá ûác cuãa anh bùæt àêìu lùæp gheáp thaânh möåt chuöîi sûå kiïån. Lovell dêìn traãi nghiïåm sêu sùæc tònh caãm vúå chöìng, gia àònh.

Àiïím àùåc biïåt úã Shuffle àoá laâ böå phim coá hai phiïn baãn. Phiïn baãn maâu vaâ phiïn baãn àen trùæng. Caã hai baãn àïìu coá neát àöåc àaáo riïng. Caách àaánh saáng trong Shuffle cûåc xuêët sùæc, aánh saáng ven nöíi bêåt, àöå tûúng phaãn cao laâm ngûúâi xem liïn tûúãng túái caác böå phim noir (möåt thïí loaåi phim àen trùæng) kinh àiïín trong quaá khûá.

Thuöåc thïí loaåi têm lyá thuêìn tuáy nhûng Shuffle àûa ngûúâi xem tûâ traång thaái caãm xuác naây sang traång thaái caãm xuác khaác. Àaåo diïîn Kurt Kuenne coá thïí laâm baån ngheån ngaâo vò xuác àöång, laåi coá thïí khiïën baån höìi höåp theo doäi söë phêån nhên vêåt. Shuffle thûåc sûå rêët àaáng xem. Möåt taác phêím maâ baån khöng thïí boã qua.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.