TAÅM BIÏÅT “BAÂ MEÅ GRAND SLAM”

Lêìn àêìu tiïn sau 9 nùm, “baâ meå Grand Slam” Kim Clijsters àaä chêëm dûát chuöîi 22 trêån bêët baåi taåi Myä múã röång. Àïí thua tay vúåt treã 18 tuöíi Laura Robson sau 2 set àêëu rêët cùng thùèng vúái tyã söë 6-7 (4), 6-7 (5) taåi voâng 2, Clijsters àa

The Thao & Van Hoa - - Muön Maâu Thïí Thao - YÏËN NHI

Höìi àêìu nùm, Clijsters àaä àûa ra thöng baáo vïì kïë hoaåch “vïì hûu” lêìn thûá 2 cuãa mònh sau khi Myä múã röång 2012 kïët thuác. Nhûäng aáp lûåc cuãa thi àêëu vaâ chêën thûúng dai dùèng àaä khiïën cö chõu nhiïìu mïåt moãi khi coân phaãi gaánh troång traách laâm meå. Tûâ khi taái xuêët, Kim àaä gùåt haái thïm 2 chûác vö àõch taåi Flushing Meadows – maãnh àêët àûúåc coi nhû sên nhaâ cuãa tay vúåt ngûúâi Bó. Nhûng kïí tûâ bêy giúâ, moåi kyã niïåm vaâ khaát khao taåi àêy seä phaãi lui vaâo kyá ûác.

Àêy laâ thêët baåi àêìu tiïn cuãa Kim taåi US Open kïí tûâ nùm 2003, luác êëy Robson múái 9 tuöíi. 9 nùm thi àêëu àónh cao, Kim nùæm trong tay 3 cuáp vö àõch (2005, 2009, 2010). Ngùæt quaäng trong cuöåc haânh trònh êëy laâ möåt lêìn giaãi nghïå àïí lui vïì xêy dûång töí êëm, gêy nhiïìu luyïën tiïëc cho ngûúâi hêm möå thïë giúái. Muâa giaãi 2011, Clijsters vúái têm thïë cuãa ÀKVÀ àaä khöng thïí baão vïå ngöi hêåu búãi chêën thûúng. Búãi vêåy, cö àùåt rêët nhiïìu kyâ voång vaâo giaãi nùm nay. Xïëp loaåi haåt giöëng söë 23, tay vúåt 29 tuöíi nhêåp cuöåc trûúác möåt Robson coân non kinh nghiïåm hoaân toaân tûå tin.

Ngûúâi xem coá thïí thêëy Kim àaä cöëng hiïën nhû thïë naâo, khöng boã qua bêët kyâ cú höåi naâo, thêåm chñ maåo hiïím trong tuyïåt voång úã nhûäng cuá àaánh cuöëi cuâng. Hai set àïìu phaãi bûúác vaâo loaåt tie break cên naäo. Àiïìu àoá coá nghôa laâ Kim khöng hïì buöng xuöi, khöng hïì nao nuáng hay chuã quan trûúác möåt tay vúåt àûúåc àaánh giaá thêëp hún hùèn. New York àaä nhû thaânh phöë cuãa riïng cö trong nhûäng nùm qua, thïë nïn mùåc duâ khöng coá nhiïìu cú höåi giaânh danh hiïåu thûá 4 taåi àêy Clijsters hùèn cuäng khöng ngúâ túái caái kïët phaãi dûâng chên úã voâng 2 nhû thïë naây.

“Vúái caá nhên töi, àêy laâ àõa àiïím hoaân haão nhêët àïí noái lúâi tûâ biïåt. Nhûng töi khöng hïì muöën noá laâ ngaây höm nay”. Kim phaát biïíu ngay sau trêån àêëu, trong tiïëng vöî tay uãng höå cuãa rêët nhiïìu khaán giaã coá mùåt trïn sên àêëu Arthur Ashe. Ngoaâi Myä múã röång, Clijsters coân coá möåt danh hiïåu taåi UÁc múã röång 2011. Ngoaâi ra, Clijsters coân gùåt haái àûúåc 41 danh hiïåu WTA àaánh àún vaâ 11 cuáp vö àõch úã nöåi dung àaánh àöi. Taåi mùåt trêån naây, tyã lïå chiïën thùæng cuãa cö xïëp thûá 10 moåi thúâi àaåi vúái con söë 80.5%. ,

ÚÃ khña caånh khaác, coá thïí xem nhû laâ chiïën thùæng lúán nhêët trong sûå nghiïåp cuãa Robson. Noá coá thïí laâ maân àïì pa hoaân haão cho tinh thêìn vaâ quyïët têm chiïën thùæng cuãa cö sau naây. Loaåi möåt tay vúåt “àaân chõ”, laåi laâ ngûúâi àang gêy nhiïìu sûå chuá yá cuãa truyïìn thöng vaâ hêm möå hún caã nhûng Robson àaä cho thêëy möåt têm lyá thi àêëu vûäng vaâng vaâ phong caách rêët chûäng chaåc. “Töi phaãi noái lúâi caãm ún Kim. Cö êëy laâ hònh aãnh tuyïåt vúâi cuãa quêìn vúåt nûä thïë giúái. Töi hêm möå cö êëy tûâ khi coân nhoã vaâ coá àûúåc chiïën thùæng naây, cuäng laâ nhúâ cö êëy”. Robson böåc löå caãm xuác trûúác cûåu söë 1 thïë giúái.

Kim Clijsters coá thïí khöng thuöåc nhoám nhûäng tay vúåt xuêët sùæc nhêët moåi thúâi àaåi, nhûng roä raâng vúái söë danh hiïåu giaânh àûúåc, vúái caãm xuác mang laåi cho khaán giaã vaâ hònh aãnh möåt ngûúâi meå thaânh cöng, cö xûáng àaáng vúái nhûäng lúâi tûúãng thûúãng. ÚÃ tuöíi 29, Kim laåi möåt lêìn nûäa noái lúâi taåm biïåt quêìn vúåt, vaâ lêìn naây seä laâ maäi maäi. Tûâ nay, ngûúâi dên New York seä rêët nhúá cö, ngûúâi hêm möå nhúá cö, chuáng ta nhúá cö, caã laâng banh nó nhúá cö. Mong cho “baâ meå Grand Slam” luön coá àûúåc nhûäng àiïìu töët àeåp nhêët úã quaäng àúâi múái.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.