RONALDO BÕ GHEÃ LAÅNH SAU BÏ BÖËI TÒNH AÁI

Toãa saáng trïn sên coã úã trêån lûúåt vïì Siïu cuáp Têy Ban Nha giuáp Real àùng quang nhûng úã hêåu trûúâng, cuöåc söëng cuãa Cristiano Ronaldo àang bao truâm búãi mêy muâ.

The Thao & Van Hoa - - Muön Maâu Thïí Thao - CÊÍM OANH

Têët

caã xuêët phaát tûâ bï böëi tònh aái cuãa Ronaldo vúái diïîn viïn àöìng hûúng hún mònh túái 4 tuöíi Rita Pereira. Khöng roä caái àïm “àõnh mïånh” àoá Ronaldo coá bõ sûå àiïìu khiïín cuãa “ma men” hay khöng maâ baáo chñ xûá Böì khùèng àõnh chùæc nõch rùçng ngöi sao Real àaä buöng lúâi taán tónh Rita taåi höåp àïm cuãa gia àònh röìi sau àoá lêëy cúá àûa ngûúâi àeåp vïì àïí cuâng nhau vaâo khaách saån.

Sûå viïåc chûa roä thûåc hû thïë naâo nhûng chûáng kiïën thaái àöå hiïån taåi cuãa cö baån gaái chñnh thûác cuãa CR7 Irina Shayk thò dû luêån cuäng lúâ múâ hiïíu rùçng chuyïån cûåu cêìu thuã M.U leáng pheáng vúái Rita laâ khöng phaãi khöng coá cùn cûá. Daåo trûúác, khi khöng phaãi chaåy show hay tham gia caác tour catwalk hay chuåp aãnh thò chên daâi xûá Baåch dûúng thûúâng àïën têån sên têåp cuãa Real àïí xem baån trai têåp luyïån röìi sau àoá cuâng Ronaldo ài ùn hay ài shopping àêu àoá. Nhûng nay ngûúâi ta àaä khöng coân thêëy boáng daáng cö àêu nûäa. Thêåm chñ, Irina cuäng khöng muöën nghe lúâi giaãi thñch cuãa Ronaldo vïì nhûäng gò àaä xaãy ra úã höåp àïm Seven búãi coá veã nhû cö naâng àaä nùæm àûúåc möåt söë thöng tin xaác thûåc.

Theo trang web Vanitatis, trûúác trêån àêëu giûäa Real vaâ Barca, Irina àaä túái tónh Cadiz, Têy Ban Nha àïí quay quaãng caáo vaâ chuåp hònh cho möåt àöëi taác múái kyá húåp àöìng. Têån duång lúåi thïë naây, Ronaldo àaä goåi àiïån nùn nó Irina haäy gheá qua Madrid vaâ lûu laåi úã Madrid vaâi ngaây nhûng cö naâng tûâ chöëi vúái lyá do bêån lõch diïîn úã Böì Àaâo Nha. Bònh thûúâng thò Ronaldo phaát caáu vúái nguyïn do trïn nhûng giúâ anh chaâng phaãi ài cûng nûång, nõnh noåt Irina rùçng chó gheá qua sên têåp möåt chuát àïí gùåp nhau thöi cuäng àûúåc. Irina sau möåt luác phên vên röìi cuäng gêåt àêìu ûng thuêån nhûng chûáng kiïën nhûäng gò maâ cö naâng cû xûã vúái Ronaldo taåi sên têåp thò àöìng àöåi cuãa anh taåi Real cuäng phaãi lùæc àêìu aái ngaåi. Ngûúâi mêîu aáo tùæm laånh nhaåt vúái baån trai ra mùåt. Coân anh chaâng CR7 thò cuäng chùèng biïët laâm gò àaânh leäo àeäo ài theo sau cûng nûång cö baån gaái vúái veã mùåt vö cuâng àaáng thûúng. Nghe àêu, anh chaâng àang tñnh mua tùång ngûúâi àeåp möåt chiïëc nhêîn kim cûúng hay chiïëc xïë höåp àùæt tiïìn vúái hy voång Irina búát giêån.

Chó coá àiïìu nhûäng gò maâ caánh sùn aãnh cuãa trang Vanitatis phaát hiïån àûúåc chûáng minh möåt àiïìu rùçng viïåc Ronaldo qua àïm vúái baâ chõ Rita khöng phaãi laâ vö cúá maâ coá.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.