Mêîuîu phuå nûä “lyá tûúãnãng”

The Thao & Van Hoa - - Muön Maâu Thïí Thao - Y.N

Ngoaâi lúâi khen cuãa Robson khi thuá nhêån Kim Clijsters laâ thêìn tûúång, nhaâ cûåu vö àõch Myä múã röång coân nhêån àûúåc khaá nhiïìu lúâi coá caánh khaác cuãa caác àöìng nghiïåp.

“Töi luön coi cö êëy laâ caãm hûáng thi àêëu tuyïåt vúâi. Nhûäng gò Kim àaä laâm àûúåc sau khi trúã laåi thêåt sûå àaáng ngûúäng möå. Kim laâ mêîu phuå nûä lyá tûúãng àïí têët caã chuáng ta hoåc theo. Cö êëy thaânh cöng trong sûå nghiïåp vaâ laâ möåt ngûúâi meå, ngûúâi vúå töët. Töi tûâng taán gêîu nhiïìu giúâ àöìng höì vúái Kim vïì gia àònh, thúâi trang... Chuáng ta seä rêët nhúá cö êëy”. Àoá laâ lúâi cuãa tay vúåt söë 1 thïë giúái Victoria Azarenka.

“Kim àaä mang àïën cho tennis nhûäng àiïìu hïët sûác àùåc biïåt. Töi luön mong nhûäng àiïìu töët àeåp nhêët seä àïën vúái gia àònh cö êëy”. Serena Williams, ûáng cûã viïn söë 1 cho ngöi vö àõch giaãi nùm nay, phaát biïíu. Cö chõ Venus Williams cuäng xuác àöång: “Viïåc tûâ giaä, trúã laåi vaâ gùåt haái thaânh cöng liïn tiïëp cuãa Kim thêåt khöng thïí tin àûúåc. Cö êëy laâ nguöìn caãm hûáng cho têët caã caác tay vúåt nûä. Cö êëy coá khaát khao, coá giêëc mú vaâ nöî lûåc hïët mònh àïí àaåt àûúåc noá”.

Caác tay vúåt nam cuäng daânh lúâi taåm biïåt ngoåt ngaâo cho Kim. “Cö êëy quaá quen thuöåc vúái ngûúâi Myä. Hoå vaâ têët caã chuáng ta seä rêët nhúá cö êëy, möåt tay vúåt quaá thaânh cöng”, lúâi cuãa Djokovic. “Kim laâ möåt phuå nûä àaáng yïu trong mùæt töi. Trïn sên àêëu thò cö êëy laâ möåt tay vúåt caá tñnh.” Andy Murray noái vïì àöìng nghiïåp.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.