YÁ KIÏËN ÀÖÅC GIAÃ TT&VH ONLINE

The Thao & Van Hoa - - Hn.t&t Vaâ Thûá Boáng Àaá Xêëu Xñ Úã Trêån Chung K -

Caácbaác trïn diïîn àaân naây cûá baão loaåi ngûúâi naây, ngûúâi kia. Caác baác xem laåi ai laâ HLV trûúãng HN.T&T, ai laâ HLV trûúãng ÀT Viïåt Nam? Loaåi khoãi ÀT thò úã HN.T&T coá phaãi bõ loaåi khöng? Töi nghô laâ do daåy baão cêìu thuã khöng nghiïm àêëy chûá. Röìi àêy ÀT Viïåt Nam seä bõ baån beâ khu vûåc mùæng cho vò caách àaá cuãa cêìu thuã nhaâ mònh. Naãn! VFF haäy coá àöång thaái gò ài!

Lyá Àaåt (nguyenbinh43@gmail.com)

Cêìnphaãi nghiïm trõ nhûäng cêìu thuã coá nhûäng thaái àöå, haânh àöång nhû vêåy, VFF cûá laâm thùèng tay, khöng nïí gò caã, cêëm thi àêëu möåt nùm, coân àöëi vúái cêìu thuã àûúåc goåi vaâo ÀT thò cêëm khöng cho lïn ÀT vaâ phaåt tiïìn cho nùång.

Thanh Bùçng (nuongchieu@yahoo.com.vn)

Öng cha ta thûúâng noái laâ thêìy naâo thò troâ àêëy. Ài vúái Buåt mùåc aáo caâ sa, ài vúái ma thò mùåc aáo giêëy. VFF phaát biïíu ÀT Viïåt Nam àang coá möåt BHL töët, töët maâ choån tuyïín thuã nhû thïë kia sao? Giúâ laâ chûãi phoáng viïn, mai möët coá khi noá chûãi luön VFF.

Hoaâng Football (fanfanwe@yahoo.com)

Giúâmaâ noái vïì nïìn boáng àaá nûúác nhaâ thò mònh chó coân duy nhêët möåt niïìm hy voång, àoá laâ lúáp cêìu thuã nhñ cuãa hoåc viïån HA.GL-Arsenal. Hy voång vúái viïåc laâm quen cuâng möi trûúâng boáng àaá tiïën böå ngay tûâ nhoã seä giuáp caác em coá nhêån thûác àuáng àùæn vïì traách nhiïåm cuãa mònh, ñt ra cuäng khöng àûáng chöëng naånh, hêët haâm, trûâng mùæt nhòn phoáng viïn khi lïn buåc nhêån huy chûúng nhû caái anh naâo àêëy mùåc aáo söë 22 kia.

Walle (chucuudollar@yahoo.com)

Caâ khõa trïn sên chûa àuã, Quöëc Long (22) tiïëp tuåc thaách thûác vaâ doåa naåt phoáng viïn trïn buåc nhêån huy chûúng. AÃnh: Ngöi sao, Ngûúâi lao àöång.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.