5 TRÊÅN SIÏU CUÁP CHÊU ÊU GÊÌN NHÊËT

The Thao & Van Hoa - - Siïu Cuáp Chêu Êu -

2007: Milan - Sevilla 3-1

Milan giaânh chûác vö àõch Champions League sau khi àaánh baåi Liverpool 2-1 taåi Athens. Sevilla baão vïå thaânh cöng chûác VÀ UEFA Cup sau chiïën thùæng trûúác Espanyol trïn chêëm penalty. Caái chïët cuãa hêåu vïå Antonio Puerta ñt ngaây trûúác khi trêån àêëu diïîn ra khiïën caác cêìu thuã Sevilla thi àêëu vúái têm lñ khaá nùång nïì. Hoå múã tó söë úã phuát thûá 14 nhúâ cöng cuãa Renato, nhûng Milan àaä löåi ngûúåc doâng trong hiïåp 2 bùçng caác baân thùæng cuãa Inzaghi, Jankulovski vaâ Kaka.

2008: M.U - Zenit St. Petersburg 1-2

Zenit laâ möåt hiïån tûúång cuãa muâa boáng trûúác khi àùng quang chûác vö àõch UEFA Cup. Hoå tiïëp tuåc laâm nïn bêët ngúâ khi àaánh baåi àûúng kim vö àõch Champions League 2-1 úã trêån tranh Siïu Cuáp. Zenit dêîn trûúác 2-0 nhúâ 2 baân thùæng cuãa Pogrebnyak vaâ Danny. M.U chó gúä àûúåc möåt baân do cöng cuãa trung vïå Vidic.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.