Thaái Lan lêåp kyã luåc massage têåp thïí

The Thao & Van Hoa - - Nhòn Ra Thïë Giúái - V.L

Ngaây 30/8, Thaái Lan àaä phaá kyã luåc Guinness vïì massage têåp thïí, khi thu huát àûúåc túái 1.282 ngûúâi cuâng tham gia sûå kiïån taåi möåt trung têm höåi nghõ úã thuã àö Bangkok.

Böå Y tïë Thaái Lan àaä àûáng ra töí chûác sûå kiïån àùåc biïåt naây, nhùçm huát thïm du khaách quöëc tïë túái àêët nûúác àûúåc mïånh danh laâ xûá súã cuãa nhûäng nuå cûúâi, àöìng thúâi coân quaãng baá vïì ngaânh cöng nghiïåp massage vaâ chùm soác sûác khoãe.

Hêìu hïët nhûäng ngûúâi tham gia sûå kiïån àïìu laâ chuyïn gia trõ liïåu bùçng massage laânh nghïì taåi Thaái Lan. Duâ khöng àaåt muåc tiïu vïì söë ngûúâi tham gia, Thaái Lan vêîn xö àöí kyã luåc massage têåp thïí àûúåc lêåp ra trûúác àoá taåi Daylesford, Australia, vaâo thaáng 3/2010 vúái 526 ngûúâi tham gia.

Mùåc duâ möåt vaâi tiïåm massage úã Thaái Lan bõ xem laâ àiïím maåi dêm traá hònh, àaåi àa söë caác cú súã khaác thûúâng cung cêëp dõch vuå massage àñch thûåc. Khaách túái caác tiïåm naây thûúâng àûúåc thûúãng thûác àuã loaåi hònh chùm soác sûác khoãe, tûâ massage chên túái massage Thaái truyïìn thöëng, vöën àaä rêët nöíi tiïëng thïë giúái.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.