THEO DOÂNG SÛÅ KIÏÅN

The Thao & Van Hoa - - Nhòn Ra Thïë Giúái - V.L

Tòm thêëy ngûúâi söëng soát trong vuå chòm taâu úã Indonesia. Cú quan An toaân Haâng haãi Australia (AMSA) cho biïët ngaây 30/8, caác nhên viïn cûáu höå àaä vúát àûúåc 45 naån nhên trong vuå chòm taâu chúã 150 ngûúâi tõ naån vûúåt biïín túái Australia, bõ àùæm ngoaâi khúi Indonesia möåt ngaây trûúác àoá. Hiïån lûåc lûúång cûáu höå vêîn àang tiïëp tuåc cöng taác tòm kiïëm ngûúâi bõ naån vúái sûå tham gia cuãa möåt taâu Indonesia, 4 taâu vaâ 2 maáy bay P3 Orion cuãa Australia.

Maáy bay trûåc thùng ÊËn Àöå àêm nhau giûäa trúâi. Ngaây 30/8, hai maáy bay trûåc thùng Mi-17 cuãa Khöng quên ÊËn Àöå àaä àêm vaâo nhau trïn khöng phêån bang Gujarat, miïìn Têy nûúác naây, laâm 9 ngûúâi trïn hai maáy bay thiïåt maång. Truyïìn hònh àõa phûúng àûa tin coá ñt nhêët 3 àöång cú àaä rúi xuöëng àêët, song khöng coá ngûúâi dên naâo bõ vaå lêy.

Nöí moã than Trung Quöëc gêy thûúng vong lúán. Ngaây 30/8, Tên Hoa xaä cho biïët möåt vuå nöí àaä diïîn ra taåi moã than Tiïu Gia Loan úã thaânh phöë Phan Chi Hoa, thuöåc tónh Tûá Xuyïn, phña Têy Bùæc Trung Quöëc, laâm 19 cöng nhên moã thiïåt maång vaâ khoaãng hún 30 ngûúâi bõ mùæc keåt dûúái moã. Hiïån lûåc lûúång cûáu höå vêîn àang tiïëp tuåc cöng taác giaãi cûáu söë naån nhên coân laåi trong khi cú quan chûác nùng àaä bùæt àêìu múã cuöåc àiïìu tra nguyïn nhên tai naån.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.