TÛÂ MÚ MÖÅNG THAÂNH AÁC MÖÅNG

NAPOLI

The Thao & Van Hoa - - SERIE A - À.HIÏËU

Àêìu

muâa boáng nùm nay laâ möåt Napoli tûâng àûúåc têën phong “danh hiïåu” anti-Juve. Nhûng khi muâa giaãi ài àïën giai àoaån nghó Àöng laåi laâ möåt khuön mùåt Napoli khaác: tuyïåt voång tûâ aán phaåt cuãa FIGC, sau khi àaä thêët voång vò sûå yïëu àuöëi cuãa chñnh mònh.

Baãy voâng àêëu àêìu tiïn laâ nhûäng ngaây ngûúâi Napoli noái àïën Scudetto. Bêët baåi (thùæng 6/7), baám saát Juve trïn baãng xïëp haång (chó keám hiïåu söë), vaâ khi haânh quên àïën Juventus Stadium úã voâng 8, hoå mang theo troång traách cuãa caã Serie A trïn vai: haå àöëi thuã maånh nhêët, keã àang thöëng trõ caã giaãi àêëu ngay taåi saâo huyïåt. Kïët quaã: Napoli chúi khöng tïå, nhûng vêîn thêët baåi.

Àoá laâ trêån thua thûá hai liïn tiïëp cuãa àöåi boáng do öng Mazzarri dêîn dùæt trûúác Juve chó trong 69 ngaây. Trûúác àoá, hoå thêët baåi cuäng trûúác àöåi boáng cuãa Conte trïn àêët Bùæc Kinh trong möåt trêån àêëu àaáng xêëu höí vïì tñnh chuyïn nghiïåp (Napoli boã lïî trao giaãi). Caã hai trêån thua naây àïìu coá möåt àiïím chung: Napoli thiïëu baãn lônh. Trêån thua Juve úã siïu cuáp, àöåi boáng cuãa öng Mazzarri dêîn trûúác 2 lêìn, nhûng àaä khöng biïët kiïím soaát caái àêìu (nhêån 2 theã àoã) röìi thua ngûúåc. Trêån thua Juve 0-2 úã Serie A, hoå thêët baåi trong 12 phuát cuöëi sau khi àaä chúi ngang ngûãa àöëi phûúng trong phêìn lúán thúâi gian. Napoli lùåp laåi sûå thiïëu baãn lônh êëy möåt lêìn nûäa trong trêån hoâa Milan 2-2 (dêîn trûúác 2-0), trêån thua Inter 1-2 vaâ trêån thua ngûúåc gêy söëc trûúác Bologna trïn san nhaâ (2-3).

Sau giai àoaån àoá, möåt cuá söëc nûäa àïën vúái Napoli tûâ aán phaåt cuãa FIGC. Trûâ 2 àiïím khi muâa giaãi àang diïîn ra laâ möåt quyïët àõnh coá phêìn phi lyá cuãa töí chûác cao nhêët cuãa boáng àaá Italia, nhûng

Napoli seä vêîn phaãi chêëp nhêån.

Tham voång AÁ quên

Trïn thûåc tïë, viïåc àûáng thûá 5 nhû hiïån taåi cuäng khöng phaãi laâ möåt bûúác luâi vúái Napoli. Tûâ muâa 2004/05, thaânh tñch cuãa àöåi boáng miïìn Nam Italia vêîn àïìu àùån thùng tiïën caã vïì haång àêëu lêîn võ trñ úã Serie A. Hoå àûáng thûá 3 Serie C1 muâa 2004/05, lïn Serie B muâa 2005/06, lïn Serie A muâa 2006/07, àûáng thûá 12 Serie A muâa 2008/ 09, thûá 6 muâa 2009/10 cho àïën thûá 5 muâa trûúác. Àoá laâ hïå quaã cuãa möåt caách àêìu tû khaá thöng minh cuãa Napoli: Chuá troång vaâo thõ trûúâng cêìu thuã Nam Myä (Lavezzi, Eduardo Vargas), chùm soác caác cêìu thuã treã (Insigne) vaâ mua sùæm thöng minh (Cavani àûúåc mua vïì vúái giaá 12 triïåu euro).

Võ trñ thûá 5 hiïån taåi cuãa Napoli chùæc chùæn khöng phaãi laâ àñch phêën àêëu cuãa hoå tûâ àêìu giaãi. Khi chuã tõch De Laurentiis àaä thùèng thûâng tûâ chöëi baán Cavani vúái giaá 50 triïåu euro úã kò chuyïín nhûúång muâa Àöng nùm nay (trûúác àoá sùén saâng baán ngay Lavezzi), thò coá thïí thêëy roä tham voång cuãa öng truâm ngaânh àiïån aãnh naây lúán àïën mûác naâo. Nïëu khöng thïí anti-Juve, thò ñt nhêët cuäng phaãi laâ ngöi AÁ quên, vúái Cavani àûúåc giûä laåi laâm haåt nhên cuãa àöåi.

Thõ trûúâng chuyïín nhûúång muâa Àöng nùm nay laâ cú höåi cho Napoli vaá löî höíng cuãa Cannavaro, Grava (bõ treo gioâ) vaâ Aronica (àaä sang Palermo). Àöåi boáng seä phaãi tiïëp tuåc laâm múái mònh, biïën nöîi thêët voång vò bõ cheân eáp thaânh àöång lûåc chiïën thùæng. Àaä hy voång, àaä thêët voång, nhûng khöng àûúåc tuyïåt voång.

Cavani liïåu coá giuáp Napoli giaânh ngöi aá quên ?

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.