KHI PHOÂNG NGÛÅ TRÚÃ THAÂNH THÛÁ YÏËU

XU HÛÚÁNG CHIÏËN THUÊÅT

The Thao & Van Hoa - - SERIE A - ANH NGOÅC HT CAÁC CHÊN SUÁT TREÃ SERIE A CLB Tuöíi ÀÖÎ HIÏËU

Sûå

thay àöíi lúán lao úã Serie A sau 18 voâng àêëu muâa naây laâ quaá roä raâng. Caác thöëng kï àaä noái lïn àiïìu àoá.

Caái tû tûúãng maâ thiïn haå luön chuåp lïn àêìu calcio, rùçng àêëy laâ thûá boáng àaá phoâng ngûå, bêy giúâ chùèng coân yá nghôa gò nûäa. Serie A vaâ àöåi tuyïín YÁ àöìng nghôa vúái boáng àaá têën cöng vaâ thaânh quaã laâ baân thùæng, rêët nhiïìu baân thùæng.

Nhûäng con söë biïët noái

Thûá nhêët: chûa bao giúâ trong lõch sûã, caác trêån thùæng sên khaách nhiïìu àïën nhû thïë, 53 trêån, chiïëm tó lïå 29,4%.

Thûá hai: nïëu nhõp àöå ghi baân tiïëp tuåc àûúåc giûä nhû hiïån taåi, cuöëi muâa, töíng söë baân thùæng seä vûúåt con söë 1 nghòn baân. Hiïån taåi, sau 180 trêån àêëu, caác CLB àaä ghi töíng cöång 496 baân, trong àoá söë baân thùæng sên khaách chiïëm gêìn möåt nûãa (43,8%). Kïí tûâ khi Serie A trúã laåi vúái thïí thûác 20 àöåi tham gia úã muâa boáng 2004-05, muâa giaãi Serie A ghi nhiïìu baân thùæng nhêët, vaâ chó keám 18 voâng àêìu muâa 1951-52 (muâa cuöëi cuâng cuãa Serie A coá 20 àöåi trûúác muâa 2004-05), àuáng 10 baân. Muâa êëy, caác CLB àaä ghi töíng cöång 1.101 baân.

Thûá ba, chó coá 40 trêån hoâa trong 180 trêån àaä àêëu (trong àoá coá rêët ñt nhûäng trêån hoâa khöng baân thùæng), bùçng vúái con söë sau cuâng giai àoaån cuãa muâa 2008-09 vaâ 1950-51. Àiïìu àoá cho thêëy xu hûúáng lao lïn têën cöng àïí kiïëm tòm chiïën thùæng thay vò chuã àöång phoâng ngûå àïí hy voång traánh nhûäng ruãi ro. Cöng chuáng chùæc chùæn thñch thuá vúái àiïìu naây hún laâ chûáng kiïën nhûäng trêån àêëu buöìn teã nhû trûúác kia.

Phên tñch caác söë liïåu thöëng kï coá veã khö khan cuãa caác muâa boáng úã 18 voâng àêëu, ngûúâi ta dïî daâng nhêån thêëy, sau möîi muâa, söë baân thùæng laåi tùng lïn. Muâa 2004-05, àaä coá 453 baân àûúåc ghi sau 180 trêån àêìu tiïn cuãa giaãi, thò muâa sau, con söë tùng lïn thaânh 475 baân. Nhûäng muâa sau àoá, coá sûå biïën àöång, nhûng vêîn laâ ài lïn. Muâa 2006-07, laâ 460 baân; 2007-08 laâ 468 baân; 2008/09 laâ 447 baân; 2009-10 laâ 466 baân. 18 voâng àêëu muâa 2010-11 tuåt xuöëng coân 409 nhûng cuâng kò muâa trûúác, laåi lïn 444 baân. Vaâ bêy giúâ, 496 baân, nghôa laâ hún giai àoaån naây muâa 201112 túái 52 baân.

Àiïìu àaáng chuá yá laâ kó luåc vïì söë baân thùæng ghi àûúåc xa nhaâ: caác CLB àaä ghi töíng cöång 217 baân thùæng sên khaách, nhiïìu nhêët trong lõch sûã caác giaãi Serie A coá 20 àöåi sau 18 voâng àêëu, möåt lñ giaãi cho thêëy, caái maâ ngûúâi YÁ goåi laâ “yïëu töë sên àêëu”, vöën àûúåc àûa ra nhû möåt sûå bao biïån cho viïåc coá quaá ñt baân thùæng àûúåc ghi úã sên khaách, giúâ chùèng coá yá nghôa gò nûäa. Caác àöåi boáng thi àêëu xa nhaâ maâ khöng coá bêët cûá nöîi súå haäi naâo nûäa. Hoå ra sên vúái khaát voång chiïën thùæng. Chiïën thuêåt thi àêëu nhû thïë naâo àïí thùæng lúåi trïn sên khaách thûåc tïë chó coân àoáng vai troâ thûá yïëu, möåt khi tû tûúãng têën cöng àaä bao truâm.

Nhûäng bûác tûúâng phoâng ngûå àaä suåp àöí

Roma vaâ Juventus trúã thaânh nhûäng biïíu tûúång cuãa thûá boáng àaá têën cöng êëy, khi cuâng

Milan “giaânh pole” trong vuå Drogba

Trang web Sportmediaset noái rùçng Milan sùén saâng traã chên suát ngûúâi Búâ Biïín Ngaâ Didier Drogba mûác lûúng 5 hoùåc 6 triïåu euro/muâa vaâ daânh cho anh húåp àöìng coá thúâi haån túái thaáng 6/ 2014. Cûåu HLV Juventus vaâ tuyïín Italia Marcello Lippi cuäng vûâa lïn tiïëng uãng höå Milan chiïu möå Drogba. Lippi cho rùçng tiïìn àaåo 34 tuöíi naây coá thïí kïët húåp vúái El Shaarawy thaânh cùåp baâi truâng lúåi haåi. Lippi àaä daânh nhûäng lúâi ngúåi ca chên suát 20 tuöíi göëc Ai Cêåp. Theo Lippi, “El Shaarawy coá nhûäng àiïím tûúng àöìng vúái Del Piero. Caã hai àïìu thñch xuêët phaát tûâ caánh traái röìi boá vaâo trong, tung ra nhûäng cûá cûáa loâng. Kyä thuêåt cuãa El Shaarawy chûa àiïu luyïån vaâ toaân diïån nhû Del Piero nhûng trong tûúng lai cêåu ta thêåm chñ coân coá khaã nùng buâng nöí maånh hún caã Alex”. ghi àûúåc 39 baân sau 18 trêån (khöng tñnh 3 baân thùæng maâ Roma àûúåc hûúãng tûâ quyïët àõnh cuãa Höåi àöìng kó luêåt cho trêån gùåp Cagliari), trong khi Fiorentina, hiïån tûúång lúán cuãa muâa naây, cuäng suát tung lûúái àöëi phûúng 36 lêìn, trung bònh 2 baân/trêån.

Juve vaâ Milan cuâng laâ nhûäng àöåi ghi nhiïìu baân thùæng trïn sên khaách nhêët (20 baân), trong khi caác àöëi thuã àïën sên Genoa vaâ Palermo laâ àïí haå guåc caác àöåi chuã nhaâ khöën khöí êëy. Genoa, vúái 19 baân thua sên nhaâ vaâ Palermo, 17 baân, laâ nhûäng àöåi thuãng lûúái sên nhaâ nhiïìu nhêët. Nhûng Roma vaâ Cagliari, cuâng loåt lûúái 14 lêìn taåi thaánh àõa cuãa hoå, cuäng chûa bao giúâ caãm thêëy an toaân ngay taåi phaáo àaâi cuãa mònh. Trong khi êëy, sûå thay àöíi vïì thïë hïå cuãa nhûäng chên suát àang bùæt àêìu diïîn ra, khi El Shaarawy, múái 20 tuöíi, àang dêîn àêìu danh saách Vua phaá lûúái vúái 14 baân, boã xa hai laäo tûúáng Di Natale vaâ Klose, nhûäng chên suát xuêët sùæc cuãa caác muâa giaãi trûúác, túái 4 baân.

Nhûäng bûác tûúâng phoâng ngûå àaä suåp àöí, nhûäng sú àöì chiïën thuêåt vúái 4 hêåu vïå vaâ 1 àïën 2 tiïìn vïå nhùm nhùm che chùæn cho haâng thuã àaä bõ àaánh sêåp àïí nhûúâng chöî cho “möët” 3 trung vïå vaâ sûã duång tiïìn àaåo caánh àang thõnh haânh. Serie A coá thïí khuãng hoaãng taâi chñnh vaâ tïn tuöíi àùèng cêëp thïë giúái, nhûng baân thùæng thò khöng, vaâ cuöåc höìi sinh cuãa calcio seä bùæt àêìu tûâ àêy. Trung bònh möîi trêån trong voâng 18 voâng àêëu qua

coá 2,76 baân thùæng àûúåc ghi. Nïëu caác àöåi tiïëp tuåc ghi baân vúái nhõp àöå naây, tûâ nay àïën hïët giaãi seä coá 1.047 baân thùæng àûúåc ghi. Trong 180 trêån muâa naây chó coá 40 trêån hoâa, thêëp

nhêët kïí tûâ muâa 1050/51. Coân laåi laâ 87 trêån thùæng sên nhaâ vaâ 53 trêån thùæng sên

khaách. Muâa boáng 1949/

50 laâ muâa coá nhiïìu baân thùæng

àûúåc ghi nhêët sau 18 voâng àêëu, 617 baân. Muâa êëy kïët thuác vúái 1.265 baân, vaâ vua phaá lûúái laâ Nordahl (Milan), vúái 35 baân. 1949/50 laâ

muâa boáng coá nhiïìu baân thùæng nhêët trong lõch sûã

Serie A.

Cuöåc khuãng hoaãng taâi chñnh queát qua Calcio khiïën têët caã 20 CLB Serie A chòm ngêåp trong nhûäng rùæc röëi vïì tiïìn baåc. Nhûng trong caái khoá loá caái khön. Nhûäng chên suát treã lêìn lûúåt ra mùæt vaâ toãa saáng trong suöët nùm qua àang laâm raång danh giaãi àêëu naây.

Ngûúâi Milan àang àaão diïn vò Stephan El Shaarawy, chaâng trai 20 tuöíi àaä vûúåt qua caã Klose lêîn Cavani àïí dêîn dêìu danh saách vua phaá lûúái hiïån giúâ (14 baân). Vai troâ cuãa anh vúái Milan quan troång nhû Destro, Lamela vaâ Osvaldo vúái Roma, Jovetic vúái Fiorentina, Immobile cuãa Genoa hay Paloschi vaâ Chievo... Muâa núã röå cuãa nhûäng tay suáng treã.

Luêåt cöng bùçng taâi chñnh ra àúâi khiïën caác àöåi boáng khöng coân “maáu me” trïn thõ trûúâng cêìu thuã. Ngay caã nhûäng öng lúán Milan, Juve, Inter àïìu àaä têåp trung nhiïìu hún vaâo nhûäng cêìu thuã treã giaá reã vaâ tiïìm nùng, thay vò lao vaâo nhûäng baãn húåp àöìng töën keám. Sûå tûúng phaãn thaái àöå roä rïåt: Juve cûåc kò quyïët àoaán chi túái 11 triïåu euro cho möåt nûãa giaá trõ Giovinco (25 tuöíi), caånh tranh àïën cuâng vúái M.U àïí coá Pogba (19 tuöíi), trong khi duâng dùçng trong caác thûúng vuå Llorente vaâ David Villa.

Tûúng tûå, Milan baán (Ibra vaâ Silva) maâ khöng mua, trong khi Inter baán töëng baán thaáo caác cöng thêìn giaâ cöîi, hûúãng lûúng cao, vaâ sùén saâng chaâ àaåp lïn möåt biïíu tûúång chiïën thùæng cuãa quaá khûá, chó vò anh ta khöng chõu giaãm lûúng (Sneijder). Àaä qua röìi caái thúâi Milan chi àïën 42 triïåu euro cho Rui Costa, Inter chi 23 triïåu euro cho Ro beáo hay Juve mua Nedved vúái giaá 42 triïåu euro. Bêy giúâ, cûá treã vaâ reã laâ trïn hïët.

Àoá laâ möi trûúâng quaá àöîi thuêån lúåi àïí caác chên suát treã àûúåc troång duång, maånh meä lao lïn phña trûúác ghi baân vaâ bùæn phaá. Thúâi àiïím naây, hoå laâ nhûäng niïìm hy voång múái úã tiïìn tuyïën, chúi úã chñnh võ trñ cuãa nhûäng àaân anh àaä taåo ra möåt laân soáng “àeåp trai àaá boáng gioãi” cuãa calcio nhûäng nùm cuöëi thïë kó trûúác. Nhûäng Totti (36 tuöíi, 6 àûúâng chuyïìn quyïët àõnh) cuãa Roma, Cassano (30-6) cuãa Inter, Borja Valero (27-8) cuãa Fio hay Brienza (335) cuãa Palermo, nhûäng ngûúâi kiïën taåo gioãi nhêët hiïån taåi, dêìn luâi vïì “hêåu phûúng” àïí phuåc vuå.

Duâ caác CLB Italia chuã àöång hay bõ àöång trong viïåc têån duång nhûäng nguöìn lûåc treã, thò chó riïng viïåc trao àêët diïîn cho nhûäng tiïìn àaåo mùng non cuäng àaä taåo lïn möåt sûác bêåt lúán lao cho caã nïìn boáng àaá. Nïëu nhû haâng cöng cuãa Azzurri úã EURO 2012 vêîn laâ sûå kïët húåp cuãa nhûäng cêìu thuã kinh nghiïåm (Cassano, Di Natale) vúái nhûäng chên suát 9x (Balotelli, Borini) thò rêët coá thïí, chó 2 nùm nûäa thöi, úã World Cup 2014, tiïìn tuyïën cuãa àöåi YÁ seä chó toaân nhûäng chaâng trai àöi mûúi (Di Natale àaä bõ loaåi, Prandelli khöng coân triïåu têåp Cassano). Trïn àêët Brazil, haäy thûã tûúãng tûúång möåt haâng tiïìn àaåo nhû sau: El Shaarawy, Balotelli, Destro, Immobile, Insigne vaâ Borini, maâ ngûúâi giaâ nhêët, Balotelli, múái 24 tuöíi!

Ngûúâi YÁ chùæc chùæn khöng coân muöën chûáng kiïën möåt àöåi tuyïín quöëc gia khan hiïëm taâi nùng àïën mûác phaãi goåi laåi nhûäng öng giaâ nhû taåi World Cup 2010. Sûå “àöåc aác” cuãa nhûäng gaä “saát thuã” mùåt buáng ra sûäa naây laâ nhûäng gò àaáng xem nhêët cuãa Serie A 2012-13. El Shaarawy Lamela Jovetic Paloschi Mattia Destro Insigne Florenzi Milan Roma Fiorentina Chievo Siena/Roma Napoli Roma 20 20 23 22 21 21 21

Serie A traân ngêåp tiïìn àaåo treã nhû El Shaarawy.

Roma vêîn laâ biïíu tûúång cuãa boáng àaá têën cöng

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.