KHEÁP LAÅI 1 NÙM HUY HOAÂNG

ZLATAN IBRAHIMOVIC

The Thao & Van Hoa - - HAÂNH TINH BOÁNG ÀAÁ - TRÊÌN KHAÁNH AN

Zlatan Ibrahimovic möåt lêìn nûäa laåi trúã thaânh têm àiïím cuãa sûå chuá yá khi tïn cuãa saát thuã naây àaä àûúåc Höåi àöìng Ngön ngûä Thuåy Àiïín chñnh thûác àûa vaâo tûâ àiïín.

Keã thöëng trõ

Höåi àöìng Ngön ngûä Thuåy Àiïín cho biïët àaä àûa tûâ àöång tûâ “Zlatanera", coá nghôa laâ thöëng trõ hay duâng sûác maånh san bùçng têët caã, vaâo danh saách nhûäng tûâ múái cuãa nùm 2012. Àöång tûâ naây àaä àûúåc sûã duång vaâi thaáng qua taåi Thuåy Àiïín, bùæt nguöìn tûâ chûúng trònh truyïìn hònh coá tïn “Les Guignols” cuãa Phaáp. Trong chûúng trònh naây, möåt con röëi, dûåa trïn hònh mêîu Ibrahimovic, àaä thao thao bêët tuyïåt quaãng caáo möåt cho loaåi nûúác caåo rêu coá muâi hûúng coá thïí "Zlatan" (chinh phuåc) moåi cö gaái.

Taåi Phaáp, àöång tûâ naây cuäng àûúåc sûã duång khaá thûúâng xuyïn vaâ caách àêy khöng lêu, Ibra àaä cho biïët seä rêët vinh dûå nïëu tïn mònh àûúåc àûa vaâo tûâ àiïín. Höìi thaáng 9 nùm nay, Ibra cuäng àaä àûúåc chñnh quyïìn thaânh phöë Malmo quï hûúng vinh danh taåi "Walk of Fame" (giöëng àaåi löå Danh voång úã Hollywood), núi tön vinh nhûäng vêån àöång viïn thïí thao xuêët sùæc. Trong buöíi lïî vinh danh, chên suát cuãa PSG àaä cao hûáng tuyïn böë: “Töi laâ 1 huyïìn thoaåi söëng”.

2012 laâ nùm khaá thaânh cöng cuãa Ibra. Taåi Serie A, chên suát naây àaä lêìn thûá 2 giaânh danh hiïåu Vua phaá lûúái vúái 28 baân thùæng. Taåi PSG, duâ múái ra sên 16 lêìn taåi Ligue 1 nhûng Ibra àaä ghi túái 18 baân, bùçng kyã luåc Vahid Halilhodzic lêåp caách àêy gêìn 20 nùm. Vúái tuyïín Thuåy Àiïín, Ibra cuäng nöí suáng túái 11 lêìn chó sau 11 trêån. Trêån giao hûäu vúái Anh ngaây 15/11 thûåc sûå laâ 1 cöåt möëc huy hoaâng khi Ibra lêåp 1 cuá poker (4 baân) trong àoá coá 1 siïu phêím thuöåc diïån àeåp nhêët trong lõch sûã boáng àaá thïë giúái.

Maãng töëi trúâi Êu

Tuy nhiïn, nhûäng thaânh tñch noái trïn cuäng chûa àuã àïí giuáp Ibra coá tïn trong danh saách ruát goån 3 cêìu thuã xuêët sùæc nhêët thïë giúái do FIFA vaâ taåp chñ France Football àöìng töí chûác. Thûåc tïë, caác baân thùæng cuãa Ibra tuy nhiïìu, àeåp mùæt nhûng phêìn lúán khöng coá yá nghôa quyïët àõnh, nhêët laâ trong caác trêån cêìu lúán taåi chêu Êu. ÚÃ Champions League muâa trûúác, Ibra ghi àûúåc 4 baân cho AC Milan úã voâng baãng nhûng tûâ voâng knock-out, chó coá 1 pha lêåp cöng trong trêån àêëu CLB Italia àaä dêîn trûúác túái 3-0.

Cuá laâm baân kiïíu xe àaåp chöíng ngûúåc cuäng chó àûúåc ghi trong trêån giao hûäu vö thûúãng vö phaåt vúái tuyïín Anh, coân trong cuöåc so taâi vúái “Tam sû” úã EURO 2012, Ibra àaä tõt ngoâi. Hay trong trêån àêëu quyïët àõnh vúái Ukraina, Ibra cuäng khöng toãa saáng àûúåc nhû laäo tûúáng Andriy Shevchenko, ngûúâi àaä lêåp 1 cuá àuáp, mang vïì chiïën thùæng cho àöåi chuã nhaâ. Phong àöå keám coãi cuãa Ibra trong caác trêån cêìu àinh àaä khiïën Milan phaãi dûâng chên úã tûá kïët Champions League coân tuyïín Thuåy Àiïín bõ loaåi ngay tûâ voâng baãng.

ÚÃ têìm chêu luåc, àïën nùm 2012 Ibra múái lêìn àêìu giaânh àûúåc danh hiïåu caá nhên úã giaãi Baân chên vaâng, vöën chó trao cho caác...laäo tûúáng tûâ 29 tuöíi trúã lïn. Coân trong nhûäng cuöåc bònh choån cuãa FIFA hay France Football trûúác àêy chûa möåt lêìn àûúåc xûúáng tïn, duâ chó úã haång Quaã boáng àöìng. Noái chung, àïí ghi danh trong ngöi àïìn cuãa caác huyïìn thoaåi boáng àaá thïë giúái, Ibra seä phaãi toãa saáng úã caác trêån cêìu lúán coân nïëu khöng, seä súám bõ laäng quïn duâ àaä coá tïn trong tûâ àiïín.

Ibra vûâa ghi baân àeåp, vûâa ghi baân quan troång.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.