HAI TUÊÌN NÛÄA, TITO TRÚÃ LAÅI!

The Thao & Van Hoa - - LIGA BBVA - N.H

Troân 10 ngaây kïí tûâ sau khi traãi qua ca phêîu thuêåt tuyïën mang tai (lêìn thûá hai), Tito Vilanova àûúåc xaác nhêån coá thïí trúã laåi laâm viïåc sau 2-3 tuêìn nûäa. Möåt tin vui cho Barca, vaâ cuäng laâ neát tñch cûåc cho nhaâ cêìm quên 44 tuöíi naây.

“Tito seä trúã laåi trong khoaãng tûâ hai hoùåc ba tuêìn nûäa”, Chuã tõch Sandro Rosell xaác nhêån khi tham dûå buöíi toåa àaâm boáng àaá úã Dubai. Tito seä chûa thïí laâm viïåc toaân thúâi gian nhû trûúác, maâ phaãi trúã laåi bïånh viïån möîi möåt hoùåc hai tuêìn, àïí caác baác sô kiïím tra mûác àöå höìi phuåc trong quaá trònh àiïìu trõ sau ca phêîu thuêåt ngaây 20/12.

Theo lúâi Chuã tõch Rosell, cûá sau möîi lêìn taái khaám, Tito seä phaãi nghó ngúi möåt vaâi ngaây úã nhaâ röìi múái quay laåi vúái cöng viïåc. Nhû vêåy, Tito seä chó laâm viïåc theo daång baán thúâi gian. Möåt nûãa söë ngaây trong tuêìn daânh cho cöng viïåc, vaâ möåt nûãa thuöåc vïì quaá trònh àiïìu trõ.

Nhûäng thöng tin maâ Rosell àûa ra mang àïën bêìu khöng khñ tñch cûåc cho caác cules. Àoá thûåc sûå laâ möåt tin vui vúái bêët kyâ CÀV Barca naâo, sau thúâi gian höìi höåp chúâ àúåi tiïën triïín vïì sûác khoãe cuãa Tito. Thúâi gian Tito laâm viïåc trïn cûúng võ huêën luyïån viïn thûåc thuå úã sên Camp Nou chûa nhiïìu, nhûng öng àaä chinh phuåc àûúåc tònh caãm cuãa ngûúâi hêm möå.

Àiïím maånh úã Tito àïí öng chinh phuåc tònh caãm cuãa CÀV laâ tinh thêìn laâm viïåc vaâ nghõ lûåc cuöåc söëng. Trong quaá trònh dêîn dùæt Barca, Tito têåp trung toaân böå sûác lûåc tinh thêìn vaâ trñ oác. Chó sau vaâi thaáng kïë nhiïåm ghïë maâ Pep Guardiola àïí laåi, Tito àaä giaâ hún rêët nhiïìu. Gûúng mùåt gêìy cuãa öng caâng thïm khùæc khöí, chûa kïí maái toác cuäng àiïím nhiïìu súåi baåc. Ngay caã khi biïët cùn bïånh hún möåt nùm trûúác coá nguy cú taái phaát, Tito vêîn têåp trung vaâo cöng viïåc, àïí röìi phaãi nhêåp viïån bêët ngúâ.

Caách maâ Tito àöëi diïån vúái tûã thêìn caâng àaáng ngûúäng möå. Öng móm cûúâi àïí àöëi mùåt vúái khoá khùn, àïí àêëu tranh cho sûå söëng. Khi nùçm trïn giûúâng bïånh, Tito luön traân àêìy laåc quan. Àiïìu maâ öng hûúáng àïën trong nhûäng ngaây coân úã bïånh viïån khöng chó laâ baãn thên mònh, maâ laâ ngûúâi vúå, nhûäng àûáa con, vaâ Barca.

Tito thûåc sûå xûáng àaáng trúã thaânh têëm gûúng vûúåt trïn bïånh hiïím ngheâo àïí söëng vaâ cöëng hiïën mònh cho cöng viïåc. Khöng chó caác cules, maâ haâng triïåu ngûúâi xem boáng àaá trïn haânh tinh xanh àïìu coá chung quan àiïím êëy. Caách maâ Tito móm cûúâi trûúác khoá khùn cuãa cuöåc àúâi rêët àaáng àïí ngûúäng möå.

Trûúác mùæt, viïåc Tito vûâa laâm viïåc kïët húåp vúái àiïìu trõ cuäng àuã àïí duy trò sûác maånh cho Barca, vöën coá àöíi khaác nhiïìu so vúái kyã nguyïn Pep Guardiola. Tito tiïëp tuåc theo àuöíi quaá trònh xêy dûång àang coân dang dúã cuãa mònh, vúái sûå trúå giuáp cuãa Jordi Roura. Tûâ àoá, Barca tiïëp tuåc duy trò bûúác tiïën kyâ diïåu trïn cuöåc chinh phuåc ngöi quaán quên La Liga, àùåc biïåt laâ giêëc mú Champions League, sên chúi maâ hoå gùåp laåi Milan úã voâng 1/8.

Nhiïìu khaã nùng, Tito seä àïën xem buöíi têåp àêìu tiïn trong nùm múái cuãa Barca, vaâ dûå khaán trêån derby vúái Espanyol sau àêy möåt tuêìn.

Tito seä trúã laåi sau 2-3 tuêìn nûäa

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.