BÊY GIÚÂ OEZIL CUÄNG “BUÖÌN”

THÏM MÖÅT NAÅN NHÊN CUÃA MOURINHO

The Thao & Van Hoa - - LIGA BBVA - HOAÂI TRINH

Trong 2 muâa giaãi àêìu tiïn úã Real, Oezil cung cêëp túái 49 àûúâng chuyïìn thaânh baân, bònh quên cûá 2 trêån ra sên laåi coá 1 pha kiïën taåo baân thùæng. “Mozart cuãa boáng àaá” (theo túâ baáo Àûác Die Welt). Nhûng àiïìu kyâ laå laâ khi Oezil àang chúi töët vaâ Real vêîn coân Kaka dûå phoâng, “Mou” laåi nùçng nùåc àoâi chiïu möå thïm Luka Modric, thêåm chñ coân chêëp nhêån möåt “thoãa thuêån húåp taác” vúái Tottenham (cho pheáp CLB Anh mua cêìu thuã cuãa mònh vúái giaá reã) àïí àûúåc súã hûäu tiïìn vïå ngûúâi Croatia.

Mourinho loaåi Oezil, àïí Modric àaá chñnh úã trêån gùåp Man City. HLV 49 tuöíi tiïëp tuåc ruát Oezil khoãi sên súám úã trêån gùåp Betis. Cùåp tiïìn vïå saáng taåo cuâng nhau xuêët phaát trong trêån àêëu thuöåc Cuáp Nhaâ Vua gùåp Alcoyano. Caách ûáng xûã cuãa “Mou” cho thêëy öng àang muöën àïí hai cêìu thuã saáng taåo caånh tranh vúái nhau nhûng hiïåu quaã thò hoaân toaân khaác biïåt. Cûåu cêìu thuã Bremen vêîn chûáng minh àûúåc hiïåu quaã vúái 5 baân thùæng vaâ 9 àûúâng chuyïìn thaânh baân. Khöng ñt lêìn anh àaä cûáu söëng Real trong nhûäng thúâi àiïím then chöët, chùèng haån pha àaá phaåt gúä hoâa trong trêån gùåp Dortmund hay cuá àuáp vaâo lûúái Valladolid àïí àem vïì 3 àiïím. Modric thò vêîn chûa chûáng minh àûúåc hiïåu quaã, múái chó ghi 1 baân cuâng 3 pha kiïën taåo sau 22 lêìn ra sên.

Muöën “söëng”, “Mou” phaãi tin Oezil

Vúái Real, La Liga xem nhû àaä vûát ài vaâ Champions League seä laâ caái phao cûáu sinh cuãa “Kïìn kïìn trùæng”. Quaäng thúâi gian nghó àöng coá thïí seä àuã àïí Mourinho nhòn laåi àïí nhêån ra möåt vêën àïì: àöåi boáng àaä sa suát kïí tûâ thúâi àiïím öng àaánh mêët niïìm tin vaâo Mesut Oezil. Khi Oezil khöng hiïån diïån trïn sên, Ronaldo, Benzema mêët ài möåt àöëi taác tin cêåy vaâ Di Maria cuäng tuåt döëc.

Chi 40 triïåu euro àïí kyá húåp àöìng vúái Modric, möåt cêìu thuã giaâ hún Oezil 3 tuöíi, taâi nùng khöng thïí saánh bùçng vaâ laåi coá tiïìn sûã chêën thûúng laâ caái sai àêìu tiïn cuãa “Mou”. Viïåc cöë gùæng giaãm aãnh hûúãng cuãa cêìu thuã söë 10 vaâ trao cú höåi cho Modric laâ sai lêìm thûá hai. Xaáo tröån möåt hïå thöëng àang vêån haânh töët laâ sai lêìm thûá ba... Àaä túái luác “Mou” phaãi sûãa sai bùçng caách thay àöíi, hay àuáng hún laâ àûa Real trúã vïì vúái trêåt tûå cuä. Oezil phaãi àûúåc àaá chñnh vaâ phaãi àûúåc xem laâ võ trñ khöng thïí àuång àïën.

Thúâi gian cho “Mou” khöng coân nhiïìu nûäa. Àaä xuêët hiïån tin àöìn M.U muöën coá Oezil àïí thay thïë Scholes. “Ngûúâi àùåc biïåt” phaãi lêåp tûác thay àöíi trûúác khi quaá muöån.

Real bùæt àêìu trûúåt döëc kïí tûâ khi Oezil ñt àûúåc àaá chñnh

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.