Mourinho: “HLV taoåoåoå nïn àöåiåiåi boánánáng”

The Thao & Van Hoa - - BOÁNG ÀAÁ TÊY BAN NHA -

Nhên dõp àang nghó Giaáng sinh vaâ nùm múái, Mourinho daânh cho phoáng viïn túâ Tuttosport cuöåc noái chuyïån ngùæn bïn lïì Gala boáng àaá thïë giúái úã Dubai. Àûúåc hoãi vïì khaã nùng chia tay vúái Real Madrid sau möåt loaåt caác kïët quaã thêët voång cuãa àöåi boáng Hoaâng gia, Mourinho cho biïët: “Boáng àaá thay àöíi tûâng ngaây, tûâng phuát, tûâng giêy. Nhûng coá möåt àiïìu khöng bao giúâ thay àöíi. Àoá laâ HLV taåo nïn àöåi boáng. Real Madrid seä sa thaãi töi û? Töi muöën dêîn ra cêu noái cuãa Sir Alex Ferguson. Öng êëy baão mònh àaä quaá giaâ àïí bõ sa thaãi. Coân töi thò quaá treã àïí bõ sa thaãi”.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.