VÒ SAO BENITEZ KHÖNG THÑCH OSCAR?

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE - VOÂNG 20 -

Ngaây Benitez lïn thay Di Matteo, möåt trong nhûäng suy nghô àêìu tiïn cuãa öng laâ khöng thïí naâo àïí böå ba moãng cúm Oscar - Hazard - Mata cuâng nhau xuêët hiïån trïn sên. Sau nhûäng xoay voâng chiïën thuêåt, Oscar thêët thïë hún hai ngûúâi coân laåi, vaâ vò thïë phaãi laâm baån vúái ghïë dûå bõ thûúâng xuyïn hún.

Thêåt ra, ngay caã khi Di Matteo coân taåi võ úã Stamford Bridge, sûã duång Oscar thïë naâo laâ trùn trúã lúán nhêët cuãa öng. Thûá boáng àaá töëc àöå, nhiïìu cú bùæp vaâ àoâi hoãi cûúâng àöå vêån àöång cao úã nûúác Anh laâ thûã thaách khöng dïî àïí Oscar thñch nghi. Bùçng chûáng laâ tiïìn vïå 20 tuöíi naây múái chó coá àûúåc 1 baân thùæng vaâ 4 pha kiïën taåo cho Chelsea, möåt con söë quaá khiïm töën so vúái nhûäng lúâi quaãng caáo tuyïåt vúâi tûâ Olympic London. Khoá duâng úã Premier League, chiïën lûúåc gia ngûúâi Italia laåi rêët thaânh cöng khi taåo cú höåi cho anh úã Champions League. Oscar laâ cêìu thuã ghi nhiïìu baân nhêët cho Chelsea taåi mùåt trêån naây vúái 5 pha lêåp cöng.

Coá hai àiïìu aãnh hûúãng àïën cú höåi thi àêëu cuãa Oscar: Chelsea bõ loaåi khoãi Champions League vaâ sûå xuêët hiïån cuãa Benitez. Khöng coân tranh taâi úã sên chúi chêu luåc, Oscar mêët ài núi phö diïîn nhûäng pha boáng ma thuêåt hay nhûäng pha laâm baân àùèng cêëp nhû úã trêån gùåp Juventus höìi thaáng 9. Anh chúi hay búãi caác àöëi thuã úã Champions League thûúâng khöng chúi rùæn vaâ aáp saát nhanh, maånh nhû úã Premier League.

Sûå xuêët hiïån cuãa Benitez caâng àêíy cú höåi àaá chñnh cuãa Oscar ra xa hún. Chiïën lûúåc gia ngûúâi Têy Ban Nha chûa bao giúâ laâ möåt ngûúâi ûa thñch caác nghïå nhên trïn sên boáng. Löëi chúi thûåc duång, vúái kim chó nam laâ nhûäng pha phaãn cöng nhanh, luön taåo àêët diïîn cho nhûäng cöng nhên cêìn cuâ. Oscar, khöng coá töëc àöå nhanh maâ cuäng chùèng àûúåc trúâi phuá ban cho thên hònh àêìy àùån, trúã nïn leã loi hún bao giúâ hïët trong nöî lûåc thñch nghi baâi vúã múái maâ Benitez àûa ra.

Chó cêìn qua hai trêån hoâa àêìu tiïn úã Premier League àïí Benitez nhêån biïët vêën àïì cuãa Chelsea úã àêu. Ngoaâi sûå loãng leão núi haâng phoâng ngûå, The Blues coân mêët quaá nhiïìu thúâi gian trong viïåc triïín khai têën cöng. O têën cöng khoaãng cuãa Ben Torres, khöng q Benitez

Têët n ghïë dûå tòm àûúå trong nh Benitez Oscar k ngaåi nh

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.