ÀAÄ ÀÏËN LUÁC “NHAÂ VUA” THOAÁI VÕ

BAINES VS. COLE

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE - VOÂNG 20 - THANH HOAÂI

nhûäng möëi àe doåa àïën khung thaânh àöåi nhaâ trûúác khi noá diïîn ra. Cole àùåc biïåt xuêët sùæc úã khaã nùng boåc loát cho caác trung vïå, luön coá mùåt àuáng núi àuáng chöî, phaá boáng trïn vaåch vöi, vaâ rêët hiïëm khi bõ àaánh baåi khi möåt àöëi möåt vúái cêìu thuã chaåy caánh cuãa àöëi thuã. ÚÃ phûúng diïån phoâng ngûå, Cole vêîn rêët tuyïåt vúâi, nhû trong chûác vö àõch Champions League lõch sûã cuãa Chelsea muâa trûúác, nhûng úã khaã nùng têën cöng, Cole àang yïëu thïë hún so vúái Baines.

Hêåu vïå cuãa Everton àaä khùèng àõnh mònh khöng chó laâ hêåu vïå nùng nöí nhêët taåi giaãi Ngoaåi haång Anh, maâ coân laâ möåt trong nhûäng cêìu thuã àaá caánh traái xuêët sùæc nhêët trïn thïë giúái. Chñnh vò vêåy, anh àaä thu huát sûå chuá yá cuãa nhiïìu àöåi boáng lúán trïn thïë giúái, nhû M.U vaâ Bayern Munich. Baines àaä thi rêët xuêët sùæc úã muâa giaãi nùm nay. Anh nhû möåt cún löëc bïn haânh lang caánh traái, bùng lïn khi coá khoaãng tröëng vaâ thûåc hiïån nhûäng àûúâng chuyïìn chñnh xaác. Khöng coá cêìu thuã naâo úã Premier League, cuäng nhû trong 5 giaãi àêëu haâng àêìu chêu Êu, coá söë àûúâng chuyïìn nguy hiïím nhiïìu nhû Baines: 65 àûúâng chuyïìn, nhiïìu hún ngûúâi àûáng sau David Silva túái hún 30%. Kïí tûâ thaáng 8 nùm 2010, Anh àaä coá 15 àûúâng kiïën taåo, vaâ cûá 39,6 phuát laåi taåo ra möåt cú höåi. Khöng coá hêåu vïå naâo úã Chêu Êu laâm àûúåc hún thïë. Ngoaâi ra, Baines cuäng coá túái 58 àûúâng taåt boáng chñnh xaác, nhiïìu hún bêët cûá cêìu thuã naâo khaác. Muâa giaãi 20102011, Baines thi àêëu rêët êën tûúång, ghi túái 5 baân vaâ thûåc hiïån 11 àûúâng kiïën taåo.

Cole àaä 32 tuöíi, vaâ anh seä khoá thi àêëu hay hún quaäng thúâi gian úã Chelsea nïëu rúâi Stamford Bridge. Coá leä àaä àïën luác võ vua rúâi ngai, vaâ nhûúâng laåi ngöi võ cho Baines, khöng chó úã Premier League, maâ coân úã ÀT Anh nûäa.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.