CÊÌN THÏM BAÃN LÔNH

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE - VOÂNG 20 -

Möåt trêån àêëu coá têët caã, 7 baân thùæng, hat-trick cho Edin Dzeko (maâ khöng hiïíu sao baân thûá 3 cuãa anh laåi àûúåc tñnh laâ möåt pha phaãn lûúái cuãa thuã thaânh Norwich Mark Bunn), theã àoã cho Samir Nasri vaâ coá thïí caã nghi aán phên biïåt chuãng töåc, sûå kiïn cûúâng cuãa Norwich taåo nïn möåt trong nhûäng cuöåc rûúåt àuöíi kõch tñnh nhêët tûâ àêìu muâa.

Tuy nhiïn, sau khi nhûäng öìn aâo àaä lùæng xuöëng, HLV Roberto Mancini hùèn phaãi nhêån ra rùçng àöåi boáng cuãa öng cêìn thïm baãn lônh àïí coá thïí baão vïå àûúåc chûác vö àõch Premier League maâ hoå giaânh àûúåc muâa trûúác vúái phêìn naâo may mùæn. Moåi chuyïån tûúãng nhû àaä rêët dïî daâng vúái Man xanh khi hoå dêîn trûúác 2-0 chó sau 5 phuát boáng lùn. Caã hai baân àïìu laâ nhûäng tònh huöëng têën cöng àiïín hònh cuãa nhûäng nhaâ àûúng kim vö àõch. Hai pha têën cöng trung löå, nhûäng àûúâng chuyïìn möåt chaåm thöng minh cuãa David Silva, Sergio Aguero hay Nasri giuáp cho phêìn viïåc coân laåi cuãa Dzeko, luön coá mùåt àuáng luác, àuáng chöî, trúã nïn rêët dïî daâng.

Nhûng thay vò phaát huy ûu thïë rêët lúán àoá vaâ kiïím soaát thïë trêån, hoùåc àeâ beåp luön àöëi thuã, hoùåc giaãm nhõp àöå àïí tòm kiïëm möåt chiïën thùæng chùæc chùæn, Man City toã ra lûúäng lûå giûäa têën cöng vaâ phoâng thuã trong nhûäng phuát sau àoá. Caác pha dûát àiïím khöng coân sùæc saão trong khi phña sau laåi àïí löå ra nhûäng khoaãng tröëng. Norwich thiïëu hùèn caác ngöi sao coá àuã caãm hûáng cho haâng tiïìn àaåo, nhûng laâ möåt têåp thïí, hoå coá thûâa quyïët têm vaâ nöî lûåc. Do àoá, baân gúä 1-2 tûâ tònh huöëng àaá phaåt trûåc tiïëp cuãa Anthony Pilkington úã phuát 15, trong khi khaá may mùæn, hoaân toaân xûáng àaáng.

Cuöëi hiïåp 1, kõch tñnh àûúåc àêíy lïn cao traâo khi Sebastian Bassong coá pha phaåm löîi nguy hiïím vúái àöìng hûúng ngûúâi Phaáp Nasri vaâ phaãi nhêån theã vaâng. Nasri phaãn ûáng quyïët liïåt vaâ coá veã àaä noái gò àoá vúái Bassong. Troång taâi biïn baáo laåi vúái troång taâi chñnh vaâ theã àoã àûúåc ruát ra khöng chuát chêìn chûâ cho tiïìn vïå cuãa Man City. Phaãn ûáng cuãa àöåi trûúãng Vincent Kompany, cuäng laâ möåt cêìu thuã da àen, Bassong vaâ chñnh Nasri cho thêëy coá thïí Nasri àaä noái àiïìu gò àoá ngu ngöëc vúái trung vïå àöåi chuã nhaâ.

Tònh thïë trúã nïn khoá khùn vúái Mancini vaâ àöåi boáng cuãa öng trong hiïåp 2, úã thïë 10 ngûúâi vaâ chó búãi Norwich phoâng ngûå quaá keám coãi, Man City múái coá thïí ra vïì vúái 3 àiïím troån veån. Möîi àöåi ghi thïm 2 baân chó trong 15 phuát giûäa hiïåp 2, tûâ phuát 50 túái 75 vaâ trong suöët 45 phuát àoá, nöîi lo lùæng trúã nïn aám aãnh vúái Man xanh, khi HLV ngûúâi Italia

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.