CAÁO GIAÂ LAÂ CHA ÀEÃ CUÃA CHIÏËN THÙÆNG

M.U ÀAÁNH BAÅI WEST BROM

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE - VOÂNG 20 - BAN CÊÌM T.T

Baân êën àõnh thùæng lúåi 2-0 cuãa Robin van Persie úã trêån naây laâ pha lêåp cöng thûá 62 cuãa anh trong 75 trêån ra sên gêìn àêy úã Premier League, tñnh tûâ thaáng 1/2011 àïën nay. Ghi baân nhû möåt caái maáy. nhêët trïn haâng cöng laâ Danny Welbeck, chó vûâa múái khoãi cuám vaâ cuäng múái nöí suáng àuáng möåt lêìn muâa naây.

Shinji Kagawa, múái ra sên 8 lêìn muâa naây (6 úã Premier League), cuäng coá mùåt trong àöåi hònh xuêët phaát. Haâng thuã, núi cêìn phaãi àûúåc öín àõnh nhêët thúâi àiïím naây, laåi àûúåc xoay voâng: Rio Ferdinand ngöìi dûå bõ, nhûúâng chöî cho Vidic àaá cùåp vúái Evans, cêìu thuã àaä mùæc khaá nhiïìu sai lêìm trûúác Newcastle úã voâng trûúác. Àoá laâ nhûäng lûåa choån maåo hiïím cuãa Sir Alex, cho duâ hoå vêîn hún Manchester City àïën 7 àiïím, vaâ giûä sûác cho caác truå cöåt möåt caách taáo baåo àaä laâ thoái quen cuãa öng.

Sir Alex àaä kiïn àõnh vúái caác quyïët àõnh nhên sûå naây cuãa öng, duâ sûå mong manh trong hïå thöëng phoâng ngûå cuãa M.U vêîn laâ chuã àïì ûa thñch trïn caác trang baáo thïí thao nûúác Anh nhûäng ngaây qua. Vaâ múái phuát thûá 5, Smalling àaä phaãi maåo hiïím xoaåc boáng trong voâng cêëm vúái Shane Long bïn phña West Brom, trong möåt tònh huöëng húi mêët têåp tung moåi phûúng aán phoâng ngûå cuãa öng vaâo sên, coân úã phêìn sên bïn kia, àöìng nghiïåp Chris Hughton cuäng tùng cûúâng töëi àa cho haâng cöng.

Sûå khaác biïåt vïì baãn lônh caâng roä raâng khi trong trêån àêëu cuâng giúâ, kònh àõch cuâng thaânh phöë cuãa Man City M.U àaä coá chiïën thùæng 2-0 cêìn thiïët, vûâa phaãi vaâ hïët sûác

Khi sûå thûåc duång trúã laåi

Hiïåp möåt, trûâ tònh huöëng húi húá hïnh úã phuát thûá 5, M.U aáp àùåt thïë trêån toaân diïån möåt caách chuã àöång vaâ khön ngoan, duâ khöng cêìn nhûäng cêìu thuã xuêët sùæc nhêët. Hoå thêåm chñ coá thïm 3-4 cú höåi nêng tó söë trong 45 phuát àêìu tiïn.

Nhûng ngay caã khi àöåi khaách chúi hûng phêën hún trong hiïåp hai, vaâ àùåc biïåt nguy hiïím trong khoaãng phuát 75-80 (hoå möåt lêìn àûa boáng ài chaåm xaâ ngang khung thaânh M.U), thò kinh nghiïåm cuãa Sir Alex àaä dêåp tùæt nhûäng nöî lûåc êëy vaâ àoáng laåi trêån àêëu.

Van Persie chó xuêët hiïån trïn sên tûâ phuát 66, vaâ 7 phuát trûúác khi hïët giúâ, Paul Scholes àûúåc tung vaâo sên thay Tom Cleverley, ngûúâi àaä mêët sûác quaá nhiïìu vò laåm duång noá. Möåt thïë trêån khön ngoan laåi àûúåc cuãng cöë vûäng chùæc, vaâ van Persie cuäng chó cêìn chûa àêìy nûãa giúâ àöìng höì coá mùåt trïn sên àïí ghi baân thûá 14 cuãa anh úã Premier League, êën àõnh chiïën thùæng cho M.U.

Trêån thùæng naây khöng nhûäng cuãng cöë ngöi àêìu baãng, maâ coân laâ thúâi àiïím maâ sûå thûåc duång vaâ khön ngoan àaä trúã laåi vúái àöåi boáng aáo àoã, trong möåt thùæng lúåi maâ hoå àaä kiïím soaát àöëi thuã rêët töët, àïí giaânh chiïën thùæng bùçng caách khai thaác nhûäng “chi tiïët” nhoã trong trêån.

Cuäng laâ 3 àiïím, Man City thïí hiïån hònh aãnh hoaân toaân tûúng phaãn trong trêån àêëu cuâng giúâ: Hoå traãi qua möåt cuöåc rûúåt àuöíi ngheåt thúã cho àïën phuát cuöëi, mêët möåt cêìu thuã têën cöng quan troång (Nasri bõ àuöíi), vaâ thïí lûåc lêîn tinh thêìn laåi caâng bõ baâo moân khi úã vaâo thïë phaãi san bùçng khoaãng caách 7 àiïím.

M.U cuäng àaä tûâng phaãi mïåt moãi vò nhûäng chiïën thùæng kiïíu êëy àïí thiïët lêåp khoaãng caách 7 àiïím, nhûng 3 àiïím trûúác West Brom àaä chûáng minh rùçng hoå vêîn coá thïí “bêåt” sang “chïë àöå thûåc duång” ngay khi cêìn. Àaá vúái khoaãng 60-70% phong àöå vaâ lûåc lûúång, nhûng khai thaác noá möåt caách húåp lyá, àöåi boáng aáo àoã vêîn biïët caách chiïën thùæng trong nhûäng àiïìu kiïån ngùåt ngheâo. goån gheä trûúác möåt àöåi cuäng khoá àaá nhû Norwich, West Brom, vúái möîi hiïåp möåt baân vaâ thïë trêån hoaân toaân trong têìm kiïím soaát cuãa àöåi boáng aáo àoã. Khoaãng caách giûäa hoå, do vêåy, vêîn àûúåc giûä nguyïn laâ 7 àiïím khi nùm 2012 kheáp laåi.

Robin van Persie ghi baân êën àõnh thùæng lúåi vaâ tùång noá cho möåt ngûúâi baån múái qua àúâi cuãa anh. Doâng chûä ghi: “Haäy yïn nghó, Tchuna. Chuáng töi seä khöng bao giúâ quïn”

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.