Kagawa trúã laåiåi, M. U nhû höí thïm caánánh

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE - VOÂNG 20 - THANH HOAÂI

M.U àaä giaânh chiïën thùæng vêët vaã 2-0 trûúác West Brom àïí kïët thuác nùm 2012 vúái võ trñ àêìu baãng, duy trò caách biïåt 7 àiïím vúái Man City, vaâ tùång moán quaâ sinh nhêåt súám cho Sir Alex Ferguson. Haâng thuã vêîn thi àêëu khöng chùæc chùæn, khiïën caác CÀV höìi höåp cho àïën têån nhûäng phuát cuöëi, trong khi Van Persie tiïëp tuåc nöí suáng, baân thûá 14 úã muâa giaãi nùm nay. Àiïím khaác biïåt trong chiïën thùæng naây cuãa M.U laâ hoå khöng phaãi löåi ngûúåc doâng, vaâ tiïìn vïå Shinji Kagawa àaä taái xuêët. Trûúác trêån àêëu, coá thöng tin cho biïët Kagawa àaä bònh phuåc chêën thûúng khiïën anh phaãi nghó thi àêëu tûâ thaáng 10, vaâ coá thïí trúã laåi trïn bùng ghïë dûå bõ trong trêån àêëu gùåp West Brom. Nhûng Sir Alex àaä gêy bêët ngúâ khi duâng Kagawa ngay tûâ àêìu, àaá höå cöng ngay sau trung phong cùæm Welbeck. Vûâa múái bònh phuåc chêën thûúng nhûng Kagawa àaä thi àêëu khaá töët, vaâ chñnh tûâ tònh huöëng phöëi húåp giûäa anh vaâ Young maâ hêåu vïå McAuley àaä luáng tuáng àaá phaãn lûúái nhaâ, múã tó söë cho M.U. Àïí traánh chêën thûúng taái phaát, Sir Alex àaä ruát Kagawa ra khoãi sên úã phuát thûá 65. Sûå trúã laåi cuãa tiïìn vïå ngûúâi Nhêåt Baãn seä giuáp Sir Alex coá thïm nhûäng phûúng aán nhên sûå cho haâng tiïìn vïå. Vúái viïåc caác thûúng binh cuãa M.U hêìu hïët àaä bònh phuåc, Quyã Àoã giúâ khöng coân phaãi lo lùæng quaá nhiïìu vïì vêën àïì nhên sûå. Giúâ laâ luác àïí hoå tùng töëc, duy trò caách biïåt an toaân hoùåc núái röång thïm, trûúác khi Champions League trúã laåi. M.U àaä phaãi nhêån 93 cuá suát truáng cêìu mön tûâ caác àöëi thuã cuãa hoå taåi Premier League muâa naây, chó ñt hún àöåi beát baãng Queens Park Rangers. Töåi nghiïåp De Gea.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.