53

The Thao & Van Hoa - - PREMIER LEAGUE VOÂNG 20 -

Töíng söë baân thùæng cuãa Walcott cho Arsenal kïí tûâ khi rúâi khoãi Southampton vaâ tòm àïën sên Emirates vaâo àêìu nùm 2006.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.