SAU THAMÃ SATÁ, NGÛÚÂI MYÄ ÀÖÍ XÖ MUA… SUÁNG!

The Thao & Van Hoa - - NHÒN RA THÏË GIÚÁI - TÛÚÂNG LINH

(Theo AP) ngaây trong khi bònh thûúâng chó baán àûúåc tûâ 10 - 15 chiïëc möîi tuêìn.

“Töi chûa tûâng thêëy con söë nhû thïë naây xuêët hiïån trûúác àêy”- Elmar Uy noái.

Trong khi àoá James Zimmerman úã trang web baán suáng SelwayArmory.com cho biïët doanh söë thûåc sûå àaä tùng maånh tûâ ngaây 19/12, khi Töíng thöëng Barack Obama töí chûác möåt cuöåc hoåp baáo úã Nhaâ Trùæng àïí thöng baáo rùçng Phoá Töíng thöëng Joe Biden seä laänh àaåo möåt nhoám chuyïn traách coá nhiïåm vuå àûa ra caác “àïì xuêët vûäng chùæc” àïí ngùn chùån tònh traång baåo lûåc do suáng gêy ra.

Riïng trong ngaây àoá, möåt khaách haâng àaä àùåt mua hïët 32.000 viïn àaån tûâ SelwayArmory.com, vúái töíng söë tiïìn laâ 18.000 USD. Àïí chuyïín haâng cho khaách, cöng ty àaä phaãi thuï möåt xe container vaâ chúã söë àaån tûâ Montana túái Kentucky.

“Trong möåt tuêìn sau ngaây 19, töi tiïëp tuåc baán àûúåc lûúång haâng nhiïìu hún caã nùm kinh doanh” - Zimmerman noái.

Tiïåm suáng lêîn chñnh quyïìn àïìu quaá taãi

Vuå nöí suáng úã Newtown àaä laâm dêëy lïn nhûäng lúâi kïu goåi kiïím soaát suáng, àùåc biïåt laâ caác loaåi suáng têën cöng kiïíu Bushmaster AR-15 vaâ nhûäng khêíu suáng ngùæn vúái bùng àaån chûáa nhiïìu viïn maâ saát thuã sûã duång taåi Newtown vaâ trong vuå thaãm saát raåp chiïëu phim úã Aurora, Colorado höìi àêìu nùm. Viïîn caãnh bõ cêëm vuä khñ àaä khiïën nhûäng ngûúâi mï suáng trïn toaân Myä àöí xö nhau ài mua gom tñch trûä.

Hêåu quaã laâ caác khêíu suáng trûúâng hiïån àang àûúåc tiïu thuå vúái töëc àöå choáng mùåt taåi Myä. Trong khi àoá caác viïn àaån cúä 5,56mm, giöëng loaåi sûã duång trong khêíu Bushmaster AR-15, àaä trúã nïn rêët khan hiïëm. Caác cûãa haâng thò chêåt vêåt tòm nguöìn cung. Tònh hònh caâng thïm töìi tïå khi caác nhaâ saãn xuêët suáng àaån cho caác àaåi lyá biïët rùçng hoå phaãi chúâ haâng thaáng múái coá thïm haâng àïí baán.

Caác chuã cûãa haâng àaä baán suáng trong nhiïìu nùm noái rùçng hoå chûa tûâng thêëy dên Myä söët suáng kinh khuãng nhû thïë naây. Khi àûúåc hoãi doanh söë àaä tùng lïn bao nhiïu trong voâng mêëy tuêìn qua, Horsley chó cûúâi. “Chuáng töi thêåm chñ coân chùèng coá cú höåi naâo àïí nhòn vaâo söí saách” - öng noái.

Horsley cho biïët giúâ àêy öng àang rêët bêån röån vúái viïåc goåi àiïån túái caác nhaâ saãn xuêët úã Myä àïí tòm caách mua thïm suáng àaån cho cûãa haâng. Thûúâng thò hoå seä baão öng phaãi chúâ.

Franklin Armory, möåt cöng ty saãn xuêët suáng taåi Morgan Hill, California, àaä thöng baáo vúái caác àaåi lyá rùçng seä phaãi mêët 6 thaáng cöng ty múái hoaân thaânh àûúåc caác àún àùåt haâng cuãa khaách. Chuã tõch Franklin Armory Jay Jacobson tiïët löå rùçng cöng ty àaä coá kïë hoaåch thuï thïm nhên cöng vaâ mua thïm maáy moác àïí àaáp ûáng cho nhu cêìu tùng lïn àöåt biïën.

Khöng núi naâo cöng böë cöng khai thöng tin baán suáng. Caách duy nhêët àïí ào àïëm söë lûúång suáng baán àûúåc laâ thöng qua hoaåt àöång kiïím tra lyá lõch, àaä diïîn ra khi ai àoá muöën mua suáng. Caác con söë naây àûúåc Cuåc Àiïìu tra Liïn bang (FBI) cöng böë möîi thaáng. Dûä liïåu trong thaáng 12 chûa àûúåc cöng böë, nhûng FBI noái rùçng hoå àaä thûåc hiïån 16,8 cuöåc kiïím tra lyá lõch trong cuöëi thaáng 11, tùng 2% so vúái 1 nùm trûúác àêy.

Cuåc àiïìu tra Colorado, núi chõu traách nhiïåm kiïím tra lyá lõch taåi bang, àaä bõ quaá taãi trûúác söë lûúång khöíng löì caác àïì nghõ kiïím tra gûãi túái. Cuåc àaä phaãi ruát thïm ngûúâi tûâ caác àún võ khaác vaâ tùng thïm giúâ laâm viïåc àïí àaáp ûáng vúái nhu cêìu cuãa ngûúâi dên.

“Theâm suáng hún bao giúâ hïët”

Tònh traång thiïëu haâng àaä khiïën nhiïìu ngûúâi mï suáng phaãi hêåm hûåc chõu caãnh tay khöng rúâi tiïåm suáng.

William Kotis laâ möåt vñ duå. Öng àaä túái möåt höåi chúå suáng úã Winston-Salem, Bùæc Carolina, vaâo cuöëi tuêìn trûúác vúái hy voång mua àûúåc möåt khêíu suáng trûúâng vïì têåp bùæn. Nhûng gêìn nhû moåi cêy suáng trûúâng úã höåi chúå àïìu àaä baán saåch seä.

“Suáng trûúâng àûúåc baán nhanh kinh khuãng khiïëp. Moåi ngûúâi àïìu àang tñch trûä” - Kotis, ngûúâi laâ chuã tõch möåt cöng ty bêët àöång saãn cho biïët. Öng àaä phaãi chêëp nhêån rúâi höåi chúå maâ chùèng mua àûúåc thûá gò.

Trong möåt vñ duå àiïín hònh cho thêëy cún söët suáng àaä cao túái àêu, Haäng tin AP cho biïët taåi cûãa haâng suáng Lady Liberty Gunsmithing LLC úã Atlantic City, New Jersey, möåt khaách haâng àaä goåi túái àêy trong tuêìn trûúác àïí hoãi xem coá coân khêíu suáng ngùæn anh ta thñch hay khöng. Khi nhêån àûúåc cêu traã lúâi rùçng chó coân coá möîi möåt khêíu nûäa laâ hïët, anh ta àaä khöng ngêìn ngaåi laái xe liïìn 2 giúâ àöìng höì tûâ Newark túái àïí traã tiïìn vaâ mang suáng vïì nhaâ ngay trong ngaây.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.