ÊËN Àöå söi suåc khi nûä sinh viïn bõ haäm hiïëp qua àúâi

The Thao & Van Hoa - - NHÒN RA THÏË GIÚÁI - V.L

Ngaây 29/12, chñnh quyïìn ÊËn Àöå àaä phaãi tùng cûúâng an ninh trïn toaân quöëc, sau khi coá tin möåt nûä sinh viïn bõ hiïëp dêm taåi nûúác naây àaä tûã vong.

Baáo chñ nûúác naây àaä daânh phêìn lúán thúâi lûúång àïí àûa tin naån nhên, möåt nûä sinh viïn trûúâng y múái 23 tuöíi, naån nhên cuãa vuå hiïëp dêm têåp thïí vaâ bõ àaánh àêåp taân baåo trïn xe buyát taåi khu Nam New Delhi trong ngaây 16/ 12 vûâa qua, àaä tûã vong taåi bïånh viïån úã Singapore do àa chêën thûúng.

Sau khi hiïëp dêm, naån nhên àaä bõ neám khoãi xe buyát xuöëng àûúâng. Ngûúâi ta àaä àûa cö gaái vaâo àiïìu trõ taåi bïånh viïån Safdarjung úã New Delhi, song do tònh traång cuãa cö trúã nïn nghiïm troång nïn cö àaä àûúåc chuyïn cú chuyïín túái bïånh viïån Mount Elizabeth úã Singapore, vúái toaân böå chi phñ do Chñnh phuã ÊËn Àöå höî trúå. Mùåc duâ caác baác sô Singapore àaä cöë cûáu chûäa, nhûng naån nhên àaä khöng qua khoãi.

Vuå haäm hiïëp àöëi vúái nûä sinh viïn àaä gêy bûác xuác trong xaä höåi ÊËn Àöå. Nhiïìu ngûúâi àaä ài biïíu tònh, àoâi Chñnh phuã tùng cûúâng an ninh cho phuå nûä vaâ daânh hònh phaåt tûã hònh cho nhûäng keã coá töåi. Àïí àaãm baão an ninh vaâ an toaân, trong ngaây 29/12, caãnh saát ÊËn Àöå àaä dûång raâo chùæn trïn moåi con àûúâng dêîn túái thuã àö New Delhi; haâng ngaân caãnh saát àaä àûúåc triïín khai àïí ngùn chùån nhûäng haânh àöång quaá khñch cuãa ngûúâi biïíu tònh; 10 ga taâu àiïån ngêìm bõ àoáng cûãa; ngûúâi dên àûúåc khuyïn khöng ài vaâo khu vûåc caác tuyïën àûúâng bõ cêëm noái trïn.

Ngûúâi dên ÊËn Àöå phêîn nöå, àoâi treo cöí nhûäng keã hiïëp dêm nûä sinh viïn

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.