HOLLYWOOD 2013 SEÄ TOAÂN PHIM “ÙN THEO”!

The Thao & Van Hoa - - VÙN HOÁA THÏË GIÚÁI - HUYÏÌN MI

2012 vûâa trúã thaânh nùm laâm ùn khêëm khaá nhêët cuãa nïìn àiïån aãnh Myä tûâ trûúác àïën nay. Theo thöëng kï cuãa trang Box Office Mojo, àïën ngaây 27/12, doanh thu phoâng veá caã nùm úã riïng nûúác Myä àaä àaåt 10,6 tyã USD, vûúåt qua con söë cuãa nùm àónh cao trûúác àoá laâ 2009 vúái 10,5 tyã USD.

Trong 4 ngaây cuöëi nùm, dûå kiïën töíng doanh thu cuãa Hollywood 2012 seä lïn àïën 10,8 tyã USD.

Theo àoá, phim coá doanh thu cao nhêët trong nùm laâ phim siïu anh huâng Siïu anh huâng baáo thuâ (The Avengers) vúái hún 600 triïåu USD, thûá hai laâ Kyå sô boáng àïm tröîi dêåy (The Dark Knight Rises) vúái gêìn 450 triïåu USD. Tiïëp theo lêìn lûúåt laâ Troâ chúi sinh tûã (The Hunger Games), Tûã Àõa Skyfall (phim James Bond ùn khaách nhêët trong lõch sûã), Hûâng àöng, Ngûúâi nhïån 4...

Caác phim hoaåt hònh ùn khaách nhêët nùm coá Cöng chuáa toác xuâ (Brave), Madagasca 3: Thêìn tûúång chêu Êu. Hêìu hïët caác bom têën naây àïìu àaä chiïëu taåi Viïåt

(Töíng húåp)

Thiïëu yá tûúãng múái hoùåc “ruåt reâ” hún sau haâng loaåt phim doanh thu thêëp gêìn àêy, sang nùm 2013, “kinh àö àiïån aãnh” choån giaãi phaáp an toaân bùçng caác phêìn tiïëp theo, phêìn trûúác (prequel) hoùåc laâm laåi nhiïìu phim ùn khaách. Àoá laâ dûå baáo cuãa túâ Telegraph

Bïn caånh àoá, doâng phim “khúãi àöång laåi” - phim xêy dûång cêu chuyïån múái tûâ nhûäng cöët truyïån vaâ nhên vêåt coá sùén - àang àûúåc ûa chuöång úã Hollywood qua thaânh cöng cuãa caác phim daång naây, chùèng haån The Amazing Spider-Man (Ngûúâi Nhïån 4). .

2012: Caác phim “tiïëp theo vaâ laâm laåi” giuáp Hollywood lêåp kyã luåc múái

Tñnh sú sú, coá khoaãng 31 phêìn tiïëp theo vaâ 17 phim “khúãi àöång laåi” seä ra raåp. Söë lûúång khaá huâng hêåu naây àûúåc phên chia thaânh möåt luöìng phim song song vúái caác yá tûúãng nguyïn göëc vaâ nhiïìu khaã nùng laâ töën keám.

Danh saách caác yá tûúãng laâm phêìn tiïëp theo, phêìn trûúác, laâm laåi hoùåc “khúãi àöång laåi” cuäng vûúåt quaá 2 hoùåc 3 phim. Möåt loaåt phêìn tiïëp theo “röìng rùæn” xïëp haâng göìm X-Men phêìn 6, Fast and Furious 6, Die Hard 5, Scary Movie 5 vaâ Paranormal Activity 5. Khöng thïí khöng kïí àïën Iron Man 3, The Hangover 3 vaâ phêìn 2 Nam vaâ cuäng rêët thaânh cöng. Nhûäng taác phêím tiïìm nùng nhû Ngûúâi Hobbit hay Nhûäng ngûúâi khöën khöí ra mùæt cuöëi nùm nïn chûa kõp goáp mùåt trong thöëng kï naây.

“Khaán giaã thñch nhûäng gò hoå àaä biïët”

cuãa caác phim The Muppets, The Smurfs, GI Joe vaâ Bad Santa...

Àûúåc “khúãi àöång laåi” seä laâ Man of Steel (phim múái vïì siïu nhên), The Evil Dead, Mad Max vaâ möåt phim chûa coá tïn dûåa theo Star Trek.

Phim “tiïëp theo vaâ laâm laåi” xuêët hiïån öì aåt nhû soáng thêìn laâ kïët quaã sau möåt nùm thêët baát cuãa phim nguyïn göëc. Caác haäng phim khöng coân àuã kiïn nhêîn vaâ vúái caác yá tûúãng múái, coá chuát hûáa heån nhûng thiïn vïì maåo hiïím.

Thêët baåi àaáng chuá yá nhêët trong nùm laâ phim John Carter dûåa theo tiïíu thuyïët A Princess of Mars cuãa nhaâ vùn Edgar Rice Burroughs. Böå phim àaä khiïën haäng Disney thiïåt haåi 200 triïåu USD vaâ chuã haäng laâ Rich Ross phaãi tûâ chûác.

Phim Battleship kinh phñ 220 triïåu USD vúái sûå xuêët hiïån cuãa ngöi sao ca nhaåc Rihanna cuäng laâ möåt thêët baåi cuãa haäng Universal. Hay phim khoa hoåc viïîn tûúãng Cloud Atlas kinh phñ 100 triïåu USD vúái caác ngöi sao Tom Hanks vaâ Halle Berry cuäng chó thu vïì 62 triïåu USD trïn toaân thïë giúái.

Caác haäng phim cuäng chuá yá àïën thûåc tïë rùçng phim ùn khaách nhêët 2012 laâ Siïu anh huâng baáo thuâ, taác phêím àaä quy tuå nhiïìu nhên vêåt siïu anh huâng vöën vêîn ùn khaách nhû Ngûúâi Sùæt, Àaåi uáy Myä (Captain America), Goáa phuå àen (Black Widow) hay Thor vaâo cuâng möåt phim, vúái nhûäng diïîn viïn àaä thaânh cöng vúái caác vai àoá trong caác phim trûúác.

Mùåc duâ vêåy, Keith Simanton, biïn têåp viïn phuå traách trang Internet Movie Database (IMDB), cho rùçng quaá nhiïìu phêìn tiïëp theo khöng coá nghôa laâ Hollywood àaä caån kiïåt yá tûúãng nguyïn göëc, maâ chó chûáng toã möåt àiïìu: caác phêìn tiïëp theo coá khaã nùng sinh lúâi lúán.

“Baån nhêån ra rùçng khaán giaã coá xu hûúáng thñch nhûäng gò hoå àaä biïët. Nùm nay coá rêët nhiïìu “canh baåc àiïån aãnh” lúán àaä khöng àïën àûúåc vúái cöng chuáng. Àiïìu àoá giöëng nhû cöng chuáng àang khiïën nhaâ laâm phim traã giaá vò àaä chúi baåc. Àoá laâ möåt baâi hoåc múái nhûng àaáng giaá àêëy chûá” - Simanton noái.

Caác con söë cuäng chûáng toã khaán giaã quöëc tïë dïî tñnh hún khaán giaã Myä trong viïåc tiïëp nhêån caác phim tiïëp theo vaâ laâm laåi. Kyã bùng haâ 4 (Ice Age 4) chó thu vïì 160 triïåu USD úã Myä nhûng thu àïën 710 triïåu USD trïn toaân cêìu. Vúái kïët quaã naây, caác haäng phim Hollywood khöng daåi gò khöng laâm phêìn tiïëp theo àïí höët baåc.

Öng Simanton phên tñch: “Hiïån nay, khaán giaã rêët khoá tiïëp nhêån möåt taác phêím khi hoå chûa biïët gò hoùåc biïët ñt vïì noá. Rêët mêët thúâi gian àïí taåo tiïëng vang cho taác phêím”.

“Vúái caác phim tiïëp theo hoùåc laâm laåi, hoå coá caã möåt thïë giúái àaä àûúåc dûång sùén vaâ àaä àûúåc cöng nhêån”.

Ùn khaách nhûng coá… ngu xuêín?

Trong khi àoá, töíng kïët cuöëi nùm tûâ trang àiïån aãnh cuãa túâ Guardian àaánh giaá 2012 laâ Nùm cuãa nhûäng böå phim bom têën ngu xuêín (tñt cuãa möåt baâi baáo). “Àiïìu maâ caác “nhaâ buön” phim bom têën nhêån thêëy vaâo nùm 2012, àoá laâ nöåi dung phim aãnh khöng nhêët thiïët phaãi coá lyá” - baâi baáo viïët.

Boã qua kinh phñ vaâ doanh thu khöíng löì, mûác àöå hoaânh traáng vaâ haâo nhoaáng, Guardian phï phaán khêu kõch baãn yïëu keám cuãa caác böå phim bom têën Hollywood, khöng xûáng têìm vúái danh tiïëng cuãa böå phim vaâ sûå ca ngúåi maâ chuáng nhêån àûúåc.

Trong söë nhûäng phim bõ nïu àñch danh vaâ phên tñch vïì kõch baãn ngö nghï, vö nghôa (töíng thïí hoùåc vaâi chi tiïët) coá caã nhûäng niïìm tûå haâo cuãa Hollywood 2012 nhû Tûã àõa Skyfall, Kyå sô boáng àïm tröîi dêåy, Prometheus hay caác phim giaãi trñ àún thuêìn nhû Siïu anh huâng baáo thuâ.

Phim Siïu anh huâng baáo thuâ vúái nhiïìu ngöi sao, trong àoá coá Scarlett Johansson trong vai Goáa phuå àen, laâ phim ùn khaách nhêët nûúác Myä nùm 2012. AÃnh: Marvel Studios.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.