“ÀIÏÅN BIÏN PHUÃ TRÏN KHÖNG”

The Thao & Van Hoa - - VÙN HOÁA TRONG NÛÚÁC - HOAÂNG LÏ

Àoá laâ böå phim Cao hún bêìu trúâi (dûå kiïën 50 têåp) do Haäng phim Giaãi phoáng saãn xuêët theo kõch baãn cuãa Àaåi taá, nhaâ vùn Minh Ngoåc, vúái sûå daân dûång cuãa àaåo diïîn - NSÛT Xuên Cûúâng. Taái hiïån nhûäng trêån khöng kñch luön laâ thaách thûác vúái caác nhaâ laâm phim Viïåt, nïn 40 nùm sau trêån “Àiïån Biïn Phuã trïn khöng” chuáng ta múái coá duy nhêët phim nhûåa “Haâ Nöåi 12 ngaây àïm” cuãa àaåo diïîn - NSND Haãi Ninh àûúåc laâm caách nay 10 nùm.

1. Nhûäng ngaây thaáng 12 naây, chuáng ta söëng laåi vúái baãn huâng ca vïì loâng quaã caãm vaâ khaát voång hoâa bònh cuãa quên dên Viïåt Nam trong 12 ngaây àïm lõch sûã nùm 1972. Töëi 28/12, chûúng trònh Haâ Nöåi - 12 ngaây àïm khaát voång vaâ vinh quang (phaát soáng trïn VTV6) àaä khiïën nhiïìu ngûúâi khöng thïí cêìm àûúåc nûúác mùæt.

Àoá laâ cêu chuyïån trong phoâng möí bïånh viïån Baåch Mai khi baác sô Kinh nuöët nûúác mùæt vaâo trong, khêën thêìm, xeã tûâng phêìn thi thïí àöìng nghiïåp àïí múã àûúâng vaâo hêìm cûáu nhûäng àöìng nghiïåp khaác. Hay chuyïån öng Cêìu tûå tay àaâo búái tòm xaác vúå, em trai, con trai giûäa nhûäng ngöi nhaâ bõ san bùçng. Vaâ caã chuöîi ngaây daâi cö Mai Hûúng ài nhùåt thi thïí àöìng baâo mònh, xung quanh laâ xaác ngûúâi chïët chêët chöìng úã ngoä chúå Khêm Thiïn luác bêëy giúâ.

Nhûäng cêu chuyïån àau thûúng coân àoá...

Nhûng Cao hún bêìu trúâi khöng chó kïí laåi àau thûúng. Theo chia seã cuãa Àaåi taá, nhaâ vùn Minh Ngoåc, phim khùæc hoåa hònh aãnh nhûäng caán böå, chiïën sô khöng quên mûu trñ, saáng taåo vaâ duäng caãm vö song trong chiïën àêëu, haâo hoa trong cuöåc söëng àúâi thûúâng, maänh liïåt vaâ àùçm thùæm trong tònh yïu. Chêët bi traáng xuyïn suöët cuöåc chiïën àêëu cuãa hoå chöëng laåi keã thuâ taân baåo. Cuâng vúái nhûäng trêån khöng kñch aác liïåt trïn bêìu trúâi, phim coân kïí cêu chuyïån tònh yïu laäng maån thúâi chiïën cuãa nhên vêåt Vuä Saáng - Kiïìu Liïn, Trõnh Nhung - cö giaáo Vên...

Trong buöíi ra mùæt 10 têåp àêìu tiïn cuãa böå phim naây vûâa diïîn ra taåi Haâ Nöåi, kõch baãn phim àûúåc àaánh giaá cao. 2.

Hún 10 nùm trûúác, Haâ Nöåi 12 ngaây àïm cuãa àaåo diïîn - NSND Haãi Ninh ghi dêëu möëc laâ böå phim truyïån àêìu tiïn cuãa Viïåt Nam sûã duång kyä xaão vi tñnh, êm thanh voâm lêåp thïí. Khúãi quay tûâ nùm 1997, thaáng 4/1999 thò xong têët caã caác caãnh úã Viïåt Nam, nhûng phim phaãi chúâ laâm kyä xaão vi tñnh vaâ êm thanh cho àïën nùm 2002 múái ra mùæt.

Haâ Nöåi 12 ngaây àïm àaä “ngöën” söë kinh phñ vaâ cöng sûác khöng nhoã, song chó taái hiïån möåt phêìn trêån Àiïån Biïn Phuã trïn khöng - cuöåc chiïën àêëu aác liïåt cuãa nhên dên Haâ Nöåi chöëng laåi cuöåc têåp kñch chiïën lûúåc bùçng maáy bay B-52 cuãa àïë quöëc Myä.

Trong khi àoá, Cao hún bêìu trúâi coá böëi caãnh keáo daâi tûâ nhûäng nùm 1965 - 1975, phim daâi 50 têåp. Àaåo diïîn Xuên Cûúâng cho biïët, ngoaâi thúâi gian tòm hiïíu tû liïåu thûåc tïë tûâ chñnh nhûäng nhên vêåt lõch sûã (nhû Anh huâng Nguyïîn Vùn Baãy úã Àöìng Thaáp), àoaân phim àaä mêët nhiïìu thaáng tòm kiïëm böëi caãnh phuâ húåp. 40 nùm àaä qua, Haâ Nöåi cuäng nhû nhiïìu tónh, thaânh khaác àïìu àaä thay àöíi, nïn viïåc tòm nhûäng quang caãnh xûa khöng hïì dïî.

Möåt thaách thûác vúái ï - kñp: hû cêëu nhûng khöng àûúåc sai lõch sûã. Taåi buöíi ra mùæt phim, Thiïëu tûúáng Nguyïîn Kim Caách (Phoá Chñnh uãy Quên chuãng Phoâng khöng - Khöng quên) cho rùçng, kyä xaão cuãa phim tröng giaã khi thûåc hiïån nhûäng caãnh maáy bay têåp kñch trïn bêìu trúâi gêìn giöëng vúái... troâ chúi àiïån tûã. Möåt söë tiïíu tiïët trong phim cuäng bõ cho laâ chûa “chuêín” vñ duå nhû viïåc böå àöåi ài phaát rûâng vò thúâi àoá, böå àöåi thûúâng àaâo hêìm hay nguåy trang thò dïî thuyïët phuåc hún... Hoùåc àiïìu “töëi kyå” vúái lñnh khöng quên laâ noái trïn böå àaâm tïn sên bay hay núi haå caánh.

Traã lúâi nhûäng bùn khoùn noái trïn, öng Thaái Hoâa - Töíng Giaám àöëc Haäng phim Giaãi Phoáng - cho hay, têët caã nhûäng têåp phim sau khi hoaân thaânh seä àûúåc tham vêën trûåc tiïëp tûâ caác caán böå Quên chuãng Phoâng khöng - Khöng quên. Bêët kïí chi tiïët sú suêët naâo cuäng phaãi sûãa àïën têån cuâng. Öng Thaái Hoâa khùèng àõnh, möåt khi phim chiïëu lïn, phaãi khöng coân nhûäng “haåt saån” nhû vêåy.

Tham voång cuãa nhaâ laâm phim laâ hûúáng túái khaán giaã treã, nïn daân diïîn viïn trong phim hêìu hïët àïìu laâ nhûäng gûúng mùåt gêìn guäi vúái giúái treã: ngûúâi mêîu Haãi Anh, diïîn viïn - ca sô Quyânh Nga, Cöng Duäng...

Tuy nhiïn, thöng tin bïn lïì, sau khi hoaân thaânh 10/50 têåp, àoaân phim Cao hún bêìu trúâi seä coá thïí phaãi taåm thúâi... nghó ngúi vò Nhaâ nûúác chûa cêëp tiïìn, duâ dûå aán àaä àûúåc thöng qua...

Diïîn viïn - ca sô Quyânh Nga trong phim Cao hún bêìu trúâi.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.