SV 2012 vaâo trêån chung kïët

The Thao & Van Hoa - - VÙN HOÁA TRONG NÛÚÁC - LAM NGOÅC H.NHÊN

Höm nay, trêån chung kïët nùm chûúng trònh SV 2012 - sûå trúã laåi cuãa nhûäng nhaâ thöng thaái vui tñnh seä diïîn ra luác 10h taåi Nhaâ thi àêëu Laänh Binh Thùng - TP.HCM vúái sûå tranh taâi cuãa 4 àöåi: ÀH Xêy dûång Haâ Nöåi, ÀH Baách khoa Àaâ Nùéng, ÀH Yersin Àaâ Laåt vaâ ÀH Kinh tïë TP.HCM.

Qua caác phêìn thi: SV tivi, SV thöng thaái vaâ Ûúác mú SV theo chuã àïì Viïåt Nam sau 50 nùm, caác àöåi thi seä àûúåc àaánh giaá búãi lûåc lûúång Ban giaám khaão “huâng hêåu” göìm 3 giaám khaão taåi sên khêëu chñnh: Nhaâ baáo Laåi Vùn Sêm, àaåo diïîn Àöî Thanh Haãi vaâ ca sô Myä Têm. Ngoaâi ra laâ caác giaám khaão taåi caác àêìu cêìu úã 4 trûúâng: Nhaâ baáo Long Vuä (ÀH Kinh tïë TP.HCM), Nhaâ thú Phan Huyïìn Thû (ÀH Xêy dûång Haâ Nöåi), ca sô Phûúng Thanh (ÀH Baách khoa Àaâ Nùéng) vaâ nhaâ baáo Vuä Maånh Cûúâng (ÀH Yersin Àaâ Laåt). Cuâng vúái àiïím thi àêëu chñnh, 4 àiïím thi àêëu úã 4 trûúâng àïìu àûúåc truyïìn hònh trûåc tiïëp trïn soáng VTV3.

Giaãi thûúãng cuãa chûúng trònh bao göìm möåt giaãi Nhêët trõ giaá 100 triïåu àöìng vaâ Cuáp, möåt giaãi Nhò trõ giaá 50 triïåu àöìng vaâ hai àöìng giaãi Ba, möîi giaãi trõ giaá 20 triïåu àöìng.

Luác 10h ngaây 5/1/2013 taåi gallery Tûå Do (53 Höì Tuâng Mêåu, Q.1, TP. HCM), nhaâ baáo Nguyïîn Troång Chûác coá cuöåc triïín laäm 30 tranh chên dung. Ngûúâi mêîu trong loaåt tranh chên dung naây chñnh laâ Nguyïîn Troång Chûác.

Trong thû múâi gûãi baån beâ, Nguyïîn Troång Chûác cho biïët: “Kyã niïåm 40 nùm laâm baáo, töi baây möåt cuöåc vui nho nhoã: triïín laäm 30 tranh chên dung cuãa töi do caác hoåa sô thuöåc nhiïìu thïë hïå veä trong nhiïìu nùm. Töi rêët vui mûâng àûúåc àoán tiïëp nhûäng baån hûäu xa gêìn trong ngaây vui naây”.

Triïín laäm mang tïn Mùåt - Chên dung möåt ngûúâi laâm baáo kïët thuác vaâo ngaây 10/1/2013. Nguyïîn Troång Chûác nhùæn nhuã vúái bùçng hûäu: “Nïëu anh chõ naâo khöng àïën àûúåc trong ngaây khai maåc, haäy mail hoùåc nhùæn tin cho töi khi àïën vaâo ngaây khaác, töi seä coá mùåt taåi phoâng tranh àïí tiïëp chuyïån vaâ tùång saách - möåt têåp saách húi... bõ àeåp!”.

Chên dung nhaâ baáo Nguyïîn Troång Chûác do hoåa sô Thaânh Chûúng veä

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.