CAROLINE WOZNIACKI ÀAÄ ÀÑNH HÖN VÚÁI RORY MCILROY?

TENNIS

The Thao & Van Hoa - - MUÖN MAÂU THÏÍ THAO - KHAÁNH ÀAN

Tin àöìn vïì viïåc cùåp àöi hot cuãa laâng thïí thao àang tiïën gêìn túái hön nhên röå lïn khi caánh sùn aãnh bùæt gùåp Caroline Wozniacki àeo möåt chiïëc nhêîn kim cûúng rêët lúán úã baân tay traái cuãa mònh.

1. Vaâo höm thûá Saáu vûâa qua, Caroline giaãn dõ nhûng khöng keám phêìn sang troång trong böå quêìn aáo maâu xanh saáng xuêët hiïån cuâng vúái baån trai Rory McIlroy taåi sên bay quöëc tïë Brisbane. Tuy nhiïn, moåi aánh mùæt laåi têåp trung vaâo phuå kiïån cuãa Caroline chûá khöng phaãi trang phuåc. Àoá laâ chiïëc nhêîn kim cûúng lêëp laánh núi ngoán aáp uát baân tay traái cuãa tay vúåt xinh àeåp.

Chiïëc nhêîn gêy êën tûúång vúái mùåt sapphire hònh vuöng bao quanh búãi vö söë viïn kim cûúng maâu trùæng lêëp laánh. Nhiïìu ngûúâi nhêån xeát noá giöëng vúái nhêîn cûúái maâ Hoaâng tûã Anh William àaä trao cho Cöng nûúng Kate trong ngaây cûúái.

Thöng tin vïì khaã nùng tay golf söë 1 thïë giúái àaä cêìu hön baån gaái ngay lêåp tûác xuêët hiïån. Tuy nhiïn, àaåi diïån cuãa Wozniacki àaä lïn tiïëng baác boã. “Àiïìu àoá hoaân toaân khöng àuáng”.

Ngûúâi naây cuäng giaãi thñch rùçng úã Àan Maåch, phuå nûä àeo nhêîn cûúái úã baân tay phaãi chûá khöng phaãi tay traái nhû möåt söë nûúác khaác nïn àaä gêy ra hiïíu nhêìm. Coá thïí chiïëc nhêîn laâ moán quaâ Giaáng sinh maâ Rory daânh tùång cho Wozniacki. 2. Höìi thaáng 10, tin àöìn Wozniacki àñnh hön cuäng àaä röå lïn khi baån àaánh têåp cuãa Serena Williams Sasha Bajin àaä trïu àuâa Caroline trïn Twitter bùçng caách tung tin nhùæn chuác mûâng tay vúåt Àan Maåch àaä kïët hön. Caroline ngay lêåp tûác àaä phaãi àñnh chñnh: “Khöng thïí tin rùçng baån bùæt àêìu tin àöìn nhû thïë! BigSascha .. Thúâi gian cuå thïí chûa àûúåc tñnh àïën nhûng baån seä laâ ngûúâi àêìu tiïn biïët nïëu chuáng töi àñnh hön.”

Chuyïån tònh cuãa Wozniacki vaâ Rory bùæt àêìu vaâo khoaãng giûäa nùm 2011, khöng lêu sau khi tay golf ngûúâi Bùæc Ai Len chia tay vúái cö böì tûâng coá 5 nùm gùæn boá Holly Sweeney.

Trong buöíi phoãng vêën múái àêy trûúác baáo giúái, Rory chia seã tûâ khi heån hoâ vúái Caroline, sûå chuyïn nghiïåp trong taác phong laâm viïåc cuãa baån gaái àaä giuáp àúä anh rêët nhiïìu trong sûå nghiïåp. “Cö êëy àaä aãnh hûúãng lúán àïën töi. Nhòn thêëy cö êëy têåp luyïån chùm chó nhû thïë naâo, nöî lûåc laâm viïåc ra sau khiïën töi biïët rùçng mònh cêìn phaãi cöë gùæng hún nûäa”.

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.