“KIÏËM CUÃI 3 NÙM ÀÖËT MÖÅT GIÚ”

The Thao & Van Hoa - - CHUYÏÅN CÊÌU THUÃ ÀÖÌNG THAÁP XA XÛÁ - CCKM

Trong traâo lûu thêët nghiïåp haâng loaåt cuãa giúái quêìn àuâi aáo söë, cûåu hêåu vïå U20 QG, röìi U23 QG vaâ ÀT Viïåt Nam (tûâ nùm 2003-2007, tûâng laâ truå cöåt cuãa ÀT Viïåt Nam vaâo tûá kïët Asian Cup 2007), Chêu Phong Hoâa, luön àûúåc nhùæc àïën nhû möåt sûå tiïëc nuöëi cûåc lúán.

Tuy nhiïn, vúái caá nhên cêìu thuã göëc Àöìng Thaáp, àoá laâ caái giaá phaãi traã sau nhûäng phuát ngöng cuöìng. Höëi hêån àuã röìi vaâ giúâ, “duâ coá muöån, töi vêîn quyïët têm laâm laåi”, Hoâa têm sûå. TT&VH coá cuöåc trao àöíi ngùæn, nhûng rêët thùèng thùæn vúái möåt cêìu thuã tûâng coá töíng giaá trõ chuyïín nhûúång lïn àïën 3,5 tyã àöìng, nhûng giúâ trùæng tay vaâ khöng nghïì ngöîng gò.

* Anh àaä tûâng than vaän rùçng, baáo chñ cûá maäi nhùæc àïën caái quaá khûá khöng mêëy töët àeåp cuãa anh vaâ dûúâng nhû “khöng ai cho anh laâm ngûúâi lûúng thiïån”. Nhûng caái gò cuäng coá caái giaá cuãa noá, phaãi khöng?

- Töi àaä mùæc nhiïìu sai lêìm, thêåm chñ laâ nhûäng sai lêìm khöng thïí tha thûá. Tuy nhiïn, caãm giaác nhû ngûúâi ta chó bêån chò chiïët töi, thay vò àûa möåt caánh tay hay ñt nhêët heá caánh cûãa àïí töi coá cú höåi laâm laåi. Höëi hêån àuã röìi vaâ giúâ nïëu khöng thïí baám vñu vaâo boáng àaá, àïí sûãa sai vaâ àïí mònh vêîn coân nghïì ngöîng, àïí töìn taåi, töi thêåt khöng biïët laâm cöng viïåc gò khaác.

* Vêåy sai lêìm cuãa anh laâ gò maâ khöng thïí tha thûá?

- Töi khöng baán àöå, búãi töi khöng bao giúâ phaãn böåi laåi nghïì àaá boáng. Nhûng töi coá “àaánh” boáng (caá àöå boáng àaá qua maång Internet - PV), chuát ñt thöi vaâ töi tûâng coá thúâi gian daâi hún möåt nùm “àêåp àaá” (möåt loaåi chêët kñch thñch töíng húåp khiïën ngûúâi duâng dïî bõ aão giaác-PV). Àêëy laâ thúâi àiïím töi àaá cho V.NB, trûúác khi bõ thanh lyá súám húåp àöìng (hïët giai àoaån möåt VLeague 2012-PV). Sùén tiïìn, phêìn têm lyá khöng vûäng vaâng trûúác nhûäng caám döî, töi àaä àaánh mêët mònh theo caách àêëy. Sûå nghiïåp tiïu tan àaä àaânh, gia àònh cuäng tan vúä luön.

* Muöën “chúi” cuäng phaãi coá “àöåi”, coá “töí”. ÚÃ V.NB luác àoá vaâ boáng àaá Viïåt Nam thúâi cuãa anh, coá nhiïìu àöìng àöåi, àöìng nghiïåp tûâng “bêåp” vaâo thuá tiïu khiïín êëy khöng?

- Nhiïìu, thêåm chñ töi khöng nhúá hïët?! Giúâ thò phêìn lúán hoå àïìu giöëng nhû töi, thêët nghiïåp, khöng tiïìn baåc vaâ bõ xaä höåi coi thûúâng.

* Anh coá cho rùçng mònh laâ hònh aãnh tiïu biïíu cho möåt thïë hïå cêìu thuã àaá boáng chuyïn nghiïåp, nhiïìu tiïìn vaâ khöng biïët tiïu vaâo àêu, dêîn àïën hû?

- Chùèng ai laåi muöën vú vaâo caái tuåc danh êëy caã, nhûng caá nhên töi thêëy rùçng, töi àaä phaãi traã caái giaá quaá àùæt. Töi khöng traách ai, maâ chó höí theån, tûå traách chñnh mònh. Töíng söë tiïìn chuyïín nhûúång tûâ Àöìng Thaáp lïn B. BD, röìi ra V. NB hún 3 tyã àöìng, nhûng töi khöng duâng àûúåc nhiïìu vaâo nhûäng viïåc coá yá nghôa. Chó coá söë leã, töi daânh àïí nuöi con. Con caái cuäng chñnh laâ lyá do keáo töi trúã laåi vaâ töi muöën àûúåc laâm viïåc àïí chuáng khöng caãm thêëy höí theån khi goåi tiïëng ba.

* Chuáng töi thêëy anh àaá “phuãi” cho nhiïìu àöåi vaâ coân rêët tñch cûåc têåp thïm, nhûng liïåu coân coá hy voång khöng?

- Roä laâ töi àang söëng cêìm húi. Tuy nhiïn, coân coá sûác khoãe, coân söëng, laâ coân hy voång. Töi vêîn ngoáng chúâ tûâng ngaây, röìi seä coá HLV hay laänh àaåo àöåi naâo àoá goåi cho mònh. Nhûng trûúác khi muöën àûúåc nhêån sûå giuáp àúä, töi cêìn phaãi lao àöång nghiïm tuác. * Caãm ún vaâ chuác Phong Hoâa may mùæn!

(thûåc hiïån)

Phong Hoaâ giúâ àang nöî lûåc laâm laåi tûâ àêìu sau möåt thúâi gian tûå àaánh mêët mònh. AÃnh: VSI

Newspapers in Vietnamese

Newspapers from Viet Nam

© PressReader. All rights reserved.